Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Arbeidsvoorwaarden en beloning
  4. Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

Het belangrijkste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is het loon of salaris. Hoofdstuk 4 cao Bouw & Infra gaat over het loon. Om te bepalen welk loon van toepassing is, moet de werknemer ingedeeld worden in een bepaalde functie(groep). Hierin wordt omschreven hoe het loon of salaris wordt berekend. Het Individueel Budget, vakantietoeslag en pensioen (opbouw) behoren ook tot het inkomen. Andere belangrijke onderdelen van het inkomen zijn de (inkomensgerelateerde) toeslagen en vergoedingen. Deze vind je in hoofdstuk 5.

Direct downloaden

Definities

In artikel 10.1 van de cao Bouw & Infra vind je o.a. de volgende definities:

  • Garantieloon: het minimum functieloon volgens de cao waarop de bouwplaatsmedewerker per week of per uur kan doen gelden (artikel 4.1 t/m 4.5.)
  • Vast overeengekomen loon: het garantieloon vermeerderd met de eventueel met de bouwplaatswerknemer overeengekomen prestatietoeslag.
  • Salaris: het tussen de uta-werknemer en de werkgever overeengekomen vaste brutobedrag dat de utawerknemer van de werkgever ontvangt als loon voor zijn werkzaamheden in de door hem uitgeoefende functie. Dit bedrag is exclusief vakantietoeslag, vaste en/of variabele gratificaties, eindejaarsuitkeringen, uitkeringen ineens en alle andere toeslagen.

Functie-indeling

Iedere bouwplaats- en uta-werknemer moet worden ingedeeld in de functiegroep, waartoe de door hem te verrichten werkzaamheden door de werkgever worden ingedeeld. De functiegroepen voor bouwplaatswerknemers evenals de functieladders van de uta-werknemers zijn te vinden in bijlage 1 van de cao Bouw & Infra.

Garantielonen en loontabellen bouwplaatswerknemers en -leerlingen

De werkgever zal aan de vakvolwassen werknemer per gewerkt uur minimaal het uurloon betalen dat geldt voor de functiegroep waartoe de functie behoort en waarin de werknemer is ingedeeld. De loontabellen staan in hoofdstuk 4.4 van de cao.

Voor voormannen, leermeesters en instructeurs wordt het vast overeengekomen loon verhoogd met een toeslag zoals vermeld in artikel 5.6 en 5.16.

In artikel 4.3 en de daarbij behorende tabel 4.3 van de cao wordt het garantieloon van 16 t/m 20 jarige bouwplaatswerknemer beschreven die die reeds een BBL 2 of BBL 3 diploma hebben behaald. Daarnaast wordt hierin ook nog het garantieloon van een 16 t/m 20 jarige bouwplaatswerknemer beschreven die niet in het bezit is van een diploma en daarnaast ook geen bbl-2 of bbl-3 opleiding volgt.

In artikel 4.4 en de daarbij behorende tabellen 4.4.2 en 4.4.3 staat het loon van leerling-werknemers die een BBL-2 of BBL-3 opleiding volgen, beschreven.

Loonberekeningen Bouwplaatswerknemers

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor bouwplaatswerknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonkostenberekeningen beschikbaar over het loon per 1-1-2023.

Salarisschalen en loontabellen uta-werknemers

De werkgever zal aan de werknemer een salaris betalen behorend bij het functieniveau waarin de werknemer is ingedeeld. De werkgever zal aan de werknemer van 21 jaar of ouder een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen voor uta-werknemers van 21 jaar of ouder, zijn opgenomen in tabel 4.9 van de cao. De functiestructuur vind je terug in bijlage 1.3 van de cao.

De werkgever zal aan de jeugdige werknemer beneden de leeftijd van 21 jaar een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen zijn opgenomen in de betreffende tabellen 4.10 en 4.11 van de cao.

Loonkostenberekening uta-werknemers

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor uta-werknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonberekeningen beschikbaar voor de lonen per 1-1-2023. Bekijk deze loonkostenberekeningen.

Loons- en salarisverhogingen

Artikel 4.12 bevat de loons- en salarisverhogingen. Tijdens de looptijd van de cao Bouw & Infra 2024 vinden twee structurele loonsverhogingen plaats: 

  • 1-1-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (parttime naar rato)
  • 1-7-2024 3,5% plus 50 euro per maand structureel (parttime naar rato)

Vakantietoeslag

Elke werknemer heeft recht op 8% vakantietoeslag over zijn vast overeengekomen loon of salaris per kalenderjaar (artikel 4.13.1). De regels omtrent betaling zijn terug te vinden in artikel 14.4.4. De vakantietoeslag wordt als onderdeel van het Individueel Budget per betalingsperiode op de Tijdspaarfondsrekening van de bouwplaatswerknemer gestort. Een uta-werknemer kan er zelf voor kiezen om deel te nemen aan het Tijdspaarfonds. Als de uta -werknemer deelneemt, wordt de vakantietoeslag als onderdeel van het Individueel Budget per betalingsperiode op de Tijdspaarfondsrekening van de uta-werknemer gestort. Als de uta-werknemer niet deelneemt wordt de vakantietoeslag als onderdeel van het Individueel Budget per betalingsperiode tezamen met het salaris op de rekening van de werknemer gestort.

De werkgever kan er ook voor kiezen om de vakantietoeslag 1x per jaar uit te betalen tenzij de werknemer schriftelijk heeft aangegeven dat hij de vakantietoeslag per betalingsperiode wil ontvangen. De betaling vindt dan uiterlijk in juni plaats en bedraagt 8% van het in de voorafgaande 12 maanden ontvangen salaris.

Heb je een vraag over lonen?

Stuur een bericht of bel het team van specialisten van Bouwend Nederland Advies. We geven graag antwoord.

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Bekijk ook

Reiskosten

Nog zo’n vergoeding waar je veel mee te maken krijgt is de reiskostenvergoeding van jouw (uta)werknemers.

Toeslagen en vergoedingen

Naast loon hebben jouw werknemers recht op verschillende toeslagen en vergoedingen.