Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma duurzaamheid
  5. Resultaten duurzaamheid in eerste helft 2021

Resultaten Duurzaamheid in eerste helft 2021

Het doel van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid is het lobbyen voor en faciliteren van de (markt)condities voor duurzaamheid. Dat doen we zodat duurzame opgaven in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor leden.

Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021-2030

Gezamenlijk voorstel 'Een duurzaam evenwicht' van maatregelen vanuit boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit de stikstofimpasse te komen. Dit maatregelenpakket is de basis voor de verdere lobby.

Position paper 'Nationaal Isolatie Programma'

Pleidooi voor een ambitieus Nationaal Isolatie Programma met concrete maatregelen van Bouwend Nederland, Natuur en Milieu, Techniek Nederland, de Consumentenbond, Energie Nederland en NVDE. Onder andere door extra maatregelen en systematische aanpak vanuit de overheid.

Mensen Maken de Transitie

Inzicht in opleidingen, best practices, zij-instroomtrajecten en voorschakeltrajecten voor meer technici ten behoeve van de energietransitie en verbetering vakkennis duurzaamheid en onderwijs op maat. Resultaten tevens ter inbreng bij paritaire stimuleringsprogramma Behoud Vakkrachten Bouw & Infra. Handreiking voor Living Labs en online serious game 'Plankgasvrij' is gelanceerd.

Marktonderzoek 'Klimaatadaptatie gemeenten'

Inzicht in hoe gemeenten invulling geven aan klimaatadaptatie, knelpunten, kansen, wat vragen en verwachten zij van het bedrijfsleven. Input voor landelijke lobby en lobby gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Publicatie 'Handvat Duurzaam Materiaalgebruik'

Praktisch overzicht met wet- en regelgeving, ontwikkelingen bij opdrachtgevers en toeleveranciers, circulaire ontwerpprincipes en praktijkvoorbeelden.