Migratiewijzer | Buitenlandse werknemer

Poolse werknemers tijdens schaft

Om werkgevers de mogelijkheid te geven te toetsen of beschikt wordt over de vereiste vergunningen voor de buitenlandse werknemer, worden in deze migratiewijzer de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunningen en de uitzonderingen beschreven. Aangegeven wordt wanneer wel en niet een vergunning nodig is, de snelste procedure voor het verkrijgen van een vergunning, welke uitzonderingen er zijn en hoe sancties kunnen worden voorkomen wanneer het onverhoopt toch mis gaat.
Gelet op de negatieve publiciteit die illegale tewerkstelling voor een werkgever met zich mee kan brengen en gelet op het feit dat de sancties op illegale tewerkstelling erg hoog zijn en de Inspectie SZW veel onderzoeken verricht naar illegale tewerkstelling, is het van belang illegale tewerkstelling in alle gevallen te voorkomen.

Geen expertsysteem

De migratiewijzer is geen expertsysteem. Veel bedrijven zouden graag een dergelijk systeem hebben. Aan de hand van het zelf invullen van een aantal data, zoals nationaliteit, inkomen, soort werkzaamheden, etc., zou dan aangegeven kunnen worden wat de snelste manier van legaal werken in Nederland is. De IND en het UWV WERKbedrijf, evenals een aantal andere meer of minder commerciƫle sites, pretenderen een dergelijk systeem aan te kunnen bieden. In de praktijk leiden deze systemen echter niet tot de juiste oplossing. De procedures blijven onduidelijk en ondoorzichtig. Wat wel een oplossing biedt, is het stellen van de volgende drie vragen:

1.Wanneer is geen vergunning (als kennismigrant of arbeidsmigrant) nodig?
2.Wanneer is er sprake van een kennismigrant?
3.Wanneer is er sprake van een arbeidsmigrant?

Beantwoording van deze vragen levert de uitkomst van de migratiewijzer op. Duidelijk wordt of een vergunning nodig is bij werken in Nederland. Dit leidt je naar de juiste procedure.


De onderdelen van de Migratiewijzer

Wanneer is geen vergunning (als kennismigrant of arbeidsmigrant) nodig?
In een aantal situaties is geen vergunning nodig. Dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing. Er hoeft namelijk geen vergunning aangevraagd te worden. In veel gevallen komt beantwoording van deze vraag neer op het vaststellen van de identiteit van de werknemer. Heeft de werknemer niet de identiteit van een van de lidstaten van de EU/EER of Zwitserland, dan mag hij niet zonder vergunning werken in Nederland, tenzij een van de uitzonderingen aan de orde is.

Wanneer is er sprake van een kennismigrant?
Wanneer antwoord gegeven wordt op deze vraag, hetgeen betekent dat aangegeven wordt hoe veel een werknemer verdient, kan gebruik worden gemaakt van de kennismigrantenregeling. Dit is momenteel de meest eenvoudige manier om een werknemer snel legaal in Nederland te laten werken.

Wanneer is sprake van een arbeidsmigrant?
Wanneer aan deze vraag wordt toegekomen, is in de meeste gevallen al duidelijk dat de werknemer niet voldoende verdient om als kennismigrant te kwalificeren. Dat betekent dat een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moet worden aangevraagd. Deze procedure is veel omslachtiger, kost veel tijd en heeft een onzekere uitkomst. Slechts in een beperkt aantal gevallen, de gevallen waarbij niet de eis wordt gesteld dat eerst in Nederland en de EU een werknemer moet worden geworven gedurende een bepaalde periode en geen vacaturemelding bij het UWV nodig is, kan nog relatief eenvoudig een tewerkstellingsvergunning verkregen worden. Daarnaast moet dan apart een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Deze drie vragen zijn de basis van de migratiewijzer. Door het scrollen door de schermen kan snel de van toepassing zijnde situatie geselecteerd worden.

Juridisch

Als gevolg van de toenemende internationalisatie is het meer dan gebruikelijk dat buitenlandse werknemers in Nederland werkzaam zijn. Aangezien Nederland echter haar arbeidsmarkt beschermt, is het van belang vast te stellen of legaal gewerkt wordt in Nederland. Op grond van WAV is het een werkgever namelijk verboden een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een vergunning voor verblijf en arbeid of een aparte tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning. De Nederlandse immigratiewetgeving (Wet Arbeid Vreemdelingen en Vreemdelingenwet) kent een heel ruime definitie van het begrip werkgever. Dit is degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten of, de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten. Dit is een feitelijk werkgeversbegrip.

De juridische vorm waarin de arbeid wordt verricht, of dat nu als zelfstandige, werknemer, freelancer, ambtenaar, student, au pair, stagiaire, sporter, coach, vrijwilliger of anderszins gebeurt, is niet van belang. Zodra voor iemand feitelijk arbeid wordt verricht door een buitenlandse werknemer is sprake van vergunningsplicht. Verenigingen, stichtingen, andere rechtsvormen of natuurlijke personen kunnen dus al snel als werkgever worden aangemerkt. Dit gaat zelfs zo ver, dat eigenaren van een gebouw of terrein (de werkplek), beschouwd kunnen worden als werkgever in de zin van de WAV, omdat ze een ander aldaar arbeid laten verrichten. Wanneer bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur zijn lading op het terrein aflevert en meehelpt het weg te zetten en hij heeft geen juiste vergunning, kan de eigenaar van het terrein aansprakelijk worden gesteld voor illegale arbeid.

Gelet op deze ruime begripsomschrijving doet een werkgever er goed aan zich te beschermen. Voorafgaande aan het werken in Nederland moet daarom worden nagegaan of de buitenlandse werknemer beschikt over de vereiste vergunning voor verblijf en arbeid of verblijfs- en tewerkstellingsvergunning, machtiging tot voorlopig verblijf, visa, paspoort, enzovoorts. Wanneer dit niet het geval is, is er een groot risico op illegale tewerkstelling.

Licentie

De Migratiewijzer is vervaardigd door AWVN - de grootste dienstverlenende werkgeversorganisatie van Nederland. Onder licentie van AWVN kunnen derden gebruik maken van de Migratiewijzer.

Disclaimer

Dit is de Migratiewijzer van AWVN, gevestigd te Den Haag. Bij het ontwerpen en samenstellen van de Migratiewijzer is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. AWVN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden via de Migratiewijzer of door onvolledigheid op welke manier dan ook.