Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Internetconsultatie wijziging besluit bro toevoeging milieuhygienisch bodemonderzoek

Internetconsultatie wijziging Besluit Bro toevoeging milieuhygiënisch bodemonderzoek

Maandag 25 september 2023

Tot 30 oktober kan iedereen via een internetconsultatie kennisnemen van het voorstel tot wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (Bro). In dit besluit wordt het registratieobject milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) toegevoegd en worden er bepalingen opgenomen over de leveringsplicht van drinkwaterbedrijven. Dit besluit treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. Lees verder en geef je reactie!

Overal waar professionele graafwerkzaamheden plaatsvinden, is milieukwaliteit aan de orde. Allereerst moeten degenen die graven weten waaraan zij al dan niet blootgesteld worden (ARBO wetgeving en CROW400). Maar het is ook belangrijk om te weten hoe het staat met de milieukwaliteit van bodem en ondergrond als je plannen maakt voor bijvoorbeeld woningbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. Tevens is het belangrijk dat je weet wat je moet doen met de grond die vrijkomt bij werkzaamheden. Daarom wordt er veel milieuhygiënisch bodemonderzoek gedaan. De ontwikkelde storymap geeft inzicht in wat er verstaan wordt onder milieukwaliteit en hoe we samen kunnen werken aan een gezonde leefomgeving waarbij er inzicht is in de kwaliteit van bodem en ondergrond.

Wijziging

Met de wijziging van het Besluit Bro wordt de Basisregistratie Ondergrond (BRO) uitgebreid met het nieuwe domein milieukwaliteit én binnen dat domein met het nieuwe registratieobject milieuhygiënisch bodemonderzoek. Bestuursorganen zullen vanaf het moment van inwerkingtreding de bij hen beschikbare relevante gegevens aan de BRO gaan leveren. Deze uitbreiding kent een breed draagvlak (ook Bouwend Nederland) en is bovendien een invulling van de Tweede Kamermotie Ronnes-Van Gerven uit 2018. Verder bevat deze wijziging een aantal bepalingen die een uitwerking zijn van een wetsvoorstel om de drinkwaterbedrijven bronhouder te maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de koepel van drinkwaterbedrijven (Vewin).

Deelnemen en vervolg internetconsultatie

De internetconsultatie is bedoeld om reacties en commentaar te verzamelen op het voorstel. Tot en met 30 oktober 2023 kan iedereen een zienswijze indienen. De bijbehorende stukken en de mogelijkheid tot het indienen van een reactie vind je hier. Geef je een reactie dan wordt je geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure. Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn worden de reacties op de website geplaatst. In de toelichting bij het Besluit zal worden vermeld wat er met de reacties is gedaan. De ingediende zienswijzen worden verwerkt in het definitief voorstel dat aan de Ministerraad en de Staten-Generaal wordt aangeboden. Het besluit treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. De bepalingen over de drinkwaterbedrijven zullen tegelijk met de beoogde wetswijziging in werking treden.

Meer informatie

Wil je meer weten over Milieukwaliteit? Kijk op de informatieve pagina’s: Milieukwaliteit - Basisregistratieondergrond. Daarnaast kun je maandelijks deelnemen aan een sprintreview. Als Bouwend Nederland vinden we het logisch dat data die binnen projecten beschikbaar komt, wordt vastgelegd en hergebruikt. Veel data is nu al via de BRO te raadplegen en gebruiken vanuit fase 1 op de domeinen grondwatermonitoring, grondwatergebruik, bodem en grondonderzoek en mijnbouwwet. Daarnaast zijn er verschillende modellen ontwikkeld. Deze informatie is voor ons als leden van Bouwend Nederland handig, daarom is het ook belangrijk dat we input geven op de ontwikkeling. Voor meer informatie raadpleeg de website BRO of neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Onderwijsdag van de Bouw steeds grootser.

Vrijdag 7 juni was het weer de Onderwijsdag van de Bouw. Traditioneel de dag voorafgaand aan de Dag van de Bouw. De vakgroep was deze dag te gast bij Alsema bv en Van Gelder groep.

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Woensdag 12 juni 2024
ONG staat op de agenda en is zichtbaar

Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen op 4 juni werden eerst een aantal vakgroepzaken besproken. Daarna vertelde Jarig Steringa (Gasunie) over hun visie op de gasinfrastructuur tot 2050. Waarna Peter Blesgraaf (kwartiermaker ledengroep warmte koude infrastructuur) de zaal mee nam in zijn ervaringen in de warmtesector. De dag werd met een BBQ afgesloten op het dakterras.