• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Noord-Hollandse bouw en BRS bezorgd over mogelijke aanpassing geluidsnormen

Noord-Hollandse bouw en BRS bezorgd over mogelijke aanpassing geluidsnormen

Kom met werkbaar systematiek dat recht doet aan alle belangen

maandag 5 oktober 2020

Jan Overtoom

Regiomanager Regio Randstad Noord
Modern appartementsgebouw

Zowel marktpartijen als ontwikkelaars willen voor toekomstige bewoners een gezonde, veilige en prettige woonomgeving. Dat er bij woningbouwontwikkelingen daarom oog moet zijn voor stapeling van geluid staat niet ter discussie. Noch dat vliegtuiggeluid daarin een belangrijk aandeel heeft. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de bouwsector benadrukken dat een mogelijk zwaardere weging van geluid desastreuze gevolgen heeft voor de woningbouwopgave. Zij roepen het rijk op de cumulatieregels voor luchtvaartgeluid voor nu beleidsneutraal over te zetten, en in het kader van de uitwerking van de Luchtvaartnota het gesprek aan te gaan over nieuwe, effectievere criteria voor het bepalen/berekenen van hinder en de vereiste wederkerigheid tussen regels voor luchtvaart en Ruimtelijke Ordening.

Geluidsniveau niet anders, weging wel

Het Aanvullingsspoor geluid omgevingswet beoogt een aanpassing van de werkingsgebieden en rekenregels voor cumulatie van luchtvaartgeluid. Hierdoor telt luchtvaartgeluid veel zwaarder mee in het totale gecumuleerde geluidniveau. Voor de duidelijkheid: de geluidsniveaus worden niet anders, maar alleen de ‘weging’ ervan wordt zwaarder (zie het als een soort straffactor). Gebieden waar volgens de huidige wettelijke geluidnormen voor luchtvaartlawaai geen bezwaren tegen woningbouw zijn, krijgen met de nieuwe rekenregels ineens een kwalificatie van ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied.

Nieuwe regels beschermen burger niet

Geen enkele bestuurder zal ‘heel slecht’ immers aanvaardbaar kunnen vinden. Met als gevolg dat woningbouwplannen (ook in gebieden die voldoen aan de wettelijke normen!) niet, of in ieder geval veel lastiger, gerealiseerd kunnen worden. De bijdrage van de nieuwe cumulatieregels aan het beschermingsniveau van de burger is daarentegen nihil.

Breekt minister met bestuurlijke afspraken? 

Er moet sprake zijn van een wederkerigheid in de regels tussen luchtvaart en omgeving. De woningbouwopgave in de regio Schiphol is enorm. Vanwege het nationale belang hiervan, hebben Rijk, regio en sector hierover in 2016 met elkaar afspraken gemaakt. De basis hiervoor is gelegd in een Bestuurlijk Overleg tussen de RO gedeputeerden en de betreffende bewindslieden van I&W en BZK medio juli 2016. Binnen LIB 5 is ruimte geboden aan de bouwopgave. Waarbij gemeenten een transparante afweging maken van het vliegtuiggeluid (het zogenaamde ‘rekenschap’ geven). Dat is altijd een brede en integrale afweging, waarbij een heel scala van aspecten een rol speelt. Hinder en de bescherming van de omwonenden hoort daar vanzelfsprekend ook bij. En conform de gemaakte afspraken besteden we daarin expliciet aandacht aan vliegtuiggeluid en is de verstedelijkingsopgave buiten de LIB4 geprogrammeerd. Wij wijzen erop dat de minister met de nieuwe cumulatieregels de facto breekt met de afspraken uit 2016 en 2017.

Regio op slot

De hoognodige versnelling van de woningbouwproductie, die samen met het Rijk juist daar is geprogrammeerd, is daarmee onhaalbaar. De nationale opgave rond bereikbaarheid en mobiliteit wordt geraakt, planontwikkeling, inclusief de bijbehorende infrastructuur, schiet hierdoor in de vertraging en een groot deel van de regio komt zo op slot te zitten.

Voorstel dat recht doet aan alle belangen

BRS en de Noord-Hollandse bouwsector roepen het Rijk op de cumulatieregels voor luchtvaartgeluid voor nu beleidsneutraal over te zetten, en in het kader van de uitwerking van de Luchtvaartnota het gesprek aan te gaan over nieuwe, effectievere criteria voor het bepalen/berekenen van hinder en de vereiste wederkerigheid tussen regels voor luchtvaart en Ruimtelijke Ordening. Regionale overheden en marktpartijen denken graag met de minister mee om te komen tot een werkbare systematiek die aan alle belangen recht doet.