Informatisering

Rotterdamse skyline met kranen

Het maximale uit ketensamenwerking haal je pas als partijen onderling foutloos kunnen communiceren met elkaar. De bouw verandert snel wat invloed heeft op informatie-uitwisseling. Geïntegreerde contracten komen vaker op de markt. Ketensamenwerking neemt toe en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door de toenemende concurrentiedruk wordt de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat bouw- en infrabedrijven een beweging maken van ‘alleen naar samen’.

Deze complexere bedrijfsvoering heeft grote gevolgen voor de behoefte aan juiste informatie. Informatievoorziening en uitwisseling tussen partners in het bouwproces wordt steeds belangrijker om tot goede resultaten te komen. Om efficiënt en succesvol informatie te kunnen delen binnen het bedrijf en met ketenpartners, zijn standaardisatie en uitwisselbaarheid voorwaarde. Verschillende initiatieven digitaliseren (deel)processen. Sub optimalisatie dreigt te ontstaan als er geen rekening wordt gehouden met de uitwisselbaarheid van informatie tussen deze processen en de samenwerkende partijen in de bouwkolom.

De automatiseringsgraad in de sector is sterk toegenomen. Er wordt een groot aantal softwarepakketten gebruikt dat ondersteuning biedt. Inmiddels is 85% van de systemen op de markt een totaaloplossing. Dat wil zeggen dat het voldoende functionaliteit bezit om de gehele bedrijfsvoering te kunnen ondersteunen. Veel van deze systemen beschikken over internetportalen zodat van buiten gegevens kunnen worden benaderd. De tijd dat bouwbedrijven concurrentievoordeel kunnen behalen door het implementeren van een geïntegreerd projectmanagementpakket is voorbij. Verregaande versmelting van de juiste software met de processen binnen de organisatie en het bereiken van informatie-integratie over de organisatie heen met toeleveranciers, gespecialiseerde aannemers en bouwpartners is de volgende stap.

De versmelting van ICT en de bedrijfsprocessen zet door. Door deze verbinding lukt het om met elektronisch zaken doen (eBusiness) het presteren van de organisatie te verbeteren. Voorbeelden daarvan in de bouw zijn virtueel bouwen of BIM, S@les in de Bouw en elektronisch factureren. Het heeft tot gevolg dat dienstverlening verbetert, kosten worden verlaagd en er toegang ontstaat tot nieuwe kanalen.

Bovenstaande ontwikkelingen onderstrepen het belang van foutloze informatie uitwisseling voor de sector. Bouwend Nederland wil het voor haar leden beter mogelijk maken ICT als strategisch middel optimaal in te zetten. Waar er barrières zijn, zet Bouwend Nederland zich in om deze weg te nemen. Het accent ligt daarbij op gebieden waar individuele bedrijven elkaar nodig hebben om tot de gewenste resultaten te komen en er een rol is voor de brancheorganisatie om hen te verenigen. 
Dit betekent dat Bouwend Nederland op het gebied van standaardisatie en uitwisselbaarheid van informatie het initiatief neemt en inzet op verbinding van de verschillende (standaardisatie) initiatieven welke (deel)processen digitaliseren.