Lonen en salarissen

Afbeelding Lonen en salarissen

Het belangrijkste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is het loon of salaris. Hoofdstuk 5 cao Bouw & Infra gaat over het loon. Om te bepalen welk loon van toepassing is, moet de werknemer ingedeeld worden in een bepaalde functie(groep). Hierin wordt omschreven hoe het loon of salaris wordt berekend. Het Individueel Budget, vakantietoeslag en pensioen (opbouw) behoren ook tot het inkomen. Andere belangrijke onderdelen van het inkomen zijn de (inkomensgerelateerde) toeslagen en vergoedingen. Deze vind je in hoofdstuk 6.

Definities

In artikel 40 en artikel 66 van de cao Bouw & Infra vind je o.a. de volgende definities:

  • Garantieloon: het minimum functieloon volgens de cao waarop de bouwplaatsmedewerker per week of per uur kan doen gelden.
  • Vast overeengekomen loon: het garantieloon vermeerderd met de eventueel met de bouwplaatswerknemer overeengekomen prestatiepremie.
  • Salaris: het tussen de uta-werknemer en werkgever overeengekomen vaste brutobedrag per periode, dat de werknemer als loon voor zijn werkzaamheden in de door hem uitgeoefende functie van de werkgever ontvangt. Hier zijn niet ingegrepen vakantietoeslag, vaste en/of variabele gratificaties, eindejaarsuitkeringen, uitkeringen ineens en alle andere toeslagen.
  • Voorman: de werknemer die leiding geeft aan ten minste vijf werknemers.
  • Leermeester: de werknemer die voldoet aan de eisen daartoe gesteld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wiens taak (als omschreven in artikel 66) in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en het beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is aangegaan en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd, productieve arbeid verricht.

Functie-indeling

Iedere bouwplaats- en uta-werknemer moet worden ingedeeld in de functiegroep, waartoe de door hem te verrichten werkzaamheden door de werkgever worden ingedeeld. De functiegroepen voor bouwplaatswerknemers staan in bijlage 9a van de cao. De functieladders van de uta-werknemers zijn te vinden in bijlage 9b van de cao.

Garantielonen en loontabellen bouwplaatswerknemers en -leerlingen

De werkgever zal aan de vakvolwassen werknemer per gewerkt uur minimaal het uurloon betalen dat geldt voor de functiegroep waartoe de functie behoort en waarin de werknemer is ingedeeld. De loontabellen staan in bijlage 10a van de cao.

Voor voormannen, leermeesters en instructeurs wordt het vast overeengekomen loon verhoogd met een toeslag zoals vermeld in artikel 42a lid 2 (Hier vind je meer informatie over de voorlieden- en leermeestertoeslag).

Het loon van de jeugdige werknemer die geen van de opleidingen als genoemd in artikel 42b of 42c volgt of heeft gevolgd, is geënt op het vakvolwassen garantieloon van functiegroep A, rekening houdend met de bij de leeftijd genoemde staffel. Het aldus bepaalde loon is vermeld in de kolom ‘zonder vakopleiding’ van tabel III. De werkgever zal aan de jeugdige werknemer per gewerkt uur minimaal het uurloon betalen dat volgens deze kolom geldt.

In artikel 42a, 42b, 42c en 42d van de cao staat beschreven hoe de lonen van leerlingen met de diverse opleidingsniveaus worden berekend. De loontabellen vind je in bijlage 10a van de cao.

Loonberekeningen Bouwplaatswerknemers

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor bouwplaatswerknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonkostenberekeningen beschikbaar over het loon per 1-1-2019.

Salarisschalen en loontabellen UTA-werknemers

De werkgever zal aan de werknemer een salaris betalen behorend bij het functieniveau waarin de werknemer is ingedeeld. De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar of ouder een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen voor uta-werknemers zijn opgenomen in de betreffende tabellen (tabel 1) van bijlage 10b.

De werkgever zal aan de jeugdige werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen zijn opgenomen in de betreffende tabellen (tabel 2) van bijlage 10b.

Training

Schrijf je in voor onze training

Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden

Loonkostenberekeningen uta-werknemers

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor uta-werknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonberekeningen beschikbaar voor de lonen per 1-1-2019. Bekijk deze loonkostenberekeningen.

Loons- en salarisverhogingen

In artikel 44 zijn de loons- en salarisverhogingen opgenomen. Gedurende de looptijd van de cao Bouw & Infra 2018-2019 ontvangt de werknemer de volgende structurele verhogingen van het vast overeengekomen loon c.q. salaris:

  • Per 1 augustus 2018 (m.i.v. loonperiode 9): 2,35%
  • Per 1 juli 2019 (m.i.v. loonperiode 8): 3,00%

Vakantietoeslag

Elke werknemer heeft recht op 8% vakantietoeslag per kalenderjaar. Dit wordt voor bouwplaatswerknemers 1x per jaar in mei uitbetaald door het Tijdspaarfonds. De vakantietoeslag voor uta-werknemers wordt meestal per maand bij het salaris gestort als onderdeel van het individueel budget. De werkgever kan (op verzoek van de werknemer) er ook voor kiezen om de vakantietoeslag 1x per jaar uit te betalen.

Advies

Heb je een vraag over lonen?

Stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel 079 3 252 250. Ons team van specialisten van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord.

Bouwend Nederland Advies

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten