Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Arbeidsovereenkomsten
 4. Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Over arbeidsovereenkomsten zijn verschillende regels van toepassing. Deze regels zijn terug te vinden in de wet en in de cao Bouw & Infra.

Inhoud arbeidsovereenkomst

In hoofdstuk 1 van de cao Bouw & Infra is opgenomen wat er volgens de cao in de arbeidsovereenkomst moet staan. Denk hierbij aan de proeftijd maar ook de ketenregeling.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde- dan wel bepaalde tijd dient schriftelijk te zijn aangegaan (zie bijlage 2 van de cao voor een voorbeeld) en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en woonplaats van de werknemer en werkgever,
 • de begindatum van de arbeidsovereenkomst,
 • of het een overeenkomst is voor onbepaalde of bepaalde tijd,
 • bij een overeenkomst voor bepaalde tijd: de einddatum of de duur van de overeenkomst,
 • (indien van toepassing) dat er sprake is van een oproepovereenkomst met urengarantie,
 • de eventuele proeftijd,
 • de procedure, inclusief opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer moeten volgen als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd*,
 • de arbeidsduur, per dag of per week,
 • regelingen in verband met arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het loon daarvoor en (indien van toepassing) alle regelingen over het wisselen van diensten*,
 • de functienaam en functie-indeling,
 • de standplaats of als er geen vaste standplaats is, de vermelding dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen,
 • de hoogte en de samenstelling van het vast overeengekomen loon of het salaris per betalingsperiode,
 • de wijze en frequentie van uitbetaling van het vast overeengekomen loon of het salaris*,
 • een bepaling dat deze cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is,
 • dat de werknemer deelneemt aan de pensioenregeling van bpfBOUW*,
 • de namen van de instellingen waar de sociale zekerheidspremies aan afgedragen worden* en
 • eventuele afspraken over secundaire arbeidsvoorwaarden.

* Deze informatie mag ook op een andere wijze dan in de arbeidsovereenkomst, schriftelijk of, met uitdrukkelijke instemming van de werknemer, elektronisch conform artikel 7:655 BW aan de werknemer worden verstrekt.

Nulurencontracten niet toegestaan

De werkgever mag geen nulurencontracten of oproepcontracten zonder enige urengarantie voor een bepaalde periode met de werknemer afsluiten. Er moet altijd een minimum aantal uren in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen (artikel 1.3.2 cao Bouw & Infra 2023).

Heb je een vraag over personeelsbeleid?

Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079-3252 250 of stuur een bericht.

Proeftijd

Een proeftijd is slechts geldig indien deze bij schriftelijk aangegane overeenkomst tot stand is gekomen (artikel 1.3.3 cao Bouw & Infra 2023). Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd;
 • bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 1 jaar: 2 weken voor een bouwplaatswerknemer, voor een uta werknemer 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 1 tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.
 • waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld (omdat deze bijvoorbeeld voor de duur van een project is), mag er bij een bouwplaatswerknemer geen- en bij een uta-werknemer een proeftijd van maximaal 1 maand overeengekomen worden (zie tabel 1.3.3 van de Bouw & Infra cao).

Ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2020 is de wettelijke ketenregeling uitgebreid naar een maximale keten van drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd binnen 36 maanden. Deze ketenregeling is echter niet van toepassing voor werknemers die onder de cao Bouw & Infra 2020 vallen. In de cao is er sprake van een afwijkende ketenregeling (d.w.z. drie contracten voor bepaalde tijd, binnen een periode van 24 maanden). Dit betekent dat de cao-bepaling voor gaat op de wettelijke bepaling.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

 • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden;
 • meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden (artikel 1.3.4).

Uitzondering op ketenregeling in de cao Bouw & Infra

De tussenpozen, zoals hierboven bedoeld bedragen ten hoogste drie maanden voor de hierna genoemde functies, die als gevolg van klimatologische omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend (artikel 1.3.4 en bijlage 1.1):

 • asfaltwerker (functie 15, bijlage 1.1),
 • balkman (functie 87, bijlage 1.1),
 • machinist met diploma (functie 122, bijlage 1.1),
 • wegmarkeerder I (Bijlage 9a-1, Groep C, 85),
 • wegmarkeerder II (functie 85, bijlage 1.1).
 • wegmarkeerder II (functie 59, bijlage 1.1),
 • wegmarkeerder III (functie14, bijlage 1.1).

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van personeel & organisatie.

Praktisch Personeelsbeleid: verbeter je P&O

Wil je je personeels- en organisatiezaken goed op orde hebben? Dan is dit de training voor jou!

Bekijk ook

Stagiair

Waar moet je op te letten bij het aannemen van een stagiair?

Vakantiewerker

Waar moet je op te letten bij het inhuren van een vakantiekracht?

Uitzendkracht

Het inhuren van uitzendkrachten is ideaal om piekmomenten op te vangen.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Ontdek diverse arbeidsovereenkomsten, inclusief downloadbare modellen.