Concern en NOW: op welke omzetdaling subsidie aanvragen?

dinsdag 19 mei 2020
Afbeelding Concern en NOW: op welke omzetdaling subsidie aanvragen?

Wie de NOW-subsidie wil aanvragen, moet die aanvraag baseren op de (verwachte) omzetdaling van het concern. Sinds 5 mei is op die regel een aanvulling gekomen.

Voor rechtspersonen die onderdeel zijn van een concern zet AWVN op een rijtje waar zij rekening mee moeten houden. Hoe kan je voorkomen dat je uiteindelijk met lege handen staat, omdat je niet aan de eisen voldoet die op jouw situatie van toepassing zijn?

Individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij als bij het concern kan worden vastgesteld dat er sprake is van minder dan 20% omzetdaling. De NOW moet echter worden aangevraagd op basis van een verwachte omzetdaling. Wat als werkmaatschappijen de NOW aanvragen op grond van de eigen omzetdaling en er dus vanuit gaan dat het concern onder de 20% blijft en de uiteindelijke omzetdaling van het concern is toch 20% of meer? Ook het omgekeerde kan zich voordoen: wat als werkmaatschappijen subsidie aanvragen op grond van de verwachte omzetdaling van het concern, maar die blijft uiteindelijk onder de drempel van 20%?

Zelf de subsidie aanvragen

Op welke omzetdaling ook gebaseerd, elke individuele werkmaatschappij die onderdeel is van een concern moet zelf de NOW-subsidie aanvragen. Het is een subsidie voor de loonkosten van de werkmaatschappij, niet voor die van het concern. Op het UWV-aanvraagformulier is niet bekend of dit een aanvraag is op grond van de verwachte omzetdaling van de werkmaatschappij (toepassing artikel 6a NOW) of van het concern.

Bekendmaking bij daadwerkelijke omzetdaling

De keuze voor omzetdaling van de werkmaatschappij of van het concern wordt pas door de aanvrager bekendgemaakt aan het UWV bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Dat is dus als de definitieve cijfers bekend zijn en de omzetdaling zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

De werkmaatschappij die de subsidieaanvraag had gebaseerd op de eigen omzetdaling, kan (en moet) dus het verzoek om de definitieve vaststelling van de subsidie alsnog baseren op de omzetdaling van het concern. Tenminste als die uiteindelijk toch ten minste 20% is.

Voorwaarden van kracht

Er geldt voor de subsidie op grond van de omzetdaling van de werkmaatschappij wel een aantal voorwaarden die niet gelden bij omzetdaling van het concern. Zie artikel 6a van de NOW. Een aantal van deze voorwaarden is pas van belang tijdens de subsidieperiode, of bij het verzoek om vaststelling van de subsidie.

Houd rekening met deze voorwaarden

Er is ook een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn vóór de initiële aanvraag van de subsidie. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan kan bij het verzoek om vaststelling van de subsidie niet geswitcht worden van de omzetdaling van het concern, naar omzetdaling van de werkmaatschappij. Dat zijn de volgende drie voorwaarden.

  1. De subsidieaanvraag is gedaan na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6a van de NOW, dus op of na 5 mei 2020.

  2. Een werkmaatschappij met twintig of meer werknemers sluit voorafgaand aan de subsidieaanvraag met de belanghebbende verenigingen van werknemers en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord over werkbehoud. Hierbij wordt aangesloten bij de 'belanghebbende verenigingen van werknemers' in de zin van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is op bedrijfs- dan wel sectorniveau. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers.

  3. Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de nieuwe regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren aan het bestuur of de directie van het concern of de werkmaatschappij of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.

Voldaan aan voorwaarden?

Een werkmaatschappij moet dus voorafgaand aan de subsidieaanvraag (en dat is niet de aanvraag tot vaststelling!) op grond van artikel 6a NOW minstens aan deze voorwaarden voldoen. Als men aan bovenstaande eisen voldoet, dan kan men bij de uiteindelijke aanvraag tot vaststelling van de subsidie alsnog kiezen voor vaststelling van de omzetdaling op niveau van de afzonderlijke werkmaatschappij of op het niveau van het concern, afhankelijk van het omzetverlies. In alle andere gevallen is dat niet mogelijk.

Moraal van dit verhaal

Is bij de aanvraag niet duidelijk of de uiteindelijke omzetdaling van het concern ten minste 20% zal zijn, vraag dan voor alle werkmaatschappijen de subsidie aan op grond van een verwachte omzetdaling van 20%. Is dit uiteindelijk ook zo, dan kunnen alle werkmaatschappijen te zijner tijd om vaststelling van de subsidie verzoeken op grond van de omzetdaling van het concern. Zorg er wel voor dat voorafgaand aan de aanvraag per werkmaatschappij bovengenoemde overeenkomst met vakbonden (of een andere werknemersvertegenwoordiging) wordt gesloten en zorg voor de verklaring over uitkering van dividend en bonussen en inkoop van eigen aandelen. Is de uiteindelijke omzetdaling van het concern dan toch onder de 20% gebleven, dan kunnen de werkmaatschappijen met een eigen omzetdaling van ten minste 20% op basis daarvan om vaststelling van de subsidie verzoeken. De werkmaatschappijen die die grens niet halen zullen het voorschot natuurlijk moeten terugbetalen.