• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Nu Bouwen aan Morgen: Alvast voorbereiden op een onzekere toekomst

Nu Bouwen aan Morgen: Alvast voorbereiden op een onzekere toekomst

Afbeelding Nu Bouwen aan Morgen: Alvast voorbereiden op een onzekere toekomst
dinsdag 12 mei 2020

De maatschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. Er gebeurt ontzettend veel rondom technologie, verduurzaming en verstedelijking. Maar wat dit precies voor de sector gaat betekenen is onzeker. De toekomstverkenning ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’ creëert samen met deskundigen inspirerende toekomstbeelden. “We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar afwachten is ook geen optie. Met de verkenning wil Bouwend Nederland ondernemers handvatten bieden om hun eigen strategie voor de toekomst te bepalen.”

Aan het woord is Bas Ebskamp, die vanuit de Argumentenfabriek de begeleiding van het kwalitatieve denkwerk voor de toekomstbeelden verzorgt. “Het verkennen van de toekomst is een ontzettend breed doel. Om door de bomen het bos te blijven zien, is een heldere structuur onmisbaar. Aan de hand van een aantal selectiecriteria, waaronder urgentie van maatschappelijke opgaven en impact op de sector, zijn we uitgekomen op vier centrale thema’s: Ruimtelijke spreiding van functies; Energietransitie en energie-infrastructuur; Toekomst van werk en Waarde van bouwen.”

Een bruikbaar toekomstbeeld

De keuze voor thema’s was een tussenstap om van brede maatschappelijke ontwikkelingen naar bruikbare toekomstbeelden voor de bouwsector te komen. “Om te zorgen dat de thema’s enigszins vergelijkbaar zijn, is er vanuit vijf verschillende perspectieven of brillen naar gekeken. Voor elk van de thema’s is een essay met de visie op 2030 geschreven door verschillende ‘Nederlandse prominenten’. Deze visies waren het vertrekpunt voor expertsessies met uiteenlopende deskundigen. De vraag was: hoe kan de wereld er in 2030 uitzien, gezien de huidige fundamentele onzekerheden? Zij hebben per thema twee toekomstbeelden tegenover elkaar gezet. Voor het thema Ruimtelijke spreiding waren dat bijvoorbeeld Functiespreiding versus Concentratie in stedelijke agglomeraties.”

Van buiten naar binnen

In sessies met leden van Bouwend Nederland is vervolgens de impact van de toekomstbeelden voor de sector verkend. Ebskamp: “De insteek was van buiten naar binnen. We wilden de informatie uit de hoofden van externe deskundigen combineren met de inzichten uit de sector. Daarom zijn we de dialoog aangegaan over de mogelijke effecten van de toekomstbeelden op de sector. Om uiteindelijk in het vervolg handvatten voor hun eigen aanpak te kunnen bieden.”

Nu voorbereiden

De vraag of oplossingen centraal of decentraal aangepakt moeten worden, kwam volgens Ebskamp terug bij vrijwel alle thema’s. “Een goed voorbeeld is de keuze voor een wijkgerichte aanpak in het Klimaatakkoord. We weten niet of dat ook gaat werken in de komende tien jaar en hoe dat dan uitpakt voor bouwondernemers. Ook voor de ruimtelijke ordening speelt dit. Gemeenten regisseren nu zelf de woningbouw. De vraag is of dat niet beter op rijksniveau te regelen is? Dit soort onzekerheden wilden we blootleggen. Op die manier werken we samen aan een concreet handelingsperspectief.”

Meer weten?

Het traject ‘Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030’ is inmiddels in volle gang. Later dit jaar worden de verschillende toekomstbeelden gepresenteerd tijdens een landelijk congres. Deze kick-off vormt ook het startschot om op basis van de toekomstbeelden de dialoog aan te gaan over de mogelijkheden die de toekomst onze sector kan brengen. Wil je graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker ons digitaal platform in de gaten.