Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Arbeidsvoorwaarden en beloning
 4. Toeslagen en vergoedingen

Toeslagen en vergoedingen

Werknemers hebben volgens de cao Bouw & Infra recht op verschillende toeslagen en vergoedingen. Toeslagen zijn gerelateerd aan het loon en/of de arbeidsduur. Hierbij kan je denken aan overwerktoeslag, toeslag bijzondere uren, toeslag bereikbaarheidsdiensten etc. Vergoedingen worden gegeven voor kosten die een werknemer maakt voor het uitoefenen van zijn beroep, zoals reiskosten, reisuren, ziektekostenverzekering etc. Deze toeslagen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de cao Bouw & Infra.

De toeslagen voor de bouw & infra op een rij

Toeslagen zijn (meestal) verbonden aan de werktijden/arbeidsduur van de werknemer. Als een werknemer bijvoorbeeld overwerkt of werkt op een niet-gangbaar tijdstip, ontvangt hij hiervoor een toeslag op zijn vast overeengekomen loon. We leggen je hieronder in begrijpelijke taal uit waar je als werkgever rekening mee dient te houden. 

Voorlieden- en leermeestertoeslag

In de cao Bouw & Infra is een voorliedentoeslag opgenomen waar zowel voorlieden als leermeesters recht op hebben als zij aan de gestelde eisen voldoen (art. 5.16).

Een voorman is een bouwplaatswerknemer die leiding geeft aan tenminste vijf werknemers (artikel 5.16.1.) Een leermeester is een werknemer wiens taak in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is afgesloten, en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd productieve arbeid verricht (artikel 6.1.6).

Toeslag bijzondere uren

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvenster, op zaterdag of op zondag, heeft de werknemer recht op een toeslag over zijn vast overeengekomen uurloon volgens de onderstaande tabel (artikel 5.3 cao Bouw & Infra).

Tijdstip

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

00.00  -  07.00*

100%

30%

30%

30%

30%

50%

75%

07.00* - 19.00

- - - - -

35%**

100%

19.00  -  00.00

30%

30%

30%

30%

50%

75%

100*


* Bij toepassing van de kaderregeling is dit tussen 06.00 uur en 07.00, respectievelijk 06:00 - 19.00 uur.
** Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst bij toepassing van de basisregeling, zie tabel 2.2 van de cao, geldt een toeslag van 20%.

Overwerktoeslag

Er is sprake van overwerk als een werknemer meer uren werkt dan normale werkdag of waarvoor hij is ingeroosterd.  Een uitzondering hierop zijn de overuren die voor het spaarurenmodel (artikel 2.9) gebruikt worden.  Als hij heeft overgewerkt, kan de werknemer de keuze maken of hij de overuren uitbetaald wil krijgen of dat hij de overuren in tijd wil opnemen. De werknemer moet zijn keuze hierover binnen 3 werkdagen na het verrichten van het overwerk doorgeven aan zijn werkgever (art. 5.7).

Als de werknemer kiest voor uitbetaling van de overuren, wordt het vast overeengekomen loon met de volgende percentages verhoogd:

 • Voor de eerste 3 uren per dag, mits onmiddellijk voorafgaand of volgend op de normale arbeidsdag: 25%.*
 • Voor de overige overuren op een normale werkdag, plaatsvindend tussen maandag 05.00 uur en zaterdag 21.00 uur: 50%.*
 • Voor overwerkuren tussen zaterdag 21.00 en maandag 05.00 uur of op een in de cao erkende feestdag: 100%.*
 • * (zie tabel 5.7.1)

 

Er worden in de cao 3 bijzondere situaties aangemerkt ten aanzien van de overwerktoeslag:

 • Als een werknemer op bijzondere uren overwerkt (artikel 5.3 cao Bouw & Infra), dan geldt het overwerkpercentage, tenzij het toeslagpercentage bijzondere uren hoger is dan de overwerktoeslag.
 • Bij overwerk tijdens verschoven uren infra (artikel 5.3.2 cao Bouw & Infra) wordt de overwerkvergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren zoals genoemd in art 5.15.
 • Bij overwerk tijdens ploegendiensten wordt de overwerktoeslag berekend over het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag ploegendienst.(artikel 5.8.1 cao Bouw & Infra).

Verschoven uren infra

Als een opdrachtgever dit in het bestek eist, kan de Basisregeling arbeidstijden (artikel 2.2 cao Bouw & Infra) bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven, met inachtneming van de vaststelling van het arbeidstijdenpatroon na redelijk overleg met zijn werknemers (artikel 2.4). Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de werknemer recht op een toeslag op zijn vast overeengekomen loon.

Lees meer over de verschoven uren infra.

Ploegendienst

De ploegendienst bepalingen en de ploegendiensttoeslag zijn van toepassing op bouwplaatswerknemers. Bij ploegendienst (artikel 2.6) volgens dienstrooster gelden de volgende regels voor de arbeidsduur en het dagvenster:

 • bij tweeploegendienst is de arbeidsduur maximaal 80 uur per twee weken;
 • bij drieploegendienst is deze maximaal 120 uur per drie weken;
 • Het dagvenster loopt van maandagochtend 00.00 uur tot vrijdagavond 24.00 uur.

 

Bouwplaatswerknemers die in ploegendienst werken hebben recht op de ploegendiensttoeslag uit tabel 5.8 van de cao Bouw & Infra:

Algemene regeling

Toeslag

Tweeploegendienst

10%

Drieploegendienst

15%

Industriële bouw

Bij begin voor 06.00 uur of einde na 19.00 uur (exclusief overwerkuren):

Toeslag                                               

Uren tussen 06.00 uur en 19.00 uur

5%

Uren tussen 19.00 uur en 06.00 uur

25%

Bij overwerk in ploegendienst wordt de overwerktoeslag berekend over het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag ploegendienst (artikel 5.8.1 sub 2 cao Bouw & Infra).

Bereikbaarheidsdienst

Onder bereikbaarheidsdienst in de cao zichtbaar onder het kopje beschikbaarheidsdienst, wordt verstaan: het zich buiten het rooster beschikbaar houden voor het zo nodig verrichten van werkzaamheden die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen worden uitgesteld (artikel 2.7.1). Een werknemer die in het kader van zijn functie bereikbaarheidsdiensten moet draaien en dit bij aanvang van werken in die functie met zijn werkgever is overeengekomen, heeft een verplichting voor een oproep beschikbaar te zijn.

De werknemer die beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdienst heeft ter zake van die dienst recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld. De cao bevat in tabel 5.2 de bedragen die minstens betaald moeten worden. Als een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te verrichten, wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 5.7 is dan van toepassing.

Door de werkgever zal een rooster voor de bereikbaarheidsdienst in overleg met de betreffende werknemer(s) schriftelijk vastgelegd worden. Bijlage 3 van de cao Bouw & infra is van overeenkomstige toepassing.

Werkt de werknemer tijdens zijn beschikbaarheidsdienst op een in de cao genoemde feestdag? En is dit een dag die in zijn normale werkweek valt? Dan mag de werknemer voor die feestdag een andere dag vrij nemen (zie artikel 2.7.3).

Je kan met de Ondernemingsraad een afwijkende regeling voor beschikbaarheidsdiensten overeenkomen, zie hierover artikel 10.9.

Vergoedingen voor personeel

Naast toeslagen zijn er ook vergoedingen waar je als werkgever aan moet voldoen zodra jouw werknemer hier recht op heeft. De bedragen van deze vergoedingen worden in de cao Bouw & Infra van 2024 per cao verhoging gewijzigd, per 1 januari en per 1 juli. In welke gevallen je personeel deze vergoedingen krijgt lees je hieronder.

Reiskosten en chauffeurstoeslag

Als een werknemer moet reizen heeft hij, onder voorwaarden, recht op een reiskostenvergoeding (artikel 5.9).

Bouwplaatswerknemer

Als een bouwplaatswerknemer, met eigen auto, minimaal 15 kilometer per dag moet reizen van huis naar het werk heeft hij recht op een reiskostenvergoeding van €0,32 per kilometer. Dit geldt ook als hij tijdens zijn werk met eigen vervoer moet reizen, als hij bij ziekte de arbodienst moet bezoeken en als hij op verzoek van zijn werkgever tijdens het vorstverlet reist (artikel 5.9.1).

Reist de werknemer met een ander vervoersmiddel, zoals de fiets, bromfiets, een motor of met het openbaar vervoer, dan vind je de vergoedingen hiervoor terug in tabel 5.9.1.

Een bouwplaatswerknemer die één of meer collega's meeneemt om op het werk te komen en terug en die daartoe is aangewezen door de werkgever of dat feitelijk twee weken doet, heeft recht op een chauffeurstoeslag (artikel 5.9.3). Deze toeslag geldt voor elke werkdag dat de werknemer één of meer collega’s meeneemt. De werknemer krijgt deze toeslag aan het eind van iedere betalingsperiode uitgekeerd. De hoogte van de toeslag is terug te vinden in tabel 5.9.3.

Uta-werknemer

Een uta-werknemer heeft voor het woon-werkverkeer recht op een reiskostenvergoeding van €0,23 per kilometer. Voor zakelijk verkeer krijgt hij met de auto €0,32 per kilometer en met de motor €0,22 per kilometer (artikel 5.9.4 en 5.9.5).

Meer lezen over reiskostenvergoeding en chauffeurstoeslag.

Reisuren

De reisurenvergoeding is een vergoeding ter compensatie van de reistijd die een bouwplaatswerknemer nodig heeft om van huis naar het werk te reizen en terug (artikel 5.10). De eerste 60 minuten reistijd per dag zijn voor rekening van de werknemer. De eerste 60 minuten per dag worden wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met een of meer meerijders optreedt.

De reisuren worden vergoed tegen maximaal het garantieloon behorende bij functiegroep A. Het aantal reisuren wordt bepaald aan de hand van de afstand die een werknemer moet afleggen om via de snelste route van zijn woning naar het werk te rijden (artikel 5.10.3).

Meer lezen over reisuren.

Vakbondscontributie

Op verzoek van de werknemer geeft de werkgever eenmaal per jaar een netto vergoeding in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald. Deze vergoeding bedraagt per 1 januari 2024 €56,84 netto en vanaf 1 juli 2024 €58,83 netto. De werknemer verstrekt hiervoor aan de werkgever een bewijs van betaling van de FNV/CNV-contributie (artikel 5.12.1 cao Bouw & Infra).

Verafgelegen werken

Als het werk zo ver van de woning is afgelegen dat het onredelijk zou zijn om van de werknemer te verwachten dat hij dagelijks van het werk naar huis kan terugkeren? Dan zal de werkgever de kosten vergoeden voor verblijf en voeding, voor de periode dat de werknemer van huis is. Als de werkgever ervoor zorgt dat de werknemer een goed verblijf heeft dan hoeft de werkgever geen vergoeding voor die kosten te geven, maar dan krijgt de werknemer wel een vergoeding per dag voor voeding (zie artikel 5.13.3 cao Bouw & Infra voor het actuele bedrag).

Ziektekostenverzekering

Een werknemer heeft recht op een bijdrage van zijn werkgever voor zijn ziektekostenverzekering (zie artikel 5.18 cao Bouw & Infra voor het actuele bedrag). De werknemer moet hiervoor een aanvullende verzekering op de basisverzekering hebben afgesloten, die tezamen met de basisverzekering ten minste dekking geeft voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg.

Aanschaffen van werkkleding

Werkkleding is kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestemd is om tijdens het werk te dragen. De werkgever verschaft zijn werknemers een standaardkledingpakket. Als de voorgeschreven kledingstukken zijn versleten of kapot zijn gegaan, kunnen zij worden ingeleverd tegen overhandiging van een nieuw exemplaar. Voor werkkleding die niet verstrekt is, ontvangt de werknemer netto per gewerkte dag:

Soort werkkleding

Netto per gewerkte dag

 

 

1/1/2024

1/7/2024

Werkkleding

€0,98

€1,01

Idem, voor het heibedrijf

€1,08

€1,12

Laarzen

€0,60

€0,62

Indien uitsluitend knielaarzen

€0,49

€0,51

Laarzen en oliegoed kust- en oeverwerken

€1,26

€1,30

 

Het recht op de vergoeding komt te vervallen als hierboven genoemde zaken kosteloos worden verschaft.

Vergoeding voor gereedschap

Als een timmerman, straatmaker, metselaar of tegelzetter zijn eigen gereedschap moet gebruiken, heeft hij recht op de handgereedschapsvergoeding (artikel 5.5.2 van de cao Bouw & Infra). De bedragen in de cao van 2024 zijn hieronder te vinden.

 

 • Timmerman of straatmaker: netto per gewerkte dag € 0,85 en € 0,88 vanaf 1 juli 2024.
 • Metselaar of tegelzetter: netto per gewerkte dag € 0,60 en € 0,62 vanaf 1 juli 2024.

 

Het recht op de vergoeding komt te vervallen als de werkgever het gereedschap verstrekt of ter beschikking stelt. De werkgever kan met de ondernemingsraad een afwijkende regeling overeenkomen. Zie hierover paragraaf 10.9 van de Bouw & Infra cao.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De werkgever dient persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder veiligheidsschoeisel en veiligheidshelm) kosteloos te verstrekken. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan een uitrustingsstuk of –middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen een om eer gevaren die een dreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen. Bij verstrekking dient de werknemer deze persoonlijke beschermingsmiddelen te onderhouden.

EHBO en BHV

Als de werknemer op verzoek van de werkgever een erkend EHBO- of BHV-diploma heeft behaald, dan vergoedt de werkgever het lesgeld, de examen- en diplomakosten en de kosten van het cursusmateriaal. Wanneer de werknemer de EHBO of BHV- cursus buiten werktijd heeft gevolgd, dan betaalt de werkgever hem bovendien een eenmalig bedrag van € 169,78 en € 175,72 vanaf 1 juli 2024 en een vergoeding voor gemaakte reiskosten volgens artikel 5.9 van de Bouw & infra cao. Dit is te vinden in artikel 5.4.1 van de Bouw & Infra cao.

 

Als de werknemer na twee jaar, op verzoek van de werkgever, een herhalingscursus moet doen om de geldigheid van het diploma te behouden, dan vergoedt de werkgever ook de kosten van het lesgeld en de verlenging van het diploma. Als de werknemer zowel een EHBO als BHV-diploma heeft en aan de bovenstaande criteria voldoet, ontvangt hij een vergoeding voor beide trajecten.

De cao op je gemak nog eens nalezen?

Heb je vragen? We helpen graag

Bel of mail onze helpdesk. Als lid stel je hier jouw korte vragen over de cao. De eerste 30 belminuten zijn helemaal gratis!

Bekijk ook

Reiskosten

Nog zo’n vergoeding waar je veel mee te maken krijgt is de reiskostenvergoeding van jouw (uta)werknemers.

Lonen en salarissen

Je wilt jouw werknemers belonen met een salaris conform de bouw & infra cao.