Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Arbeidsomstandigheden
 4. Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden is een belangrijk onderwerp binnen de bouw. Hierover zijn bepalingen opgenomen in de cao Bouw & Infra, de wet en andere regelgeving, maar heeft ook zeker praktische raakvlakken. Hieronder vind je een overzicht.

Arbowetregels

De cao Bouw & Infra geeft in hoofdstuk 7 aanvullende arbowetregels die specifiek voor de Bouw & Infra gelden. Deze wijken af van de wettelijke regelingen.

In hoofdstuk 7 van de cao worden alle onderwerpen met betrekking tot veiligheid en gezondheid gesproken:

 • individugericht pakket preventiezorg (artikel 7.1),
 • arbo- & verzuimbeleid in de onderneming (artikel 7.2),
 • arbeidsomstandigheden op de bouwplaats (artikel 7.3)
 • werkdruk (artikel 7.4)
 • onwerkbaarweerregeling (artikel 7.5).
 • ongevallen (artikel 7.6).

Wet

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. Meer hierover kan je lezen op het arboportaal van de Rijksoverheid.

Tevens is er de arbocatalogus bouw en infra. De Arbocatalogus Bouw en Infra is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. In deze catalogus staan de door hen gemaakte afspraken over de wijze waarop binnen de bouw en infra invulling kan worden gegeven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.

Arbobeleid

Een goed arbobeleid is belangrijk. Hiermee kun je voorkomen dat medewerkers onnodig ziek of zelfs onnodig arbeidsongeschikt worden. Op grond van de Arbowet moet zorg voor de arbeidsomstandigheden onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het arbobeleid. De werknemer is medeverantwoordelijk.

Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): Ieder bedrijf moet een RI&E hebben; deze vormt de basis voor het arbobeleid. In een RI&E staat welke risico's er zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Op basis van de RI&E stel je een plan van aanpak op, waarin de maatregelen om de risico’s aan te pakken zijn opgenomen.
 • Preventiemedewerker: Binnen elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn. Voor de algemene preventietaken moet de werkgever zich laten ondersteunen door één of meer deskundige werknemers: preventiemedewerker(s). Bij bedrijven met 25 of minder werknemers mogen de preventietaken door de werkgever zelf worden verricht (artikel 13 lid 10 Arbowet).
 • PAGO: Een werknemer moet de gelegenheid hebben een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De bedrijfsarts kijkt of er gezondheidsproblemen als gevolg van werk zijn.
 • Ziekteverzuimbeleid: Je bent verplicht ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts.
  Arbodeskundige: Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een preventiemedewerker zijn.
 • Voorlichting: Volgens de Arbowet moeten werknemers worden geïnformeerd over hun werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's en maatregelen die zijn genomen ter voorkoming of beperking van de risico's. De wet schrijft niet voor hoe vaak of hoe lang dit moet gebeuren. Bedrijven die VCA (Veiligheidschecklist Aannemers) gecertificeerd zijn dienen minimaal 10 zogenaamde toolbox-meetings (voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en gezondheid) per jaar te houden. Vergeet niet nieuwe medewerkers instructies over veilig en gezond werken te geven. Voorlichting is heel belangrijk. Op basis van Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben werknemers verder de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van de RI&E en het plan van aanpak.

Bekijk ook

RI&E

Heb je medewerkers in dienst? Dan ben je verantwoordelijk voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

De veiligheid van je medewerkers staat natuurlijk voorop. Daarom gebruik je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).