Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Nieuws
 3. Werkgevers doen totaalvoorstel voor nieuwe cao bouw infra

Werkgevers doen totaalvoorstel voor nieuwe cao Bouw & Infra

Donderdag 16 november 2023

Op donderdag 16 november gingen werkgevers en werknemers voor de vierde keer om tafel voor overleg over een nieuwe cao Bouw & Infra. Tijdens dit overleg presenteerden werkgevers het onderstaand totaalvoorstel.

Looptijd

Een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 september 2025 (21 maanden).

Loon

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen als volgt verhoogd:

 • 1-1-2024: 3%
 • 1-7-2024: 2,5% plus €50 per maand structureel (parttime naar rato)
 • 1-1-2025: 2% plus €50 per maand structureel (parttime naar rato)

De van toepassing zijnde cao-vergoedingen worden op de hierboven genoemde momenten verhoogd met de genoemde percentages.

Invoering functie- en loongebouw

Per 1 januari 2025 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. De verwachting is dat dit leidt tot een loonkostenstijging van ca. 1%. Het nieuwe loongebouw bevat geen starttabellen. Voor jeugdige werknemers en leerlingen geldt een jeugdloon. Met een jeugdloon blijft het voor bedrijven aantrekkelijk om jongeren aan te nemen en blijven leerlingen gestimuleerd om een opleiding te volgen. De jonge werknemer die een BBL-3-opleiding heeft afgerond, wordt geplaatst op het niveau van de functie die hij gaat vervullen en ontvangt dan dus geen jeugdloon meer. De werknemer die een BBL-2-opleiding heeft afgerond en de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, ontvangt een jeugdloon. Bij het behalen van het BBL-diploma ontvangt de leerling een diplomabonus. Voor BBL-3 en BBL-4 geldt een hogere bonus dan voor BBL-2. De huidige cao-bepalingen die te maken hebben met het functie- en loongebouw worden per 1 januari 2025 aangepast.

Zwaarwerkregeling

Voortzetten van de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2025 met drie jaar tot 1-1-2028, onder de randvoorwaarde dat de RVU-regeling gehandhaafd blijft.

Overwerkregeling voor UTA-personeel

De huidige overwerkregeling voor UTA-personeel in schaal 1, 2 en 3 wordt uitgebreid met een bepaling voor UTA-personeel in schaal 4, 5 en 6.

Nieuw toevoegen aan cao-artikel 5.7.4

Indien de werkgever de UTA-werknemer van 21 jaar en ouder in functieniveau 4, 5 en 6 een salaris betaalt dat minimaal 6% hoger ligt dan het minimum in schaal 4, 5 en 6 inclusief doorgroei in salaris zoals genoemd in artikel 4.9.2 dan wordt dit beschouwd als:

 • De werkgever heeft de werknemer schriftelijk laten weten hoe hij dit compenseert (artikel 5.7.4) namelijk dat de vergoeding voor overuren en de toeslag bijzondere uren wordt geacht in het salaris te zijn inbegrepen.
 • Heeft de werkgever de werknemer in functieniveau 4, 5 en 6 niet schriftelijk laten weten hoe hij dit compenseert? Is het salaris per maand lager dan het salaris volgens cao art. 4.9.2 + 6%? Dan heeft de werknemer met functieniveau 4, 5 en 6 recht op een uur tijd voor tijd of een uur salaris per uur overwerk.

Instroom en behoud van leerlingen

Voor het bevorderen van de instroom en behoud van leerlingen, komt er gedurende de looptijd van de cao een pakket aan maatregelen beschikbaar met een totale waarde van maximaal 20 miljoen per jaar, te betalen uit het O&O-fonds. Mogelijke maatregelen zijn:

 • een stimuleringsvergoeding voor bouwbedrijven die leerlingen werven, begeleiden en opleiden en gediplomeerd afleveren.
 • voor leerlingen een diplomabonus en/of het doorbetalen van de schooldag.
 • tegemoetkoming in de loonkosten van de BBL-leerling.
 • stimuleren van kleine opleidingen bij ROC's.

Leermeestertoeslag

De machinist met diploma (niveau E) die leermeester is, ontvangt een leermeestertoeslag. Artikel 5.6 wordt hierop aangepast.

Werkdrukvoorziening

Artikel 7.4 Werkdruk geldt voor zowel bouwplaatspersoneel als UTA-medewerkers.

Veiligheid

Zowel werkgevers als werknemers zijn van mening dat de gewenste verbeteringen op het gebied van veiligheid de cao-afspraken overstijgen. Deze moeten structureel en duurzaam worden aangepakt. Hiervoor wordt een protocolafspraak gemaakt waarbij de gehele sector, opdrachtgevers, politiek en aanpalende sectoren worden betrokken.

Hitte

Protocolafspraak om te bezien of hitte kan worden ondergebracht in de cao Onwerkbaar weer.

Intredebonus gediplomeerde BOL-3-machinisten SOMA

Gediplomeerde BOL-3-machinisten (SOMA) ontvangen een intredebonus van €2.500. Ingangs- en einddatum nader te bepalen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Verdeling van de loondoorbetaling bij ziekte: 100% in het eerste half jaar, 90% in het tweede half jaar, 80% in het derde half jaar en 70% in het vierde half jaar van arbeidsongeschiktheid.

Informatieplicht bij fusie, bedrijfsoverdracht en bedrijfssluiting

Informatieplicht in cao (artikel 8.4) aanpassen aan de SER-fusiegedragsregels na uitspraak rechter.

Hoe nu verder?

De gesprekken worden op donderdag 23 november hervat.

Aukje van het Nederend
manager advies & arbeidsvoorwaarden
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.