Constructief hernieuwd Limburgs Infraoverleg

Samen constructief op pad om te komen tot emissiearme en emissieloos uitvoeren van projecten

maandag 21 juni 2021

Robbert Becker

verenigingsmanager
Afbeelding Constructief hernieuwd Limburgs Infraoverleg

Donderdag 3 juni kwam een afvaardiging van Limburgse infrabouwers, verschillende vertegenwoordigers van de grote Limburgse gemeenten, de provincie en het waterschap bedrijf Limburg samen. Centraal stond de vraag: op welke thema’s kunnen we elkaar vinden, versterken, en kennis & ervaring uitwisselen?

Het Limburgs Infraoverleg heeft als doel om uitdagingen die zowel opdrachtgevers (overheden) als opdrachtnemers (aannemers) raken bespreekbaar te maken en te bekijken waar we samen tot oplossingen kunnen komen. De markt wordt gevoed door vraag en aanbod. Door aan beide kanten kennis, inzicht en ervaring te delen zorgen we over en weer voor begrip teneinde een betere afstemming binnen de samenwerking. Op deze manier bepalen we samen de richting met als aftrap van deze hernieuwde overlegstructuur De Groene Koers.

De Groene Koers

Een van de thema's die sterk speelt binnen de infrasector is duurzaamheid. Een thema met veel facetten en onderdelen, en wanneer niet goed gedefinieerd ook direct een containerbegrip. Door samen met Anne-Fokke de Vries, projectleider van De Groene Koers, in te zoomen op elektrisch materieel werd het voor de deelnemende partijen concreet. De Groene Koers is het programma van Bouwend Nederland, Cumela en BMWT om materieel in de sector de komende jaren duurzamer te maken. Op die manier draagt de sector bij aan de reductie van CO2-emissie, de doelen van het Klimaatakkoord en Schone Luchtakkoord. Om dit daadwerkelijk te realiseren zullen concrete stappen moeten worden gezet in projecten en zal iedereen binnen de keten zijn verantwoordelijk moeten nemen. Reëel, haalbaar en betaalbaar. De provincie Limburg heeft toegezegd om een pilotproject voor de Groene Koers aan te wijzen en hier samen over door te praten. Kortom, samen constructief op pad om te komen tot emissiearme en emissieloos uitvoeren van projecten. Na de bouwvak vindt er een vervolgoverleg plaats in het Gouvernement in Maastricht om hier samen over door te praten.

Wil je meer weten over dit overleg?

Wil je meer weten over dit overleg neem dan contact op met Beatrice Dormans of bel met telefoonnummer 06-11644911. Meer informatie over De Groene Koers vind je hier.