Provincie zet in op snel, kwalitatief en betaalbaar bouwen

Bouwend Nederland onderschrijft ambities Woningbouwagenda en is partner in realisatie

vrijdag 18 december 2020

Hessel Heins-Wunderle

regiomanager regio randstad zuid
Afbeelding Provincie zet in op snel, kwalitatief en betaalbaar bouwen

Provincie Zuid-Holland presenteerde deze week haar Woningbouwagenda. Met deze woningbouwagenda zet de Provincie in op versnellen, innovatie en betaalbaarheid. Bouwend Nederland onderschrijft de ambitie en wil als partner positief-kritisch bijdragen aan de realisatie.

Als verkenning voor deze agenda is een reeks interviews met woningbouwprofessionals uit Zuid-Holland afgenomen om uiteen te zetten wat er volgens hen wél en niet werkt. Deze interviews hebben geresulteerd tot drie actielijnen van de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda:

  1. Bouw snel & slim, met tempo op versnelling
  2. Bouw voor de toekomst, op de juiste plek, naar behoefte en integraal
  3. Bouw voor iedereen, betaalbaar en sociaal

Bouwend Nederland juicht deze actielijnen en daarmee kern van de Woningbouwagenda toe. Ook Bouwend Nederland heeft bijgedragen aan deze interviews en de actielijnen die PZH in haar Woningbouwagenda beschrijft. In een dubbelinterview met Desireé Uitzetter van NEPROM heeft onze algemeen directeur Fries Heinis aangegeven welke opgaves er liggen, welke kansen benut moeten worden en hoe de markt hier aan bij kan dragen. Fragmenten hiervan zijn terug te zien op de site van Provincie Zuid-Holland.

Versnelling van procedures en gebiedsontwikkeling is van groot belang voor de realisatie van de bouwopgave. Het grootste deel van de bouwtijd wordt inmiddels niet bepaald door het bouwen zelf, maar door procedures en regelgeving. De Provincie Zuid-Holland werkt hieraan door de inzet van o.a. haar Team Ongehinderde GebiedsOntwikkeling. Dit helpt om complexe locaties gerealiseerd te krijgen. Ook financieel helpt Provincie Zuid-Holland versnellen, o.a. met een provinciale knelpuntenpot die ze begin 2021 introduceert.

De ambitie van de Zuid-Hollandse Woningbouwagenda is snel, kwalitatief en betaalbare woningbouw realiseren. Die ambitie onderschrijft Bouwend Nederland. Geconstateerd wordt dat er onvoldoende (harde) nieuwe verstedelijkingslocaties vanaf 2025 zijn. Ook dat beeld herkennen we. Het gebrek aan voldoende ontwikkellocaties na 2025 is een grote zorg van veel marktpartijen. In samenspraak met stakeholders tot samenhangende gebiedsontwikkeling en daarmee voldoende locaties komen is van groot belang. Ook helderheid en voorspelbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Bouwend Nederland wordt door Provincie Zuid-Holland als partner gezien voor de realisatie van haar Woningbouwagenda. De ambities van Provincie Zuid-Holland zijn dan ook recentelijk ter sprake gekomen in het gesprek tussen Fries Heinis en gedeputeerde Anne Koning. Daarin is Bouwend Nederland uitgenodigd voor structureler gesprek tussen Provincie en andere stakeholders, bijvoorbeeld middels de ‘Bouwkeet’ van Provincie Zuid-Holland. Een terugkerend overleg met alle relevante stakeholders voor de woningbouw.

Daarnaast is Bouwend Nederland in gesprek met de gemeenten uit de Verstedelijkingsalliantie in over de concrete realisatie van het verstedelijkingsakkoord. In vier opeenvolgende ambtelijke sessies zijn mogelijkheden voor versnelling via thema’s als industrieel bouwen, anti-cyclisch investeren, schoner en duurzamer bouwen, versnelling van vergunningverlening verkend. Wat tot concrete vervolgacties en initiatieven leidt, zoals inventarisatie van mogelijkheden en belemmeringen voor industrieel bouwen. 

Provincie Zuid-Holland zet in op realisatie van 240.000 woningen tot 2040, waarvan de ambitie is om driekwart binnenstedelijk te realiseren, nabij hoogwaardig OV. Bouwend Nederland onderschrijft de noodzaak van deze ambitie, maar stelt kanttekeningen of dit allemaal binnenstedelijk realiseerbaar is en leidt tot betaalbare woningen. In haar recente rapportage ‘De Bouw in 2030’ stelt het EIB onder andere dat compact bouwen (80% binnenstedelijk) € 4,25 miljard meer kost dan gespreid bouwen (50% binnenstedelijk en 50% in buitengebieden). Om woningbouw betaalbaar en voor iedereen op de juiste plek te realiseren verdient dit aspect meer aandacht in de realisatie van de woningbouwopgave van Zuid-Holland. 

Tegelijkertijd willen we samen met de Provincie verkennen hoe we kunnen bijdragen aan de realisatie van de ambities (binnen en buitenstedelijk). We nemen het aanbod van Provincie Zuid-Holland graag aan om in de Bouwkeet structureel en intensief in gesprek te zijn over hoe we tot de realisatie van de broodnodige woningen in Zuid-Holland kunnen komen en wat daar voor nodig is.