Vakantie en verlof

Verschillende vakantie- en verlofregelingen toegelicht

Afbeelding Vakantie en verlof

Als er sprake is van een dienstverband, dan heeft een werknemer recht op vakantiedagen. In de wet is geregeld dat een werknemer die recht heeft op loon, jaarlijks recht heeft op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Daarnaast is er in de cao Bouw & Infra 2021-2022 geregeld dat werknemers recht hebben op roostervrije dagen, bovenwettelijke vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Tot slot vind je in de cao nog verlofregelingen bij de bevalling van de partner, stervensbegeleiding- en rouwverlof en feestdagen. Deze regelingen bestaan naast de wettelijke regelingen van zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof.

Praktisch gezien moet je ervoor zorgen dat je duidelijke regels hebt over het opnemen van verlof en een verlofregistratie bijhouden. Als een werknemer ziek is, kan het zijn dat er bijzondere regels gelden voor de opbouw en opname van verlofdagen.

Schrijf je in voor onze training

Praktisch personeelsbeleid

Hoeveel vakantie- en roostervrije dagen verlof heeft de werknemer?

In hoofdstuk 3 cao Bouw & Infra 2021-2022 kan je het aantal verlofdagen en de regels vinden. Bij het aantal verlofdagen is er een onderscheid tussen bouwplaats- en uta-werknemers. Hieronder vind je een overzicht van het aantal vakantie- en roostervrije dagen waarop zij recht hebben:

Soort verlof

Bouwplaatswerknemer

uta-werknemer

Wettelijke vakantiedagen

20

20

Bovenwettelijke vakantiedagen

5

5

Roostervrije dagen

20

15

Let op: werknemers jonger dan 18 jaar hebben recht op meer verlofdagen. Lees meer over de cao-regels over vakantie- en verlofdagen.

Extra roostervrije dagen oudere werknemers

Oudere nemers hebben recht op extra roostervrije dagen op grond van de afgesproken 'Overgangsregeling extra RVD oudere werknemers'. Deze extra RVD zijn géén vakantiedagen in de zin van artikel 7:634 BW. De opbouw van de extra RVD verloopt volgens kalenderjaren. Om te kunnen bepalen of en hoeveel extra roostervrije dagen een werknemer recht heeft, kijk je eerst of het gaat over een bouwplaats- of uta-werknemer en vervolgens is het geboortejaar bepalend voor het aantal extra roostervrije dagen.

Geboortejaar

Aantal ERVD per kalenderjaar bouwplaatswerknemer

Aantal ERVD per kalenderjaar uta-werknemer

geboren vóór 1956

  13

 11

geboren tussen 1956 en 1961

  10

   9

geboren in 1961
(57 jaar in 2018)

  10

  9

geboren in 1962
(57 jaar in 2019)

   9

   8

geboren in 1963
(57 jaar in 2020)

   8

   7

geboren in 1964
(57 jaar in 2021)

   7

   6

geboren in 1965
(57 jaar in 2022)

   6

   5

  • Deze extra RVD zijn géén vakantiedagen in de zin van artikel 7:634 BW. De opbouw van de extra RVD verloopt volgens kalenderjaren.
  • De werknemer wordt geacht om deze extra RVD op te nemen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Niet opgenomen dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar.
  • Een werknemer die gedurende het kalenderjaar 57 jaar wordt, heeft recht op deze dagen naar rato.
  • Extra RVD oudere werknemers kunnen gedeclareerd worden bij het Aanvullingsfonds.

Kort verzuim

De werknemer heeft, volgens de cao Bouw & Infra (artikel 3.6 cao Bouw & Infra) recht op drie dagen kort verzuim. Dit verlof is bedoeld om kortdurend verlof op te nemen om naar de dokter of tandarts te gaan, of bij leuke of minder leuke gebeurtenissen in de familie (bijv. huwelijk, ziekenhuisopname), wachtdag bij ziekte, stemplicht etc. Als de werknemer kort verzuim opneemt, hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. De werknemer kan dit verzuim betalen vanuit zijn individueel budget. Lees meer over kort verzuim.

Calamiteitenverlof

Voor andere niet in artikel 3.6.1 t/m 3.6.3 genoemde calamiteiten (bijvoorbeeld gesprongen waterleiding of brand) geldt dat de werknemer een wettelijk recht heeft op een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Over deze tijd zal de werkgever het vast overeengekomen loon/salaris doorbetalen (artikel 3.6.5 cao Bouw & Infra 2020.

Bevallingsverlof

De werknemer heeft recht op één dag betaald verlof voor de bevalling van de partner. Na de bevalling heeft de werknemer nog recht op vijf dagen wettelijk geboorteverlof (mits hij fulltime werkt, anders wordt dit berekend naar rato). Het loon wordt tijdens deze zes dagen door de werkgever doorbetaald. Ook is er de mogelijkheid tot aanvullend geboorteverlof voor vaders. Vaders kunnen 5 keer het aantal werkuren per week als aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof krijgt de vader geen salaris maar een uitkering van het UWV. Dit aanvullend geboorteverlof dient te worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en geldt voor kinderen die geboren zijn na 1 juli 2020 (zie voor meer informatie hierover de pagina van de Rijksoverheid).

Stervensbegeleidings- en rouwverlof

Iedere werknemer heeft gedurende tien dagen per twaalf maanden, gemeten vanaf de eerste dag van het verlof, recht op betaald verlof ten behoeve van de stervensbegeleiding in de terminale fase van een zieke echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, (pleeg)kinderen, schoonkinderen, (stief)ouders, schoonouders, broers of zussen (artikel 3.5.1 en 3.5.2 cao Bouw & Infra 2020).

De werknemer heeft aansluitend op het stervensbegeleidingsverlof, recht op onbetaald verlof. De werknemer kan de werkgever hierbij verzoeken om gebruik te maken van langdurend zorgverlof onder de Wet Arbeid en Zorg.

Iedere werknemer heeft recht op tien dagen betaald rouwverlof in verband met het verwerken van het overlijden van een partner, kind of familielid als hierboven bedoeld. De eerste dag van het rouwverlof moet in beginsel direct aansluitend op het overlijden zijn gelegen. De werkgever moet over de periode van zowel het stervensbegeleidings- als het rouwverlof het vast overeengekomen loon of salaris door betalen (artikel 3.5.2 cao Bouw & Infra 2020).

Zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Naast de eerder genoemde verlofregelingen die in de cao opgenomen zijn, zijn er ook nog verlofregelingen vanuit de Wet Arbeid en Zorg. Hierbij kan je denken aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de zwangere werkneemster, het ouderschapsverlof dat de werknemer op kan nemen om tijdelijk minder te werken in verband met de zorg voor zijn of haar kinderen en zorgverlof dat bedoeld is om te zorgen voor een ziek familielid of andere naaste. Lees meer over zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof

Feestdagen

In artikel 3.4.1 van de cao staat dat de werknemer recht heeft op betaald verlof tijdens de erkende algemene en erkende christelijke feestdagen, te weten: beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren (eens in de vijf jaar op 5 mei, in 2025 is de eerstvolgende) en de dag waarop Koningsdag wordt gevierd. De werkgever betaalt over deze feestdagen het vast overeengekomen loon of salaris. Werkt de werknemer op een in de cao erkende feestdag in ploegendienst? Dan geeft de werknemer hem op een andere dag betaald verlof.

Verlof en ziekte

Het kan gebeuren dat een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Het is verstandig om hierover van tevoren de regels vast te leggen over wat een werknemer dan moet doen, in bijv. de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement.

Een langdurig zieke werknemer mag op vakantie gaan, mits dit zijn herstel niet belemmerd. Het is verstandig om hierover afstemming te zoeken met de bedrijfsarts en de werknemer.

Als een werknemer langdurig ziek is verloopt de opbouw van verlofdagen anders bij langdurige ziekte: bovenwettelijke vakantiedagen en extra RVD oudere werknemers worden na 6 maanden ziekte niet meer opgebouwd. Voor wettelijke vakantiedagen geldt dat deze wel volledig worden opgebouwd, maar dat ze wel opgenomen moeten worden voor 1 juli van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opbouw. Lees meer over verlof en ziekte.

Terugvaladvies Bouwvak

Het terugvaladvies voor de bouwvak van 2019 - 2022 kan je hier terug vinden.