Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma duurzaamheid
  5. Resultaten duurzaamheid in tweede helft 2021

Resultaten Duurzaamheid in tweede helft 2021

Het doel van het Meerjarenprogramma Duurzaamheid is het lobbyen voor en faciliteren van de (markt)condities voor duurzaamheid. Dat doen we zodat duurzame opgaven in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, circulair bouwen, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, aantrekkelijke(re) marktsegmenten worden voor leden.

Strategische koers voortzetting De Groene Koers

De Groene Koers (DGK) is een initiatief van ons met BMWT, CUMELA en VHG met als doel versnelling naar een uitstootvrije(re) sector in 2030. De strategische koers, communicatie en evenementenkalender 2022 zijn gereed en worden 26 januari 2022 voorgelegd aan het Bestuur. De nieuwe website voor DGK is live.

Kabinetsbesluit start Nationaal Isolatieprogramma

Voorjaar 2021 schreven we met een coalitie een position paper met concrete voorstellen voor een Nationaal Isolatieprogramma (NIP). CU, CDA, GL presenteerden 13 september 2021 het Manifest Nationaal isolatieprogramma, met twaalf voorstellen voor snellere, slimmere woningisolatie. Veel lobbypunten komen hierin terug en in de Miljoenennota is €514 miljoen opgenomen voor het NIP.

Top 25 duurzaamste opdrachtgevers 2021 en Analyse duurzaamheid in openbare aanbestedingen 2021 (cijfers 2020)

Jaarlijks analyseert het Aanbestedingsinstituut of en hoe wordt gegund op duurzaamheid. In 2021 publiceerden we voor de derde keer de Top 25 meest duurzame publieke opdrachtgever. De Top 25 leidde tot veel discussie en vragen aan het Aanbestedingsinstituut en had een potentieel mediabereik van 3.638.315 personen.

Samenvatting voor de Nederlandse markt - EU Taxonomie

Groene geldstromen krijgen gunstiger voorwaarden dan grijze. Om geldstromen te onderscheiden ontwikkelt Europa de EU taxonomie. Deze geldt als leidraad voor investeringen in duurzaamheid. Ook bouwbedrijven krijgen hier mee te maken. We hebben in 2021 RoyalhaskoningDHV opdracht gegeven een samenvatting te maken van de EU taxonomie en de gevolgen voor de bouw. Dit vormt de basis voor verdere voorlichting voor leden over deze materie. 

Renovatieversneller 2.0

BZK heeft in overleg met marktpartijen gekeken naar de toekomst van de subsidieregeling Renovatieversneller. Conclusie: De Renovatieversneller vraagt om nieuwe impulsen. BZK wil het programma verbreden. Deze verbreding betreft het versnellen van de renovatie van bestaande woningen in de huur- (particulier en sociaal) en koopsector. Marktpartijen worden in 2022 door BZK uitgenodigd met concrete programmavoorstellen te komen door middel van een openbare aanbesteding. Tot dan blijven ontwikkelde producten beschikbaar voor gebruik. We betrekken de achterban actiever bij dit dossier in 2022.

Lancering BespaarGarant in 2022

Er zijn voorbereidingen getroffen met het oog op de lancering BespaarGarant in 2022. Er is gestart met een BespaarGarant-informatiecampagne voor leden via regiobijeenkomsten, bouwbites, branchebrede marktintroductie in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, Techniek Nederland en NVDE. BespaarGarant biedt een betrouwbare standaardmethode om gebouwen te laten verduurzamen met technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten.

Inventarisatie informatiebehoefte leden

Balance&Result inventariseert de informatiebehoefte van leden op het gebied van duurzaamheid. Welke informatie zoeken de leden en in welke vorm? Dit biedt een fundament voor de ontwikkeling van (nieuwe) informatieproducten waar echt behoefte aan is.