Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma toekomst van werk
  5. Resultaten toekomst van werk in tweede helft 2022

Resultaten Toekomst van werk in tweede helft 2022

Het Meerjarenprogramma 'Toekomst van werk' ondersteunt leden om technologische ontwikkelingen te omarmen en te stimuleren om te investeren in veiligheid en human capital. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie.

Onderzoek arbeidsproductiviteit

Het projectplan is gereed, de volgende stap is om dit onder te brengen bij een onderzoeksbureau. Beoogd resultaat: onderzoeksrapport met diverse cases van technologische en mensgerichte innovaties (werkmethoden) per segment die haalbaar en schaalbaar zijn (0-meting) en die vervolgens jaarlijks voor het segment meetbaar zijn (1,2,3-meting).

Duurzame inzetbaarheidsinstrumenten

De projectopdracht is geschreven. We willen op alle deelthema's van duurzame inzetbaarheid ondersteuning, tools en trainingen ontwikkelen. Doel is om per jaar circa twee trainingen/workshops te ontwikkelen of in te kopen en uit te testen in regiobijeenkomsten. Dat betekent dat KBNL na afloop van het meerjarenprogramma vijf of zes extra trainingen/workshops kan aanbieden via de Academy.

Be an engineer

Het programma 'Be an engineer' is gericht op meer instroom te generen vanuit het HBO via duale (werk en leer) trajecten voor zowel jongeren als zij-instromers, met aandacht en focus voor passend modulair HBO- onderwijs. Aanleiding: door het structurele tekort aan technici dreigen we de enorme opgaven rondom energietransitie, woningtekort, vernieuwing infrastructuur en verduurzaming niet te halen. De bouwsector heeft structureel 25.000 moeilijk vervulbare vacatures en met alleen jongeren zijn deze aantallen niet in te vullen.

Future Builders Day

Het evenement gaat plaatsvinden op 20 april 2023. Op deze dag kunnen studenten, docenten en bedrijven ervaren en ontdekken wat de meest veelbelovende innovaties zijn in de bouw en infra op de volgende gebieden: energietransitie, biobased en circulair bouwen en innovaties op het gebied van processen en uitvoerende werkzaamheden. Het aantal studenten waarop wordt gericht ligt tussen de 500 en 1000. Future Builders Day sluit aan bij meerdere subdoelen van het programma, maar is met name gericht op het verbeteren van randvoorwaarden door zich te richten op een up-to-date en modern onderwijs (gericht op veranderingen in de sector en de gevolgen die dit heeft voor de manier van werken in de toekomst). De voorbereidingen zijn eind 2022 van start gegaan.

Kwartiermakersfase digiGO-programma DigiVaardig

De focus van het digiGO-programma DigiVaardig ligt op het toerusten van zowel organisaties als werknemers met de competenties en vaardigheden die benodigd zijn om digitaal samen te werken in de ketens van de gebouwde omgeving. De kwartiermakersfase behelst het schrijven van het programmaplan DigiVaardig, het informeren van stakeholders en het organiseren van draagvlak, verwerven van de benodigde middelen en voorbereidingen treffen voor programmafase 0. Dit moet leiden tot een programmaplan en subsidieaanvraag. Wij zijn een van de financierders, naast digiGO, BZK en Techniek Nederland.

Onderzoek arbeidsmarkt

Er is een arbeidsmarktonderzoek gedaan, als opvolging van het imago-onderzoek van de sector. We hebben hiermee inzicht gekregen in hoe het werken in de bouw- en infrasector door potentiële werknemers wordt gezien en beoordeeld en wat deze doelgroep belangrijk vindt aan een werkgever. Meer specifiek geeft het onderzoek inzicht in het huidige imago van de bouw- en infrasector en in de push- en pullfactoren daarvan. Het onderzoek dient richting te geven om nieuwe werknemers te enthousiasmeren om te komen werken in de sector.

Onderzoek diversiteit

Het projectplan is in ontwikkeling. Beoogd resultaat van dit project is dat er een onderzoeksrapport ligt met data over de huidige aantallen, positie, leeftijd, ervaringen van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond in de bouw en infra. Tegelijkertijd zullen ook ervaringen en bevindingen van werkgevers gerapporteerd worden. Het onderzoek moet leiden tot een advies voor mogelijke richtingen voor beleid gericht op de verschillende doelgroepen (inclusief werkgevers) om de diversiteit en inclusie in de sector te vergroten. Achterliggend doel is een aantrekkelijke sector te willen zijn voor iedereen.