Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Csrd

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

De CSRD is Europese wetgeving met als doel het ophalen en beschikbaar maken van transparante en betrouwbare duurzaamheidsinformatie van bedrijven.

Downloads

Hieronder vind je een overzicht van handige en praktische documenten over de CSRD.

Bekijk het webinar over CSRD

Op dinsdag 2 juli hebben we een webinar uitgezonden over CSRD. In dit webinar hoor je wat CSRD is en wat de richtlijn inhoudt, hoe je je kan voorbereiden, wat de rapportageverplichting voor jou betekent en hoe wij bouw- en infrabedrijven ondersteunen. Robert Koolen, directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans, Julia van der Valk, adviseur MVO bij onze partner De Duurzame Adviseurs en Joppe Duindam, onze manager brancheontwikkeling en verenigingszaken geven de antwoorden.

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe rapportagestandaard die bedrijven verplicht om te rapporteren over milieu (Environment), mens (Social) en bestuurlijke (Governance) onderwerpen. Samen noemen we deze onderwerpen de ESG. Deze richtlijn vloeit voort uit de Europese Green Deal en heeft als doel om bedrijven en organisaties transparanter te maken over hun niet-financiële prestaties. Deze duurzaamheidsinformatie kan vervolgens door aandeelhouders, investeerders en andere stakeholders worden gebruikt bij het kiezen van investeringsmogelijkheden en zakenrelaties. Bovendien geeft het de organisatie meer inzicht in en bewustzijn van de impact op mens en milieu, en vice versa.

Het CSRD-rapport wordt onderdeel van de directieverklaring in het financiële jaarverslag en daarmee ook onderdeel van de accountantscontrole. De betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie wordt daardoor vergroot, waardoor bedrijven zich moeilijk duurzamer kunnen voordoen dan ze eigenlijk zijn (greenwashing).

Voor wie is de CSRD van toepassing?

De CSRD wordt gefaseerd ingevoerd.

Type onderneming Eerste rapport
Grote beursgenoteerde bedrijven In 2025 over boekjaar 2024
Grote niet-beursgenoteerde bedrijven In 2026 over boekjaar 2025
Beursgenoteerd MKB In 2027 over boekjaar 2026

Grote bedrijven zijn bedrijven die twee achtereenvolgende jaren voldoen aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:

 • Het bedrijf heeft meer dan 250 werknemers (dit is inclusief externe inhuur die structureel nodig is om de activiteiten van de organisatie te kunnen uitvoeren, zoals uitzendkrachten of zzp’ers);
 • Het bedrijf heeft meer dan € 50 miljoen omzet per jaar;
 • Het bedrijf heeft meer dan € 25 miljoen op de balans.

 

Ook voor kleinere bedrijven die nu nog niet onder de richtlijn vallen is de CSRD relevant. Het kan zijn dat zij door klanten of andere partijen in hun keten gevraagd worden om duurzaamheidsinformatie te leveren over hun producten. Onze verwachting is dat bijvoorbeeld grote infrabedrijven het MKB waarmee zij samenwerken de komende periode om meer informatie zullen vragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot of arbeidsomstandigheden in de keten. Dit geldt niet alleen voor de GWW-sector, maar ook voor de B&U sector.

Hoe voldoe je aan de CSRD?

CSRD-plichtige bedrijven moeten uitgebreid rapporteren over onderwerpen als milieu, sociale zaken en bestuur. Daarnaast moeten bedrijven informatie geven over de manier waarop zij onderzoeken welke positieve of negatieve impact ze hebben en hoe zij hun organisatie hebben ingericht om deze impacts te beheersen. Onder sommige onderwerpen hangen meetbare indicatoren, denk aan CO2-uitstoot van het wagenpark als meetpunt voor het onderwerp klimaatmitigatie (verminderen van invloed op het klimaat). Je kunt hierbij ook denken aan het aantal bedrijfsongevallen (onder eigen personeel) of de hoeveelheid nieuwe materialen die is gebruikt in het productieproces (voor het onderwerp materiaalgebruik en circulaire economie). In totaal heeft de CSRD bijna 1200 van dit soort informatievragen geïdentificeerd, de zogenaamde datapunten. Bedrijven hoeven enkel te rapporteren over de algemene datapunten en de datapunten van onderwerpen die voor hen materieel zijn. Lees hieronder meer over materialiteit en duurzaamheidsthema’s of download het stappenplan.

Begin op tijd

Om tijdig een CSRD-rapportage te kunnen aanleveren is het belangrijk op tijd te beginnen met de voorbereiding. Daarnaast is het van belang dat iedereen in de organisatie, vooral de mensen die data gaan verzamelen, goed op de hoogte zijn van het doel, de inhoud en het proces rondom de CSRD.

ESRS en de dubbele materialiteitsanalyse

Op deze manier wordt voor alle duurzaamheidsthema’s van de CSRD bepaald of er sprake is van impact materialiteit en/of financiële materialiteit. De duurzaamheidsthema’s van de CSRD staan beschreven in de ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Dubbele materialiteit

Een belangrijk onderdeel van CSRD-implementatie is de dubbele materialiteitsanalyse om te bepalen over welke thema’s een organisatie gaat rapporteren. Een onderwerp is materieel als de informatie daarover relevant is voor stakeholders. Hetzij omdat de organisatie er grote impact op heeft, hetzij omdat het onderwerp grote bedrijfseconomische impact heeft op de organisatie. Er wordt dus gekeken naar twee aspecten:

 • Impact materialiteit
 • Financiële materialiteit

Een voorbeeld van impact materialiteit is vervuiling door stikstofuitstoot tijdens een bouwproject. Een voorbeeld van financiële materialiteit zijn de verliezen voor een bouwonderneming als een bouwproject wordt stilgelegd omdat de stikstofnorm wordt overschreden.

Informatie voor (nog) niet-CSRD plichtige bedrijven

Ook voor kleinere bedrijven die niet onder de richtlijn vallen is de CSRD relevant. Het kan zijn dat deze bedrijven door klanten of andere partijen in hun keten gevraagd worden om duurzaamheidsinformatie te leveren over hun producten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot of arbeidsomstandigheden in de keten. Hoe kunnen deze bedrijven zich het beste voorbereiden om deze informatie te kunnen bieden?

 • Voor beursgenoteerde MKB-bedrijven is een eigen CSRD-standaard in ontwikkeling: de LSME-standaard. Het concept van deze standaard is al gepubliceerd en vormt een goede basis van voorbereiding op vragen van klanten en andere ketenpartners. De rapportage-eisen uit de LSME-standaard vormen namelijk het kader voor wat grote bedrijven van kleinere leveranciers mogen vragen.
 • Voor niet-beurgenoteerde MKB-bedrijven is een vrijwillige standaard in ontwikkeling: de VSME-standaard. Het concept van deze standaard is al gepubliceerd en vormt een goede basis van voorbereiding op vragen van klanten en andere ketenpartners. De ambitie is dat bedrijven die deze standaard toepassen ook kunnen voldoen aan informatievragen van organisaties die wel CSRD-plichtig zijn.

 

Download CSRD voor kleine bedrijven

Wat betekent de CSRD voor bouw- en infrabedrijven?

Tijd, capaciteit en middelen

Voor alle bedrijven die aan de slag moeten met de CSRD betekent dit dat er tijd, capaciteit en middelen vrijgemaakt moeten worden om aan de rapportageverplichting te voldoen. Denk hierbij aan het opzetten van een CSRD-werkgroep met vertegenwoordigers van alle afdelingen die eens in de zoveel tijd samenkomt. De voorbereiding kan ook tijdrovend zijn, omdat er processen ingericht moeten worden voor het verzamelen van de juiste data. Soms ontbreekt het ook aan de kennis of ervaring om met de CSRD aan de slag te kunnen. Gezien de complexiteit van de CSRD kan dit ook inhouden dat er specialistische kennis moet worden ingekocht bij adviesbureaus. Via Bouwend Nederland kun je met ledenvoordeel advies inwinnen over de CSRD bij de Duurzame Adviseurs.

Duurzaamheidsthema’s in de bouw- en infrasector

Het is de verwachting dat er op termijn sectorstandaarden komen. Deze sectorspecifieke standaard zal een lijst aan thema’s bevatten waarover de bedrijven in een bepaalde sector verplicht moeten rapporteren. Naar verwachting komen er voor de bouw- en infrasector twee relevante sectorstandaarden:

 • Bouwmaterialen
  De sectorgroep Bouwmaterialen omvat ondernemingen die materialen voor de bouw vervaardigen en produceren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beton, gips, cement, baksteen, tegels en glasvezel.
 • Bouw & techniek
  De sectorgroep Bouw & techniek omvat algemene en gespecialiseerde bouwwerkzaamheden voor gebouwen, woningen en civieltechnische bouwwerken. Hieronder vallen nieuwbouw, renovatie, pre-gefabriceerd, tijdelijke en permanente bouwwerken.

 

Omdat deze sectorstandaarden nog niet zijn gepubliceerd, heeft Bouwend Nederland alvast een inventarisatie gedaan van relevante thema’s voor de sector. Gedacht moet worden aan thema's als:

 • Klimaatimpact (CO2-footprint)
 • Materiaalgebruik (circulair bouwen)
 • Veiligheid op de bouwplaats

 

Het is zeer waarschijnlijk dat deze thema’s onderdeel worden van de standaarden voor de bouw- en infrasector. Het is daarom aan te bevelen om met deze thema’s aan de slag te gaan.

Download thema's bouw en infrasector

Wat is de overlap tussen de CSRD en certificeringen en managementsystemen?

De CSRD stelt eisen aan de duurzaamheidsinformatie die in het jaarverslag moet komen. Een certificering is een manier om aan te tonen dat wordt voldaan aan een norm, zoals bijvoorbeeld milieueisen bij een ISO 14001 certificaat. Een managementsysteem is een manier om te borgen dat beleid wordt opgevolgd (plan-do-check-act) en de juiste informatie wordt opgehaald om te monitoren. De implementatie van een managementsysteem is vaak een vereiste om te voldoen aan een norm en het certificaat te verkrijgen.

Een managementsysteem zorgt ervoor dat informatie op een systematische manier wordt verzameld. Dit is handig voor de CSRD. De meeste certificaten dekken niet het hele spectrum aan onderwerpen die relevant kunnen zijn voor de CSRD-rapportage. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte certificaten.

MVO-prestatieladder Certificaat dat zich richt op een breed spectrum aan duurzaamheidsthema’s. De nieuwe norm is ook aangepast om de vereisten van de CSRD te incorporeren.

CO2-prestatieladder

ISO 50001

Certificaten om bedrijven te helpen CO2-uitstoot te verminderen, gefocust op klimaatactie en energie-efficiëntie.
ISO 14001 Certificaat gericht op milieubescherming
ISO 9001 Certificaat gericht op kwaliteit
ISO 27001 Certificaat gericht op dataprotectie

VCA

Veiligheidsladder

ISO 45001

Certificaten om bedrijven te helpen een gezonde en veilige werkomgeving te realiseren.

 

Wat kan Bouwend Nederland voor je bedrijf betekenen?

 • Bouwend Nederland biedt je actuele informatie over de CSRD op deze website, in de downloads en in de vorm van webinars.
 • Bouwend Nederland geeft voorbeelden van materiele thema’s in de bouw- en infrasector. Zodra de sectorstandaarden voor de bouw- en infrasector gepubliceerd worden zullen wij hier informatie over bieden.
 • Wij maken inzichtelijk welke data kleinere bedrijven naar alle waarschijnlijkheid zullen moeten verzamelen voor (grotere) ketenpartners.
 • Wij bevelen aan bij welke adviesbureaus met ledenvoordeel goede ondersteuning kan worden afgenomen bij het voorbereiden op de CSRD.

Vragen?

Heb je vragen over de CSRD of wil je meer specifieke informatie voor jouw bedrijf? Onze specialisten staan klaar om je te helpen.

Gerelateerd nieuws

Donderdag 7 maart 2024
Kritische vragen en pittige discussies over ESG en CSRD

Ingewikkelde kost kregen de financiële experts van Regio Oost voorgeschoteld tijdens de bijeenkomst van 5 maart. Gijsbert Bruijnes van accountantskantoor BDO nam de deelnemers mee in de wereld van ESG en CSRD: regelgeving rondom duurzaamheidsbeleid van ondernemingen.

Dinsdag 21 juni 2022
Heijmans: verplicht rapporteren over milieu impact vraagt aanpassing, ook voor kleine bouwer

De Europese Commissie verplicht in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven te rapporteren over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten en deze informatie te laten toetsen door een externe accountant. In de Nederlandse bouw vallen de beursgenoteerde ondernemingen BAM en Heijmans onder deze wetgeving. Maar ook kleinere bouwers zullen er onherroepelijk mee te maken krijgen. Directeur duurzame ontwikkeling bij Heijmans en voorzitter van de beleidscommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland Robert Koolen zegt: "Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting."

Maandag 10 januari 2022
EU wijzigt regelgeving energieprestaties van gebouwen

In het kader van de klimaatdoelstelling en meer in het bijzonder de Europese “Green Deal” heeft de Europese Commissie veel bestaande regelgeving tegen het licht gehouden. Zo ook de bekende energieprestaties van gebouwenrichtlijn, de EPBD.