Bouwend Nederland verheugd met coalitieakkoord

Afbeelding Bouwend Nederland verheugd met coalitieakkoord
woensdag 15 december 2021

Vandaag is het coalitieakkoord gepresenteerd, een compliment hiervoor is op z’n plek! Alle onderwerpen waar Bouwend Nederland, in coalitieverband, aandacht voor heeft gevraagd zijn geadresseerd en terug te lezen. De komende tijd gaan we graag in gesprek met het nieuwe kabinet om te zorgen voor een concrete uitwerking van de plannen.

Infrastructuur 

We zijn blij dat er elk jaar €1,25 miljard wordt uitgegeven voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud, renoveren en vervangen ervan. Ook de nieuwe woningen in de veertien verstedelijkingsgebieden en daarbuiten worden goed ontsloten en bereikbaar per openbaar vervoer, fiets en auto. Daarvoor wordt voor de komende tien jaar in totaal €7,5 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Tevens wordt geld uitgetrokken voor waterveiligheid en het versnellen van de aanleg van laadinfrastructuur. De investeringen in infra zijn gericht op onderhoud en renovatie, Bouwend Nederland maakt zich wel zorgen of er voldoende ruimte is voor vernieuwing en 
uitbreiding om ons land bereikbaar en economisch aantrekkelijk te houden.
 Hiervoor is bij de uitwerking van de plannen extra aandacht nodig.


Woningbouw
 

We zijn blij met de investeringen in woningbouw en afschaffing van de verhuurderheffing. Het is belangrijk dat er in ruil hiervoor prestatieafspraken gemaakt worden met corporaties. Bouwend Nederland is tevens positief over de nieuwe minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening die regie gaat voeren op de bouw van 100.000 woningen en afspraken maakt met decentrale overheden. Er is hierbij speciale aandacht voor de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Verder zijn de aanvullende investeringen in het Volkshuisvestingsfonds en de regiodeals belangrijk. 


Stikstof
 

Om het stikstofprobleem aan te pakken komt er tot 2035 cumulatief €25 miljard beschikbaar in een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Bouwend Nederland is blij dat stevig wordt ingezet op het oplossen van dit complexe probleem. Het in dit coalitieakkoord opgenomen doel voor structurele natuurverbetering is ambitieus. Er wordt een eenmalig fonds van €25 miljard opgezet, naar wij aannemen bovenop de reeds €5 miljard die het huidige kabinet al heeft gereserveerd. Laten we zorgen dat er al in 2022 extra middelen beschikbaar komen vanuit het fonds zodat 2022 geen verloren jaar wordt. Bouwend Nederland roept de formateurs op om bij de exacte invulling van de plannen de uitgangspunten van het Versnellingsakkoord Duurzaam Evenwicht te gebruiken en te zorgen dat natuurherstel sneller hand in hand kan gaan met ruimte voor ontwikkeling. Een oplossing kan niet langer uitblijven. 

Duurzaamheid 

Er komt voor de komende 10 jaar €35 miljard beschikbaar voor de energietransitie. Aanvullend op de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, wordt de nodige energie-infra (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aangelegd, groene industriepolitiek gerealiseerd en mobiliteit en de gebouwde omgeving verder verduurzaamd. We zijn blij met de stevige aandacht voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Randvoorwaardelijk zijn de investeringen van €4 miljard voor ondergrondse energie-infra en intensivering van het Nationaal Isolatieprogramma met meer dan €3 miljard. Het is daarnaast goed dat in het akkoord specifieke aandacht is voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Hier wordt €2,75 miljard voor uitgetrokken.  

Onderwijs en arbeidsmarkt 

Er komt een stimulans voor het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs en behoud van zo groot mogelijk aanbod mbo-opleidingen dichtbij huis. Kansen worden versterkt door het wegnemen drempels en doorstroom te stimuleren. We zijn blij met deze aandacht voor techniek en praktijkonderwijs. Het is belangrijk dat techniek al zo vroeg mogelijk in het onderwijs wordt gestimuleerd. Goed dat bij het maken van het coalitieakkoord de maatregelen uit het SER-rapport duidelijk zichtbaar zijn. 

Lees ook: Nieuw kabinet wil miljarden investeren in energie-infrastructuur

 

Richard Massar communicatieadviseur