Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Over ons
 3. Meerjarenprogramma s
 4. Meerjarenprogramma mobiliteit
 5. Doel meerjarenprogramma mobiliteit

Doel meerjarenprogramma mobiliteit en lopende projecten

Het hoofddoel is inzicht, continuïteit en een stabiele investeringsstroom rondom de mobiliteitsvraagstukken in de bouw- en infrasector. Zo zijn infrabedrijven goed in staat hun maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en levering van een goed bereikbaar Nederland en een toekomstbestendige, emissiearme en op termijn emissieloze infrastructuur.

Subdoel 1: kennis opdoen, onderzoek initiëren en uitdragen richting specifiek de leden en opdrachtgevers en in brede zin richting stakeholders, met als doel onderbouwing van onze mobiliteitsvisie

Om dit te bereiken zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Een voorspelbaarder handelingsperspectief, gebaseerd op meerjarige regie en coördinatie vanuit de opdrachtgever.
 • Een realistische doorkijk richting de eerstkomende jaren wat betreft nieuwe mobiliteitssystemen en de impact op de gebouwde omgeving.
 • Investeringsperspectief in nieuwe mobiliteitssystemen en duurzame energie.
 • Een integrale benadering van de aanleg-, onderhouds-, transformatie-, vervangings- en renovatieopgave in relatie tot mobiliteit.
 • Duiding over de modal shift in relatie tot beleidsvraagstukken.
 • Op basis van analyse richting geven aan beleidsvraagstukken rondom de mogelijkheden en effecten van waterstof, biobrandstoffen, verduurzaming materieel en vervoer, nieuwe mobiliteitsvormen (de hyperloop/smart mobility/high-speed rail) en nader te specificeren mobiliteitsvraagstukken.
 • Aandacht voor de aanleg van nieuwe wegen in relatie tot nieuwe mobiliteitsvormen.

Subdoel 2: verschillende doelgroepen en belangen inzichtelijk maken en verbinden, met betrekking tot partners sectorbreed en specifiek in de lobby naar stakeholders

Om dit te bereiken zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Een gedragen verhaallijn rondom mobiliteit met aandacht voor onze belangen en in samenwerking met partijen zoals de Bouwcampus. Fietsersbond, ANWB, OV-NL, Mobiliteitsalliantie, Logistieke alliantie, Waterbouwers, VNO-NCW etc.
 • Urgentie van het mobiliteitsvraagstuk onder de aandacht brengen via bijeenkomsten, publicaties en in diverse gremia.
 • Actief nieuwe partnerschappen initiëren rondom mobiliteit, met eventueel als neveneffect het aangaan van strategische coalities en/of het delen van onze mobiliteitsvisie.
 • Aandacht voor de aanleg en instandhouding van de infrastructuur vanuit de overheid ten aanzien van het mobiliteitsvraagstuk.
 • Duurzame verankering van Bouwend Nederland als prioritaire gesprekspartner aangaande mobiliteit, met als beoogd effect het kunnen meedenken en meeschrijven aan beleidsvisies.
 • Opdrachtgevers (groot en klein) informeren, ondersteunen en faciliteren bij visie en beleid.

Subdoel 3: stimuleren van opdrachtgevers en opdrachtnemers om, waar mogelijk versneld, samen te werken in een meerjarige programmatische aanpak met betrekking tot de aanleg-, onderhouds-, transformatie-, vervangings- en renovatieopgave

Om dit te bereiken zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Het verbeteren van randvoorwaarden om innovaties en series toe te passen.
 • Integrale samenwerking als standaard werkvorm, met focus op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
 • Vanuit een programmatische aanpak het toepassen van slimme series en beter assetmanagement, met daarbij aandacht voor succes- en faalfactoren in relatie tot samenwerkingsvormen en aanbestedingsvormen.
 • In samenwerking met de Bouwcampus kennis opbouwen en uitdragen over een seriematige aanpak.
 • Inzicht in het vraagstuk het omleggen van wegen in relatie tot nieuwe mobiliteitsvormen.
 • Aandacht voor en toepassing van nieuwe businessmodellen, denk aan 'mobility as a service'.
 • Het aanjagen en het stimuleren van bestuurlijk draagvlak bij opdrachtgevers voor een meerjarige programmatische aanpak, met aandacht voor standaardisatie en industrialisatie.

Subdoel 4: stimuleren en faciliteren van slimme bouwlogistiek bij onze leden met daarin focus op verduurzaming

Om dit te bereiken zetten we in op projecten en activiteiten met als beoogde effecten:

 • Bewustzijn en actief eigenaarschap van leden wat betreft de emissie uitstoot vanuit de bouw- en infrasector.
 • Verbetering van het politieke en maatschappelijke imago wat betreft het eigen aandeel in het zakelijk verkeer als bouw- en infrasector.
 • Het bereiken van meer emissieloze bouwplaatsen en daarmee een betere en schonere werkomgeving, onder meer vanuit het programma De Groene Koers en het Emissieloos Netwerk Infra.
 • Het stimuleren van samenwerking tussen ketenpartners gericht op logistiek.
 • Vermindering van het aantal verkeersbewegingen van materialen en personenvervoer in de bouw- en infrasector.
 • Toepassing van standaardisatie en versnelling voor data delen, gekoppeld aan het programma DSGO.
 • Inzicht in ontwikkelingen rondom logistiek in relatie tot de gebouwde omgeving.