Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Pensioen en arbeidsongeschiktheid
  4. Pensioen

Pensioen

Pensioen is 'geld voor later', voor als de werknemer niet meer werkt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of als de werknemer niet meer kan werken vanwege arbeidsongeschiktheid (het zgn. arbeidsongeschiktheidspensioen).

In de cao Bouw & Infra wordt in hoofdstuk 4.16 nader ingegaan op de Pensioenregeling voor de Bouw. De pensioenregeling van bpfBOUW bestaat uit de volgende onderdelen: middelloonregeling, aanvullingsregeling 55 min en arbeidsongeschiktheidspensioen.

De volledige pensioenregeling en uitgebreide informatie over de pensioenregeling in de bouw & infra staan op de website van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de BOUW (bpfBouw).

Pensioenregeling voor de Bouw

Werkgevers zijn verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW). bpfBOUW geeft uitvoering aan de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Werknemers nemen (verplicht) deel aan deze pensioenregeling. De rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn vastgelegd in de desbetreffende reglementen van bpfBOUW.

 

Pensioen- en aanvullingsregelingen bouwplaatswerknemers

De basispensioenregeling van bpfBOUW is een middelloonregeling. Meer informatie over de pensioenpremies en de pensioenregeling vind je op de website van bpfBOUW.

 

Pensioen- en aanvullingsregelingen uta-werknemers

De basispensioenregeling van bpfBOUW is een middelloonregeling. Meer informatie over de pensioenpremies en de pensioenregeling vind je op de website van bpfBOUW.

 

Arbeidsongeschiktheidspensioen of aanvulling op de WGA-uitkering

Als een werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog niet volledig hersteld is of zelfs duurzaam arbeidsongeschikt is, ontvangt hij een WIA- of IVA-uitkering. Deze uitkering is lager dan het vast overeengekomen loon dat hij tijdens zijn dienstverband verdiende. Daarom is er in de Pensioenregeling een arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen. Dit arbeidsongeschikheidspensioen vult het inkomensgat gedeeltelijk aan, zodat de werknemer er niet teveel in inkomen op achteruit gaat.

Meer informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen vind je op de website van bpfBOUW.

 

Pensioenopbouw in het tweede ziekte jaar

In het tweede ziektejaar verdient de werknemer 70% van zijn vast overeengekomen loon. Dit zou normaliter betekenen dat de werknemer een lager pensioen opbouwt als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid. Cao-partijen vonden dit niet wenselijk en hebben daarom besloten ook in het tweede ziektejaar het pensioen volledig opgebouwd moet worden. Dit is vastgelegd in artikel 9.1.5 van de Bouw & Infra cao.

 

Pensioenopbouw bij werkloosheid

Heeft de werknemer direct aansluitend op zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever recht op een WW-of Ziektewetuitkering? Dan betaalt het Aanvullingsfonds Bouw & Infra de voortzetting van zijn pensioenopbouw. Dit gebeurt vanaf het begin van de uitkering en voor de duur van die uitkering, met een maximum van zes maanden (artikel 9.4.1. cao Bouw & Infra). De werknemer dient wel te voldoen aan de eisen van het reglement aanvullingen en uitkeringen van de Stichting Aanvullingsfonds Bouw & Infra (klik hier). Dit reglement maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra.

Heb je een vraag?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079-3252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Bekijk ook

Tijdspaarfonds

We geven je een beknopte samenvatting van precies datgene wat belangrijk is voor jouw bedrijf!

Doorwerken na pensioen

Dit moet je weten wanneer jouw medewerker wilt doorwerken na pensioen.