Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Pensioen en arbeidsongeschiktheid
  4. Tijdspaarfonds tsf

Tijdspaarfonds (TSF)

In paragraaf 4.15 en bijlage 4 cao Bouw & Infra zijn de bepalingen over het Tijdspaarfonds (TSF) opgenomen. Deelname aan het TSF is verplicht voor bouwplaatswerknemers en optioneel voor uta-werknemers.

TSF bouwplaatswerknemers

Werknemers hebben een individuele rekening in het Tijdspaarfonds, waarvan de administratie door APG wordt gevoerd. De statuten en het reglement van de stichting Tijdspaarfonds Bouw & Infra zijn opgenomen in bijlage 4 van de cao Bouw & Infra.

De werkgever stort binnen 14 dagen na afloop van elke loonbetalingsperiode van vier weken of een maand zijn bruto bijdrage aan het individueel budget na inhouding netto op de rekening van de werknemer in het Tijdspaarfonds.

Bij de afdracht vermeldt de werkgever de loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft. APG zal deze periode overnemen en vermelden bij de storting op de rekening van de werknemer. Het is de werkgever niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.

Afdrachten dagen, vakantietoeslag en duurzame inzetbaarheid

De storting van het individueel budget vindt plaats middels drie afdrachten:

  • afdracht ‘Dagen’;
  • afdracht ‘Vakantietoeslag’;
  • afdracht ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Deze afdrachten worden vastgesteld op de wijze zoals bepaald in het reglement Tijdspaarfonds dat is opgenomen in bijlage 4 van de cao Bouw & Infra.

Spaaruren storten in TSF

Bij toepassing van het spaarurenmodel als bedoeld in artikel 2.9, stort de werkgever het vast overeengekomen loon over de overwerkuren en het garantieloon over de reisuren binnen 14 dagen na afloop van de loonbetalingsperiode van vier weken of een maand waarin de uren zijn gemaakt, geoormerkt in het Tijdspaarfonds.

Automatische uitbetaling in mei

Tenzij de werknemer anders aangeeft, worden de gestorte afdrachten ‘Vakantietoeslag’ en ‘Dagen’ die niet tussentijds zijn opgenomen, jaarlijks in de maand mei uitgekeerd. De gestorte afdrachten ‘Duurzame inzetbaarheid’ en ‘Spaaruren’ die niet tussentijds zijn opgenomen, worden niet jaarlijks automatisch uitgekeerd.

Tussentijdse opname

De werknemer kan altijd tussentijds geld van zijn rekening in het Tijdspaarfonds opnemen. Hij moet daartoe via een vakbondsconsulent van FNV of CNV Vakmensen opdracht geven. Wanneer de werknemer een van de in het Tijdspaarfonds gestorte dagen opneemt, is de werkgever voor die dagen geen loon meer verschuldigd. De werknemer wordt geacht hiervoor gebruik te maken van zijn individueel budget dat op zijn Tijdspaarfondsrekening is gestort.

Aanspraken in tijd niet naar volgend kalenderjaar

Aanspraken in tijd zijn, voor zover het in het Tijdspaarfonds gestorte dagen betreft, niet naar een volgend kalenderjaar overdraagbaar.

Tijdspaarfonds voor uta-werknemers

Uta-werknemers hebben het recht deel te nemen aan het Tijdspaarfonds. Indien zij deelnemen, stort de werkgever binnen 14 dagen na afloop van elke loonbetalingsperiode van vier weken of een maand, de bruto werkgeversbijdrage aan het individueel budget na inhouding netto op de rekening van de werknemer in het Tijdspaarfonds.

Afdrachten TSF

De storting vindt plaats middels drie afdrachten:

  • afdracht ‘Dagen’;
  • afdracht ‘Vakantietoeslag’;
  • afdracht ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Deze afdrachten worden vastgesteld op de wijze zoals bepaald in het reglement Tijdspaarfonds dat is opgenomen in bijlage 4 van de cao Bouw & Infra.

Voor uta-werknemers die aan het Tijdspaarfonds deelnemen, gelden verder dezelfde bepalingen als voor bouwplaatswerknemers, met uitzondering van de verplichting om zich bij tussentijdse opname uit het tegoed tot een vakbondsconsulent van FNV of CNV Vakmensen te wenden.

Download de flyer

In deze flyer staat op een rijtje waar het individueel budget voor bedoeld is, wat de hoogte in 2024 is en hoe de werkgever betaalt.

Bekijk ook

Pensioen

Een van je medewerkers gaat met pensioen, en nu?

Doorwerken na pensioen

Dit moet je weten wanneer jouw medewerker wilt doorwerken na pensioen.