Hercertificering in coronatijd

Onderwijsgerelateerde zaken

dinsdag 19 mei 2020
Update

Update examinering en certificering.

Stipel

Gelet op de overheidsmaatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden ter bestrijding van het corona-virus gelden voor de certificatie in het kader van Stipel sinds 13 mei voorlopig de volgende richtlijnen.

Praktijkexamens en lessen MBO (gewijzigd 8 mei 2020)

Goed nieuws voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kabinet heeft besloten dat in het mbo vanaf 15 juni weer praktijkexamens kunnen worden afgenomen en lessen kunnen worden gegeven. Het kabinet benadrukt dat een versoepeling kan worden teruggedraaid als het echt moet. Daarbij gelden de voorwaarden dat het aantal corona-besmettingen niet enorm gestegen mag zijn en dat de zorg de druk nog aan kan.

VCA en corona

Veel studenten in techniek en gebouwde omgeving halen tijdens hun opleiding het veiligheidscertificaat VCA, dat vaak nodig is om de BPV te mogen doen.

Op dit moment is het vanwege corona niet mogelijk om examen te doen voor dit certificaat. De Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), die over VCA gaat, verleent daarom uitstel en geeft richtlijnen voor het plaatsen van nieuwe medewerkers (en studenten) die nog geen VCA hebben behaald. De SSVV roept op om wél vast examinering in te plannen.

De maatregelen van SSVV staan hier.

BEI VIAG

Middels deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over dispensatie op de geldigheid van Aanwijzingen BEI- en VIAG zoals deze is vastgesteld door de Ledenraad van Netbeheer Nederland (NBN). 

KIAD (gewijzigd 1 mei 2020)

Naar aanleiding van diverse evaluaties is op verzoek van enkele leden een delegatie vanuit de Vakgroep op 21 april in gesprek gegaan met KIAD. Het was een constructief gesprek, waarbij KIAD openstond voor onze suggesties en zeker met ons mee wil denken.

De belangrijkste punten die tijdens dit gesprek aan bod kwamen, waren de noodzaak van de huidige zware exameneisen en uitstel van invoering certificerings-eis.

KIAD gaf aan dat er geen generieke certificerings-eis is en dat er vanuit KIAD zeker geen datum genoemd is waarop bedrijven aan een dergelijke eis moeten voldoen. Waarschijnlijk is de verwarring in deze ontstaan door de Corona-maatregelen. De opleidingen die de basis vormen voor toelating tot het examen liggen stil, mogelijk tot na de datum waarop de huidige (4 jaar geldige) persoonscertificaten verlopen. Iedereen die ingepland stond voor her-certificering heeft uitstel tot eind december 2020. Als er eisen gesteld zijn aan de certificeringen dan zijn deze één op één gemaakt tussen de bedrijven en de waterbedrijven. KIAD adviseert onze lidbedrijven daarom individuele (nieuwe) afspraken te maken met de waterbedrijven. De Vakgroep heeft hiervoor een voorbeeldbrief geschreven die u kunt gebruiken.

KIAD herkende de discussie dat er ook veel eindtermen in de examinering zit gericht op Vakmanschap, terwijl de certificering draait om de hygiëne kant. Dit maakt de examinering onnodig zwaar. Uit een evaluatie moet blijken of er teveel Vakmanschap in zit en in welke mate dit zou moeten worden aangepast. Binnenkort komt de ‘Constructiegroep’ van KIAD bij elkaar om de examinering inhoudelijk te evalueren. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden voorgelegd aan de Vakgroep.

Let op!! Kandidaten waarvan het certificaat vervalt dienen zich wel normaal aan te melden en zullen na intrekken van de Corona-maatregelen direct worden ingepland.

Examinering in het MBO

Afgelopen vrijdag meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) na overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat mbo-scholen alternatieve examens mogen aanbieden aan leerlingen die in de knel komen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat hier bijvoorbeeld om vervangende opdrachten voor mbo-studenten die dit jaar hun opleiding zouden kunnen afronden, maar van wie de stage niet afgesloten kan worden. "Als studenten de leerdoelen hebben gehaald, mogen opleidingen een afgebroken stage toch goedkeuren. Als er nog leerdoelen openstaan en er is geen alternatieve stageplek voorhanden, kunnen docenten studenten een vervangende opdracht laten maken", aldus de Algemene Onderwijsbond.

SIKB

Met inachtneming van de overheidsmaatregelen gaan de werkzaamheden binnen bodembeheer, bodembescherming en archeologie zoveel mogelijk door. Dat geldt uiteraard ook voor de audits op de kwaliteitsborging en uitvoering, zowel op kantoor als op locatie. Certificatie-instellingen hanteren daarbij – aansluitend op de overheidsmaatregelen – een eigen kader om veiligheid van (medewerkers van) certificaathouders en auditoren te waarborgen. Uitgangspunt daarbij is audits op afstand (remote auditing). Als remote auditing echt niet mogelijk is, dan kan onder voorwaarden een audit op locatie worden uitgevoerd. Dit vraagt flexibiliteit en medewerking van alle betrokkenen. Het is zinvol om voorafgaand aan de audits af te stemmen op welke wijze deze plaatsvinden, zodat maatregelen tijdig voorbereid kunnen zijn. Uw certificatie-instelling kan u hier nader over informeren.

Opgemerkt wordt dat onaangekondigde audits – zoals voorgeschreven in de schema’s bij Bodembeheer – tijdelijk niet worden uitgevoerd.

Lees hier het hele artikel op de site van SIKB.

Code 95 (en rijbewijs)

Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de corona-crisis voortduurt.

Lees hier het hele artikel op Transport-online.nl.

Examen service MEI - EsMEI

Ook binnen onze branche hebben we te maken met examens die niet allemaal door kunnen gaan. Examen service mei (EsMEI) geeft aan hoe ROC’s toch nog examens af kunnen nemen.

Vanuit EsMEI is er momenteel veel contact met de scholen. De examens van EsMEI worden zo ontwikkeld dat maatwerk kan worden geleverd door examenopdrachten aan te passen, binnen bepaalde inhoudelijke richtlijnen. Dit geeft de ruimte om bijvoorbeeld de uitvoering van een (deel van een) examen binnen de school of een leerwerkplaats te halen en/of om een examen op te knippen in kleinere opdrachten zodat alvast een deel kan plaatsvinden. EsMEI denkt daarin mee met de scholen.

De digitale omgeving voor examinering kan een prettig hulpmiddel zijn. Scholen die hiermee al werken, geven aan dat het in deze tijd de communicatie met bedrijf en student gemakkelijker en toegankelijker maakt.

Alle Vakcommissies blijven – binnen de mogelijkheden die er zijn – hun uiterste best doen om examens op te blijven leveren, zodat de scholen en studenten in examentijd enigszins worden ontzorgd.

Wilt u meer informatie over EsMEI, of over de mogelijkheden van de digitale omgeving die zij biedt, kijk dan op de site.

Opleiding Coördinator Grondwatertechniek (Van Hall Larenstein)

In februari dit jaar is er een nieuwe enthousiaste groep gestart binnen de opleiding Coördinator Grondwatertechniek. Ook deze deelnemers kunnen de opleiding momenteel niet optimaal volgen wegens de (verscherpte) maatregelen vanuit de Overheid. In goed overleg met onze vakgroep heeft Van Hall Larenstein daarom besloten om de opleiding tot nader orde te schorsen. Onder de huidige omstandigheden is de kwaliteit van de opleiding niet te realiseren. Met als voorbeeld, de toets Techniek, gepland voor 15 april is digitaal niet af te nemen, daarbij komt dat de voorbereiding op deze toets met uitsluitend digitale middelen ook niet te doen is.

Van Hall Larenstein blijft de komende tijd nauw in contact met de deelnemers om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen wordt besloten wanneer de opleiding wordt hervat, hierbij bestaat de mogelijkheid dat de opleiding weer zal starten in november en dat de huidige deelnemers zullen aansluiten bij de nieuw te starten deelnemers.

Wilt u meer informatie over de opleiding? Kijkt u dan op de website van Van Hall Larenstein.

Netbeheer Nederland (gewijzigd 1 mei 2020)

Vanuit Netbeheer Nederland is er een besluit gedaan tot aanpassing van de dispensatieregeling rond persoonscertificaten, waarbij reikwijdte, geldigheidsduur en aantoonbaarheid op de werkplek zijn beschreven. In dit besluit wordt de dispensatie-regeling van Netbeheer Nederland tekstueel aangepast, waardoor:

  • de huidige afspraak rond Aanwijzingen op basis van Stipel-certificaten ongewijzigd blijft;
  • de dispensatieregeling ook betrekking heeft op andere, in de branche vereiste persoonscertificaten;
  • duidelijk is wat er op de werkplek aantoonbaar moet zijn, zodat onnodige kosten voor tijdelijke certificaten worden vermeden.

De gewijzigde dispensatietekst kunt u hier lezen.

Stichting CKB (gewijzigd 1 mei 2020)

Door de Corona-crisis kunnen CKB audits momenteel niet (in zijn geheel) worden afgerond. Een voorwaarde voor afronding van de CKB audits is dat ook het verplichte aantal procesbeoordelingen per jaar heeft plaatsgevonden. Vanuit het CKB wordt voorgeschreven dat deze procesbeoordelingen (fysiek) op locatie plaatsvinden. Omdat dit (ook met inachtneming van richtlijnen RIVM) niet in alle gevallen mogelijk blijkt om hieraan te voldoen, kan de situatie zich voordoen dat audits niet geheel afgerond kunnen worden.  

Op dit moment is er nog geen acuut probleem omdat er mogelijkheden zijn om hiervoor 6 maanden uitstel te verlenen (verlenging looptijd certificaat). Omdat het einde van de situatie rondom Corona momenteel niet goed te voorspellen is, bestaat de kans dat het volledig afronden van audits, ook met uitstel, niet mogelijk is. Dit zou tot gevolg hebben dat bedrijven hun CKB certificaat in het geheel (schorsing) of gedeeltelijk (intrekken CKB procescodes) kwijt raken. Dit wordt als onwenselijk ervaren. Het voorstel is om het auditen op afstand (remote auditen) van (afgesloten) projecten mogelijk te maken. Wilt u meer weten over het remote auditen? Ga dan naar de website van het CKB voor het hele artikel.

NEN

Ook bij de NEN kwamen vele vragen binnen over wat te doen met bijna aflopende certificaten. NEN heeft besloten de certificaathouders uitstel te geven.

Bijgaand het beleid dat NEN hiervoor heeft vastgesteld voor de door NEN beheerde schema’s. Dit is afgestemd met KIWA en QS Certification.