Logo Bouwend Nederland

Strengere stikstofeisen onderstrepen noodzaak versnelde uitvoering stikstofaanpak

Donderdag 31 augustus 2023

Delen van de Nederlandse natuur zijn nog gevoeliger voor stikstof dan eerder gedacht. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research dat in opdracht van demissionair minister Van der Wal gemaakt is over de Kritische Depositie Waarden. Internationaal onderzoek werd vertaald naar de situatie in Nederland. De stikstofreductiedoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld kunnen hierdoor niet op tijd gehaald gaan worden. Daarnaast blijkt dat tussen 2017 en 2021 de depositie is toegenomen. Deze conclusies maken dat de recent gestarte Aanpak Piekbelasting en de provinciale maatregelen verder uitgewerkt en uitgevoerd moeten worden. Al jaren gebeurt te weinig om structureel herstel van de natuur te bewerkstelligen. Alleen door herstel ontstaat ruimte voor natuurherstel, PAS-melders en bouwactiviteiten.

31-08-2023: Bericht minister voor Natuur en Stikstof

In het rapport zijn de verwachte emissiereducties vanuit de recent gestarte Aanpak Piekbelasting en de provinciale maatregelen niet meegenomen. En juist die maatregelen moeten gaan leiden tot structurele daling van stikstofuitstoot. “Nu moet uitvoering van beleid onverdroten doorgezet worden. Laten we niet opnieuw tijd verliezen door alles ter discussie stellen,” stelt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. “Versnelde uitvoering van bestaande plannen is de enige manier om ruimte te maken voor Nederlanders, of ze nu agrariër, woningzoeker of automobilist zijn. Het volgend kabinet heeft dan tot taak om met de beschikbare stikstofruimte iedereen weer perspectief te bieden. Dat is de enige juiste volgorde.”

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 26 maart 2024
Ploegam: “We creëren een laadplein in de buurt van onze projecten”

De afgelopen jaren investeerde Ploegam flink in schoon en emissieloos bouwen. Dat levert hen veel mooie opdrachten op van RWS, waterschappen en gemeenten. Dankzij slimme samenwerkingen met wind- en zonneparken creëren ze hun eigen laadpleinen, waarvan ook andere bedrijven gebruik kunnen maken. Het opladen van de megaboxen gebeurt volledig datagestuurd. Hun belangrijkste tip voor collega-aannemers: stap nu op die trein.

Woensdag 6 maart 2024
Raad van State vraagt betere onderbouwing extern salderen voor aanleg ViA15

Op 6 maart gaf de Raad van State, in wederom een tussenvonnis, nog geen groen licht voor de aanleg van de nieuwe wegverbinding van de A15 met de A12. Daarmee is na zeven jaar procederen nog steeds geen duidelijkheid gekomen, al is het tracébesluit bijna in orde. Gevolg van deze uitspraak is dat er binnen een half jaar nadere onderbouwing voor het extern salderen moet komen. Hierdoor is voor opdrachtgevers en bedrijfsleven nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over hoe infrastructuurprojecten die op stikstof vastliepen weer opgestart kunnen worden.

Maandag 4 maart 2024
Stikstofprobleem nog steeds grote belemmering voor aanleg wegen en bouw woningen

Het aanhoudende stikstofprobleem is al jaren een groot struikelblok voor de aanleg van nieuwe wegen. In de periode tot 2030 krijgen weggebruikers te maken met extra files en €400 miljoen extra filekosten. Ook lopen woningzoekers een groot risico op vertraging van de bouw van 460.000 nieuwe huizen. Daarnaast zorgt dit voor een productieverlies voor wegenbouwers van €1,2 miljard. Deze cijfers komen uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van Bouwend Nederland. Woensdag 6 maart doet de Raad van State uitspraak in het wegenproject ViA15. We hopen dan perspectief te krijgen onder welke nieuwe juridische voorwaarden nieuwe aanleg weer mogelijk wordt.