Meerlandenwijzer | Werken in het buitenland

Afbeelding Meerlandenwijzer | Werken in het buitenland

Nederlandse bouwbedrijven werken over de hele wereld. Veelal worden daarvoor speciale afspraken gemaakt voor de werknemers die wereldwijd worden geworven en uitgezonden. Op welke wijze dit werven en uitzenden ook gebeurt, in alle gevallen moeten bouwbedrijven, in Nederland gevestigde werkgevers, rekening houden met ‘de schijf van vijf’. De schijf van vijf betreft de vijf terreinen waarop een aantal zaken goed geregeld moet worden wanneer een (internationale) arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met een werknemer. Voor de werkgever is het regelen van een aantal zaken belangrijk, omdat daarmee risico’s kunnen worden voorkomen (compliancy) en kosten kunnen worden beperkt. Voor de werknemer is dit van belang, omdat hij daarmee beschermd wordt en met een goed pakket arbeidsvoorwaarden internationaal kan werken.

Nederlandse bouwbedrijven zoeken ook kansen in de omringende landen van Nederland, België en Duitsland. Dit zijn net als Nederland lidstaten van de Europese Unie. Bij het grensoverschrijdend werken binnen de Europese Unie gelden de regels van vrij verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten. Onnodige beperkingen mogen niet worden opgelegd aan werkgevers en werknemers. Desalniettemin is er een aantal zaken waar bij het werken in België en Duitsland nadrukkelijk rekening mee moet worden gehouden.

Op deze website staan de belangrijkste zaken waar een werkgever rekening mee moet houden wanneer hij werknemers naar het buitenland uitzendt. Voor België en Duitsland wordt dit gedetailleerder beschreven, omdat dit momenteel de landen zijn waar Nederlandse bouwbedrijven momenteel het meeste werken. Zie hiervoor verder ‘werken in België’ en ‘werken in Duitsland’.

Internationaal werken

Werken in België

Werken in Duitsland

Uitgangspunten

De informatie die u op deze website aantreft gaat uit van de volgende uitgangspunten:

  • De werknemers zijn tijdelijk werkzaam in het buitenland (België of Duitsland);
  • De werknemers zijn (fiscaal) inwoners van Nederland en zullen dit gedurende hun uitzending vanuit Nederland ook blijven;
  • De werknemers blijven hun loon ontvangen van de Nederlandse werkgever;
  • De situatie van zelfstandigen, bestuurders en/of commissarissen blijven onbesproken;
  • Er wordt niet ingegaan op mogelijke gevolgen voor de vennootschapsbelasting of BTW.

Disclaimer

Hoewel Bouwend Nederland haar uiterste best doet om de informatie correct en actueel te houden is zij niet aansprakelijk voor hetgeen hier beschreven staat. Bij het aannemen van bouwwerken in België of Duitsland of bij het detacheren van werknemers naar die landen is het belangrijk dat je zelf contact opneemt met een lokale adviseur om te zorgen dat je de geldende regels naleeft.