Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Kennis
 3. Veiligheid
 4. Veiligheid aan de voorkant
 5. Voorbeeldvragen aanbestedingen

Voorbeeldvragen aanbestedingen

Met ongelukken voorkomen kun je niet vroeg genoeg beginnen. In het offertestadium dus. Opdrachtgevers hebben de nodige verantwoordelijkheden op dat gebied. Voor opdrachtnemers is het belangrijk om al vóór het sluiten van de overeenkomst inzicht te hebben in de veiligheidsrisico’s en te weten wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Durf je opdrachtgever te bevragen over veiligheid

Opdrachtgevers zijn zich niet altijd bewust van hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid. Daarom heeft platform van centrale ondernemingsraden PCOBB samen met Bouwend Nederland, stichting railAlert en Governancecode Veiligheid in de Bouw voorbeeldvragen opgesteld. Bouw- en infrabedrijven kunnen deze vragen stellen in de aanbestedingsfase aan hun opdrachtgever.

De zes voorbeeldvragen

 1. Op welke manier heeft u rekening gehouden met de verplichtingen uit artikel 2.26  uit het Arbobesluit; welke risico’s kunnen als gevolg van het ontwerp of opdracht tijdens de uitvoering ontstaan?
 2. Welke ontwerpoptimalisaties heeft u onderzocht en eventueel doorgevoerd om een veilige uitvoering mogelijk te maken?
 3. Op welke manier vergewist u zich vooraf en tijdens het project dat de uitvoerende partijen tijdens de uitvoeringsfase de nodige maatregelen kunnen treffen om het werk veilig uit te voeren?
 4. Kunt u aangeven welke maatregelen u heeft genomen om specifieke risico’s, zoals samenloopgevaren, te voorkomen? En op welke manier deze zijn geïnventariseerd?
 5. In hoeverre heeft u rekening gehouden met integrale risico’s in de omgeving van het project, bijvoorbeeld andere werkzaamheden in de nabijheid?
 6. Wie is de coördinator V&G van de opdrachtgever? En mogen wij hiermee klankborden over veiligheidsvraagstukken, zodat wij invulling kunnen geven aan onze Arbo-verplichtingen conform art 2.31, 2.33 en 2.35 uit het Arbo besluit?

 

Deze vragen zijn gebaseerd op het toetsingskader van de Arbeidsinspectie.

Lees ook

Bekijk ook

Handleiding CROW

Meer veiligheid door anders aanbesteden

Kennisportaal constructieve veiligheid (KPCV)

Als constructieve veiligheid niet geborgd is, zijn de gevolgen niet te overzien. De oorzaak is vaak een optelsom van tekortkomingen van meerdere partijen in meerdere fasen van het ontwerp- en bouwproces.