Gemeente Katwijk maakt ambitie voor Woningagenda bekend

donderdag 26 september 2019

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid
Afbeelding Gemeente Katwijk maakt ambitie voor Woningagenda bekend

De gemeente Katwijk stelt momenteel een nieuwe Woonagenda op voor de periode 2020-2024. In deze agenda worden de opgaven en ambities van de gemeente als het gaat om woningbouw benoemd en toegelicht. Welke opgaven vragen om gemeentelijke sturing? Waar geeft de gemeente prioriteit aan? En hoe pakt zij dit aan?

De nieuwe woonagenda kent vier ambities als vertrekpunt;

Bouwen voor een gezondere woningmarkt. Dit betekent dat de gemeente inzet op de bouw van 2600 woningen tussen 2019 en 2030 en minimaal 1400 woningen tussen 2030 en 2040. Dit betekent in totaal de realisatie van 4000 woningen. De planlocatie Valkenburg voorziet in ongeveer 1500 woningen uit deze behoefte (de overige woningen die op de planlocatie worden gerealiseerd worden niet meegenomen in de woningbehoefte van de gemeente Katwijk. Dat betekent dat de gemeente nog ruimte ziet voor 2500 extra woningen op andere locaties.

Witte vlekken en grote concentraties in woningaanbod oplossen. De ambitie van de gemeente is, dat mensen in alle levensfasen kunnen wonen in hun wijk. Dit betekent concreet dat de gemeente wil dat in alle wijken naast vrije koop woningen, ook sociale koopwoningen (tot 200.000 euro), middeldure huur (tot 1000 euro per maand) en middeldure koop (tot 300.000 euro) worden gerealiseerd. In Rijnsburg en Valkenburg zullen hierdoor relatief meer woningen uit deze categorieën moeten worden gebouwd. In Molenwijk, Koestal en Hoornes relatief minder. Overigens hoeven niet alle woningen uit deze categorieën per se nieuwbouwwoningen te zijn, maar kunnen deze ook worden gerealiseerd door middel van renovatie.

Thuis met zorg in alle wijken. De gemeente wil dat mensen met een zorgvraag op de plek waar zijn binding mee hebben, zolang mogelijk kunnen blijven wonen. Dit betekent dat de gemeente inzet op een aanbod van woonvormen voor ouderen, woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychiatrische achtergrond in alle wijken van de gemeente. De gemeente daag expliciet ontwikkelende partijen uit om te komen tot een optimale toegankelijkheid van woningen bij woningbouw. Dit wordt voor een deel van de ontwikkellocaties vastgelegd in kaders als de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn.

Betaalbare verduurzaming. De gemeentelijke ambitie op het gebied van verduurzaming beperkt zich niet tot nieuwbouw, maar zet ook in op de verduurzaming van bestaande bouw. Het doel is om in 2050 energieneutrale woonwijken te hebben in Katwijk, worden duurzame energie- en warmtebronnen gebruikt en is zo veel mogelijk circulair. De gemeente wil hiertoe ontwikkelende partijen uitdagen om verder te gaan dan de kaders uit het Bouwbesluit. Daarnaast zet de gemeente voor de bestaande woningbouw in op no-regret maatregelen als isolatie en energiezuinige installaties. Is de sociale huursector is het uitgangspunt dat de woonlasten niet mogen stijgen. Hiervoor is sloop-nieuwbouw ook expliciet genoemde mogelijkheid.

De Woonagenda wordt de komende maanden door de gemeente verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit programma zal de basis vormen voor het woonbeleid van de gemeente de komende jaren en wordt dus gebaseerd op bovenstaande vertrekpunten. Bouwend Nederland is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit uitvoeringsprogramma. Heb je input, wensen of ideeën over het uitvoeringsprogramma? Stuur dan een mail naar Wouter Saes.