Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Vereniging
  3. Regio zuid
  4. Ledenzaken regio zuid

Ledenzaken Regio Zuid

Op deze pagina vind je diverse informatie over ledenzaken voor de Regio Zuid.

Jaarplan en terugblik

In Regio Zuid staat belangenbehartiging met betrekking tot de beleidsvelden bouw- en inframarkt, onderwijs en arbeidsmarkt en sociale zaken centraal. Lobbyactiviteiten gericht op provincies, gemeenten, waterschappen en andere opdrachtgevers behoren ook tot de kernactiviteiten. Daarnaast geeft het regiosecretariaat voorlichting aan leden over onderwerpen op de verschillende beleidsterreinen.

Zoals elk jaar blikken we ook dit jaar terug op het voorgaande jaar. Er is een hoop gebeurd op het gebied van bouw en infra in onze regio. Hieronder vind je een overzicht van onze jaarplannen en terugblikken.

Jaarplannen

Terugblikken

Afdelingen

Een afdeling is een lokale ontmoetingsplaats waar ondernemers kennis en ervaring uitwisselen. Regio Zuid heeft vier (bouw)afdelingen en drie provinciale infraplatforms. De afdeling vertaalt het algemene beleid van Bouwend Nederland in haar werkgebied. Daarnaast ontwikkelt een afdeling zelf ook beleid, waarbij de afdeling een grote mate van zelfstandigheid heeft, maar daarbij niet mag handelen in strijd met algemeen beleid.

De belangrijkste taken van een afdeling zijn:

  • bevorderen van collegiaal contact tussen leden,
  • bijdragen aan collectieve belangenbehartiging,
  • bevorderen van samenwerking tussen Bouwend Nederland afdelingen,
  • inbreng leveren voor het door Bouwend Nederland te voeren beleid,
  • uitdragen van het door Bouwend Nederland vastgesteld beleid,
  • bestuurlijk betrokken zijn bij het samenwerkingsverband voor vakopleiding.

Infraplatforms Regio Zuid

In Regio Zuid zijn er drie provinciale infraplatforms: LimburgBrabant en Zeeland. De infraplatforms hebben twee hoofddoelen: lokale en regionale belangenbehartiging van de infra-leden en het bieden van een ontmoetingsplaats. De infraplatforms hebben ieder een eigen bestuur. De platforms gezamenlijk organiseren de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en een voor-/najaarsexcursie voor alle infraleden van Regio Zuid. De besturen van de platforms staan altijd open voor suggesties en ideeën van leden over activiteiten die aangepakt moeten worden. Neem hierover contact op met het regiokantoor Zuid.

Social Support

Sinds 2018 is Social Support (sociale bemiddeling) een dienst voor leden van Bouwend Nederland. Social Support staat werknemers van lidbedrijven bij die persoonlijke problemen hebben.

Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg

Het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg is een overleg tussen Bouwend Nederland en een gemeente in de regio. Het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg heeft tot doel te komen tot concrete samenwerking tussen Bouwend Nederland en de betreffende gemeente die een win-win situatie moet opleveren op het vlak van samenwerking. Hiervoor is wederzijds begrip en vertrouwen van belang. Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

Om te komen tot een bouw- en infraoverleg is het van belang dat alle partijen een duidelijk doel hebben met het overleg, te weten een oplossingsgerichte samenwerking met de gemeente in kwestie.