Terugblik 2021 afdeling Oost Brabant e.o.

We kijken terug.... afdeling Oost Brabant e.o. 2021

Afbeelding Terugblik 2021 afdeling Oost Brabant e.o.
donderdag 23 december 2021

Graag blikken we met jullie terug op het jaar 2021, waar heeft de afdeling Oost Brabant e.o. op ingezet?

Speerpunten 2021

1. Markt & overheid
2. Onderwijs, arbeidsmarkt, Vakmanschap & Veiligheid
3. Innovatie & ondernemerschap

1. Markt & overheid

Lokale lobby Oost-Brabant e.o.

Ook afgelopen jaar heeft Bouwend Nederland zich in de regio en afdeling ingezet voor de belangen van de bouw- en infrasector. Bij provincie, gemeenten en andere organisaties blijven we aandacht vragen voor aanbestedingsbeleid, de Wet Kwaliteitsborging en voldoende plannen voor zowel bouw als infra. Daar blijven we ons ook in 2022 hard voor maken.

Wet Kwaliteitsborging

In Oost-Brabant zijn maar liefst drie netwerken actief voor de wet kwaliteitsborging. Bouwend Nederland is aangesloten bij de netwerken Den Bosch, Uden/Landerd en Peelgemeenten. Op die manier willen we zoveel mogelijk proefprojecten initiëren en zorgen dat onze leden zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen. Nog steeds wordt afgekoerst op een invoeringsdatum van de Wet Kwaliteitsborging van 1 juli 2022. Daarom blijven we ons ook in 2022 inzetten in deze netwerken.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft als een van de eerste provincies werk gemaakt van een nieuwe Omgevingsverordening vastgesteld in het kader van de Omgevingswet. In de Omgevingsverordening wordt het beleid met betrekking tot ruimtelijke ordening in de provincie geregeld. Zo heeft de provincie Noord-Brabant onder andere beperkingen gesteld op het doorboren van bepaalde kleilagen. Deze kleilagen beschermen het grondwater. Op sommige plekken liggen deze kleilagen zo dicht onder de grond, dat bodemenergiesystemen niet langer zomaar mogen worden aangelegd. Samen met de vakgroep ONG hebben we hierop geacteerd en is er in ieder geval wel een mogelijkheid om open bodemenergiesystemen aan te leggen voor de verwarming en koeling van gebouwen. Gesloten bodemenergiesystemen zijn echter verboden.

Bizob

Samen met inkooporganisatie Bizob werkten we in 2021 aan de uitrol van het convenant “Beter Aanbesteden” dat begin 2020 is ondertekend. Op 19 oktober gingen aannemers en ambtenaren van verschillende gemeenten met elkaar in gesprek over samenwerking in de sector. De vraag, “Hoe kunnen we meer en beter samenwerken?”, stond centraal. Daarbij werd nadrukkelijk gezocht naar  In 2022 zal dit convenant navolging gaan krijgen door workshops.

Duurzaamheid

Hoe gaan we in de toekomst zorgen dat de bouw van bijvoorbeeld woningen en bedrijven emissieloos is? Hoe besparen we tot die tijd zo veel mogelijk CO2 en stikstof? Een initiatief vanuit het Schone Lucht Akkoord, hier werken we samen met het RNOB aan en volgt er een bijeenkomst op 10 maart 2022.

Gemeenten

Afgelopen jaar hebben we weer met verschillende gemeenten overleg gehad. Zo hebben we gesproken met de gemeenten Best, Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Meierijstad en Oss en de gemeenten die per 1 januari 2022 fuseren tot Land van Cuijk. Hierbij hebben we ingezet op voldoende plancapaciteit, modernisering van het aanbestedingsbeleid en voldoende aandacht voor de wet kwaliteitsborging en Omgevingswet.

Gemeenteraadsverkiezingen

Van 22 november tot 24 november vonden de herindelingsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Maashorst (Uden/Landerd) en de gemeente Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mil en Sint-Hubert en Sint-Anthonis). De informateurs die de coalitieonderhandelingen begeleiden hebben een brief ontvangen met daarin de inzet van Bouwend Nederland en de punten die belangrijk zijn voor onze leden. Wanneer de coalitieonderhandelingen zijn afgerond, zullen in het nieuwe jaar kennismakingsgesprekken en GBIO’s met de nieuwe betrokken wethouders worden gevoerd.

 

2. Onderwijs, arbeidsmarkt, Vakmanschap & Veiligheid

  • Ontwikkeling van de poster en goodie “onboarding voor snuffelstage”, landelijk gedragen
  • Bouw oriëntatiedagen voor 500 HBO studenten
  • Innovation on Site met Bouwkunde studenten TU Eindhoven
  • Verbinding tussen Technasium scholen (VO) en geïnteresseerde leden
  • Ondersteuning van de opleidingsbedrijven bij hun (instroom) activiteiten
  • Hybride docent

 

3. Innovatie & ondernemerschap

Dankzij de hybride werkvorm in 2021 hebben we geen projectbezoeken kunnen ondernemen met en bij onze leden, wél hebben we onze leden kunnen inspireren en verbinden via de maandelijkse BouwBites welke een groot succes waren en een aantal fysieke bijeenkomsten zoals “BouwCafé Prinsjesdag” en de “Week van Regio Zuid”.

In de tijd dat het mogelijk was zijn er zo veel mogelijk fysieke ledenbezoeken gedaan door de verenigingsmanager.

Joelka van Daal Verenigingsmanager afdeling Oost Brabant e.o.