De laatste EGB richtlijn bestaat niet meer

woensdag 7 april 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding De laatste EGB richtlijn bestaat niet meer

In 1993 komt de Erkenningsregeling voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf (EGB) tot stand. De laatste nog overgebleven EGB Richtlijn 'voor de aanleg en installatie van brandputten' stamt uit 2007 en is nu anno 2021 herzien, en geborgd bij Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Een lang lopende wens van de grondboor- en bemalingsbedrijven binnen de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer komt daarmee uit!

Bij de bestrijding van een brand wordt steeds vaker grondwater gebruikt dat met geboorde brandputten wordt opgepompt. Essentieel is dat deze brandputten te allen tijden goed functioneren en voor voldoende water zorgen. Daarbij moet worden voorkomen dat de aanleg en onderhoud ervan schade berokkenen aan het bodem- en watersysteem. Om dit te borgen heeft SIKB, samen met de sector, een vernieuwde richtlijn opgesteld.

Wat deed de EGB?

De Stichting Erkenning voor het Grondboor- en Bronbemalingsbedrijf (EGB) is in 1993 opgericht op initiatief van de Vereniging van Boorondernemers en Buizenleggers (Bolegbo), nu de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer. De EGB stelt zich in 1993 ten doel om de kwaliteit van het ondernemerschap en het product in de grondboor- en bronbemalingsbranche in Nederland te bevorderen. Jaarlijks controleerde de EGB of ieder erkend bedrijf aan de eisen op het gebied van materiaal, sociaalrechtelijke, fiscale verplichtingen en aan de gedragscode op milieugebied voldeed. Klachten over de uitvoering van het werk zouden kunnen leiden tot intrekking van de erkenning. Aangesloten bedrijven zijn echter trots en zuinig op hun erkenning en zorgen er door het leveren van topkwaliteit wel voor dat er geen klachten komen. In de achttien jaar dat de EGB bestaat, zijn de eisen steeds verder aangescherpt, bedrijven moeten een ARBO-beleidsplan en een VCA certificaat hebben en medewerkers moeten over een vakdiploma beschikken. Ondertussen nemen steeds meer overheden en kwaliteitsorganisaties certificering op in hun bestekken. De opdrachtgever hoeft zich dan geen zorgen te maken over de kwaliteit van de uitvoering, over de veiligheid tijdens de uitvoering en over milieuschade. Met name dat laatste is sinds die tijd, tot de dag van vandaag, steeds zwaarder gaan wegen en continueert naar de toekomst in de Regeling bodemkwaliteit.

Huidige erkenning en certificering boor- en bemalingsbedrijven

De boor- en bemalingsbedrijven binnen de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer voeren werkzaamheden uit op het gebied van verduurzaming en energietransitie zoals de aanleg van Warmte Koude Opslag (WKO) en open en gesloten bodemenergiesystemen. Daarnaast leggen (boren) zij drinkwater- en brandputten aan en zorgen dat werkzaamheden onder het grondwaterniveau droog kunnen worden uitgevoerd door het plaatsen van bemaling. Om de kwaliteit van deze werkzaamheden te waarborgen zijn richtlijnen en protocollen opgesteld en in beheer bij Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Een goede kwaliteit van het geleverde werk is belangrijk. Het bewaken van deze kwaliteit gebeurt in een combinatie van private en publieke borging. Het gaat om een combinatie van certificaten of accreditaties (privaat georganiseerd toezicht) en erkenningen (publiek georganiseerd toezicht). Organisaties die beschikken over een certificaat of accreditatie en over een erkenning, hebben laten zien, en laten periodiek weer zien, dat zij in staat zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier en volgens de binnen het werkveld vastgestelde regels uit te voeren.

Eelco Borsboom, mededirecteur van Borsboom Grondwatertechniek B.V. zegt: "Sta je voor kwaliteit en wil je plezier in het ontzorgen en verwacht je service, neem een gecertificeerd en erkend bedrijf in de hand! en door ons er tijdig bij te betrekken, denken we mee in oplossingen en blijven verassingen uit".

Waar vind je deze gecertificeerde en erkende bedrijven?

Certificatie en accreditatie zijn middelen om te laten zien dat je voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het uitdragen en zichtbaar maken vindt plaats door het logo van het beeldmerk te voeren bijvoorbeeld op offerte of rapportage. Voor een aantal activiteiten is in de regelgeving bepaald dat naast een certificaat (of accreditatie) tevens een erkenning (beschikking namens de minister van Infrastructuur en Milieu) vereist is, zoals bij mechanisch boren en bodemenergiesystemen. Bedrijven die een erkenning hebben vind je hier via de registratie van Rijkswaterstaat Leefomgeving, Bodem+. De aangesloten boor- en bemalingsbedrijven bij de vakgroep ONG willen de kwaliteit van hun werkzaamheden waarborgen, willen ontzorgen en service geven en zijn in bezit van de benodigde certificaten (of accreditaties) en erkenning.

Terug naar de nieuwe richtlijn

Op 18 maart 2021 is in het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer binnen SIKB de Richtlijn 2200 'Ontwerp, realisatie en oplevering beheer en onderhoud van geboorde brandputten' vastgesteld.
De Richtlijn Brandputten heeft geen wettelijke status en is een vrij te gebruiken kennis-/adviesdocument. Er is voor deze richtlijn bewust geen mogelijkheid tot certificering, wat ook in de nabije toekomst niet is te verwachten. Wel hebben opdrachtgevers en bevoegd gezag de mogelijkheid om ontwerp, aanleg en onderhoud conform deze richtlijn te 'eisen' in contractvorming c.q. in decentrale regels. Het volledige overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de oude EGB Richtlijn uit 2007 is te lezen op deze pagina.
Als vakgroep hebben we via de lidbedrijven inhoudelijke expertise en praktijkkennis ingebracht en deelgenomen in de begeleidingscommissie voor de vernieuwing van de Richtlijn.