De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwer, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden voor de sector: kosten, congestie en CO2 uitstoot.

De verschuiving van bouwactiviteiten van buitenstedelijk naar binnenstedelijk verhoogt de noodzaak van een efficiëntere logistiek: steden slibben dicht en de ruimte op de bouwplaats is te klein om grote werkvoorraden op te slaan. Vanuit deze situatie nemen bouwondernemingen maatregelen om te komen tot een efficiëntere aanvoerlogistiek. Gedacht vanuit verspilling en/of duurzaamheid volgt een tweede belangrijk argument om aanleveringen op de bouwplaats te optimaliseren. Hiervoor is een gebiedsbenadering cruciaal. De grotere opdrachtgevers zien logistiek steeds vaker als een belangrijk middel om hun doelstellingen op het gebied van congestie, kosten en duurzaamheid te kunnen verwezenlijken.

 

Bedrijven in de bouwkolom moeten zich bekwamen in het verbeteren van de aanvoer en bouwplaatslogistiek. Om dit te optimaliseren is een excellente informatiehuishouding van belang. Het Bouw Informatie Model (BIM) lijkt hiervoor een geschikt instrument. De realiteit is dat dit BIM nu niet de juiste gegevens bevat om logistieke optimalisaties te kunnen uitvoeren. Bouwend Nederland zet in op onderzoek naar de noodzakelijke veranderingen op dit vlak. Daarnaast is Bouwend Nederland vertegenwoordigd in het platform Logistiek in de Bouw. Vanuit dit platform wordt in samenwerking met kennisinstituten en andere branche organisaties onderzoek gedaan naar mogelijkheden om bouwlogistiek te verbeteren in de meest brede zin van het woord. Tevens zetten wij ons in op de lobby richting de overheid met een zwaartepunt richting de gemeentes.

Bouwend Nederland onderkent bet belang van een excellente logistiek als voorwaarde om doelstellingen van opdrachtgevers en opdrachtnemers op de gebieden congestie, kosten en duurzaamheid te halen. Initiatieven die dit vanuit het perspectief van ketensamenwerking bevorderen kunnen rekenen op onze steun.