Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Over ons
  3. Meerjarenprogramma s
  4. Meerjarenprogramma vernieuwing van de sector
  5. Resultaten vernieuwing van de sector in tweede helft 2022

Resultaten Vernieuwing van de sector in tweede helft 2022

Het Meerjarenprogramma 'Vernieuwing van de sector' heeft als doel slimmer, beter, sneller en winstgevender invulling te kunnen geven aan de maatschappelijke uitdagingen. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we praktische informatie.

Onderzoek en arbeidsproductiviteit

Input en bijdrage aan het onderzoek arbeidsproductiviteit dat via het MJP Toekomst van Werk wordt uitgevoerd. Beoogd resultaat is een onderzoeksrapport met diverse cases van technologische en mensgerichte innovaties (werkmethoden) per segment die haalbaar en schaalbaar zijn.

Leren Innoveren samen met De Bouwacademie en Instituut voor Briljante Mislukkingen, hoogleraar Paul Iske

Onderdeel is een survey onder leden van Regio Noord-Holland, een drietal kennissessies die begin 2023 plaatsvinden en vijf diepte-interviews. De resultaten worden in een rapport gebundeld.

Future Builders Day

Dit evenement gaat plaatsvinden op 20 april 2023. Op deze dag kunnen studenten, docenten en bedrijven ervaren en ontdekken wat de meest veelbelovende innovaties zijn in de bouw en infra. Het MJP Vernieuwing van de sector draagt hieraan bij (financieel en inhoudelijk), de voorbereidingen zijn eind 2022 van start gegaan.

Podcast 'Hoe bouw je 4000 woningen in een fabriek?'

Er is een podcast gemaakt met Van Wijnen ter inspiratie van leden en stakeholders, om te laten zien wat voor mogelijkheden er zijn om maatschappelijke opgaven te versnellen.

De Bouw Maakt het SLIM (DBMHS)

Er is een videoserie gemaakt die tot maart 2023 loopt en is gericht op praktijkcases en inspirerende voorbeelden, waarbij ondernemers aan het woord komen over praktische innovaties. Resultaat tot nu toe (5 video's): LinkedIn posts zijn 51.027 keer bekeken, de video's 30.378 keer. Er is in Q3 en Q4 een start gemaakt met een nieuwe serie van 10 video's, die vanaf maart 2023 te zien zal zijn.

TKI Bouw en Techniek

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is per 1 juli overgegaan in het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Bouw en Techniek. We ondersteunen het TKI. Het MJP Vernieuwing van de sector is betrokken en in Q1 2023 volgt verdere invulling als het gaat om samenwerking en activiteiten in relatie tot dit meerjarenprogramma.

Innovatiehubs

Deze zijn bezocht en er zijn verkennende gesprekken voor samenwerking gevoerd.

IFD in de Infra

Er zijn gesprekken gevoerd met Platform Bruggen, Buyer Group Circulaire viaducten, Bouwcampus en Lenteakkoord 2.0 NEPROM. Er is in Q3 en Q4 toegewerkt naar de lancering van het rapport IFD in de GWW, dat in Q1 2023 op de Infratech is gelanceerd. In aanloop is er in Q3 en Q4 2022 vanuit onze inspanningen met betrekking tot het Groeifonds en opvolgend MJP Vernieuwing van de sector en MJP Mobiliteit geïnventariseerd welke gremia actief zijn rondom IFD in de infra. Vanuit de genoemde meerjarenprogramma’s zijn twee projectleden aangewezen die gezamenlijk optrekken rondom IFD. Vooruitlopend op een mogelijke samenwerking of het opzetten van een overkoepelende programmaraad zijn er verkennende gesprekken met bovengenoemde gremia gevoerd. De koers die we vanuit het TKI Bouw & Techniek gaan varen zal bepalend zijn voor de wijze waarop we invulling gaan geven aan IFD. Met name de taken en rollen van de verschillende gremia moeten geduid worden.