• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Terugblik op bijeenkomst 'Versterken en verduurzamen van zorgvastgoed'

Terugblik op bijeenkomst 'Versterken en verduurzamen van zorgvastgoed'

Afbeelding Terugblik op bijeenkomst 'Versterken en verduurzamen van zorgvastgoed'
maandag 28 september 2020

Donderdagmiddag 10 september kwamen zorgorganisaties en gemeenten samen in de hal van BuildinG om met elkaar het gesprek aan te gaan over de grote opgave die voor hun ligt. Meer dan 40 zorglocaties in het noorden zijn toe aan versterking, een uitgelezen kans om tijdens het versterken ook duurzaamheidsmaatregelen toe te passen.

Alle betrokken partijen uit het Groninger Zorgakkoord waren door initiatiefnemer Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uitgenodigd om de koppelkansen m.b.t. verduurzaming in kaart te brengen. De zorgsector heeft tenslotte een grote ambitie; 49% directe CO2-emissiereductie in 2030 en 95% in 2050.  Nadat de bijeenkomst werd afgetrapt door de NCG, nam TNO de aanwezigen mee in de ambities, aanpak en tijdslijnen van de verduurzamingsoperatie. Vervolgens deelde projectorganisatie VIIA samen met BORG hun ervaringen met het versterken van (zorg-)gebouwen en werden de deelnemers geïnspireerd door het verhaal achter 'het groenste gebouw van Assen'. 

De opgave in relatie tot het Groninger zorgakkoord 

Doel van het Groninger zorgakkoord (11 maart 2019) is om te waarborgen dat Groningers - ook in de toekomst - in het aardbevingsgebied dicht bij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding krijgen. Vernieuwen, samenwerken, nieuwe partnerschappen, sneller investeren in (zorg)vastgoed en grote urgentie zijn daarbij sleutelwoorden. De insteek is om Groningse bevolking en bedrijven zo veel mogelijk bij deze opgave te betrekken. Het overzicht van de te versterken zorggebouwen laat een grote diversiteit zien, van grote zorgcomplexen, aanleunwoningen tot serviceflats. Bij de ontwikkeling van nieuwe vastgoedconcepten voor deze zorgcomplexen hoeft men niet alleen het wiel uit te vinden, samenwerking wordt gestimuleerd en werd ook mede door de bijeenkomst gefaciliteerd.  

Visie vanuit Bouwend Nederland 

Tijdens de gegeven workshop door Sander Wubbolts werd specifiek aandacht gegeven aan hoe, en wanneer de bouwsector het beste kan aanhaken om zoveel mogelijk het gewenste resultaat te behalen. Vanuit ervaringen met het Innovatieatelier kan Bouwend Nederland een nieuwe manier van samenwerken stimuleren, waarbij innovatie zoveel mogelijk centraal staat. Bij het Innovatieatelier gaat dit als volgt; probleemstellingen worden voorgelegd aan de leden van Bouwend Nederland (afd. Platform Infra Noord) en NL Ingenieurs. De bedrijven schrijven in met een plan van aanpak voor een innovatief idee. Het innovatieatelier experimenteert met niet-traditionele samenwerkingsmethoden (bijv. pitch in bijzijn van elkaar) waarna de opdrachtnemer samen met de opdrachtgever de uitwerking in gaat.  

Noodzaak voor innovatie 

Of het nu gaat om de verduurzaming, energietransitie, klimaatadaptatie of het op slimme manier bereikbaar en veilig houden van Noord-Nederland. Allemaal stevige ambities of opgaven die op ons afkomen. De bouwsector speelt een sleutelrol in die ambities. Innoveren is een must om aan deze opgaven te kunnen voldoen. Einddoel is uiteraard om een toekomstbestendig zorggebouw te realiseren. Tijdens de workshop vanuit Bouwend Nederland is nog specifiek gevraagd aan de deelnemers hoe ze er enerzijds voor gaan zorgen dat innovatie de ruimte krijgt, en anderzijds dat er zoveel mogelijk budget besteed kan worden aan de kwaliteit van het gebouw en zo min mogelijk aan het 'proces'. De gegeven antwoorden waren inspirerend en nodigden uit voor een vervolggesprek. We kijken terug op een succesvolle workshop bij BuildinG en blijven vanuit Bouwend Nederland graag aangehaakt om vanuit onze expertise mee te denken bij deze grote opgave in de zorg.  

Willemijn Visscher verenigingsmanager regio noord

Tags

Innovatie