Grenswaarde dieselmotoremissie per 1 juli wettelijk vastgelegd

maandag 22 juni 2020

Charles Verheyen

verenigingsmanager grondwerk en railinfra
Afbeelding Grenswaarde dieselmotoremissie per 1 juli wettelijk vastgelegd

Vanaf 1 juli geldt er voor de beroepsmatige blootstelling aan uitstoot (emissie) van dieselmotoren (DME) een wettelijke grenswaarde van 10 µg EC/m3. Zo'n wettelijke grenswaarde was er nog niet en komt er nu na advies van de Gezondheidsraad en van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden.

Daar waar deze grenswaarde nog niet kan worden gehaald, kan een beroep worden gedaan op het zogenaamde redelijkerwijs-beginsel: op plaatsen waar de achtergrondconcentratie relatief hoog is, maakt dit beginsel verder werken mogelijk, met dien verstande dat werknemers goed beschermd worden. Wordt je bedrijf geconfronteerd met haalbaarheidsproblemen? Dan kan je met een plan van aanpak aangeven hoe op termijn aan de wettelijke grenswaarde kan worden voldaan. Ook kan je aangeven, zolang deze haalbaarheidsproblemen bestaan, hoe tijdelijk beschermende maatregelen worden ingezet.

Evaluatie over vier jaar

In haar advies aan de Staatssecretaris van SZW kwam de Gezondheidsraad uit op een streefrisiconiveau van 0,011 µg EC/m3 en een verbodsrisiconiveau van 1,03 µg EC/m3. De SER-subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek kwam bij het toetsen van de haalbaarheid van het Gezondheidsraadadvies tot de constatering dat het op dit moment, mede vanwege de achtergrondconcentraties, niet mogelijk is een wettelijke grenswaarde vast stellen tussen het streefrisiconiveau en het verbodsniveau. Daarom heeft de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden nader overleg gevoerd en vervolgens geadviseerd om een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie vast te stellen op het niveau van 10 µg EC/m3. Na vier jaar zal dan worden bezien of verlaging mogelijk is.

Minimaal gelijk beschermingsniveau voor iedereen

Door het invoeren van een grenswaarde ontstaat een minimaal gelijk beschermingsniveau voor alle werknemers die worden blootgesteld aan DME. Tevens is een wettelijke grenswaarde van 10 µg EC/m3 realistisch, gebaseerd op de bestaande grenswaarde voor DME in arbocatalogi, zoals bijvoorbeeld die van de carrosseriebranche, Defensie, de mobiliteitsbranche en de technische groothandel. Het streven is dat sectoren toe werken naar een blootstelling onder het verbodsrisiconiveau, maar dit heeft tijd nodig. Daarnaast blijft de wettelijke verplichting gelden om de blootstelling aan DME tot een zo laag mogelijk niveau te brengen als technisch uitvoerbaar is.