• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Erkenning bouw binnen topsectorenaanpak belangrijke impuls voor verduurzamingsambities

Erkenning bouw binnen topsectorenaanpak belangrijke impuls voor verduurzamingsambities

Afbeelding Erkenning bouw binnen topsectorenaanpak belangrijke impuls voor verduurzamingsambities
dinsdag 9 augustus 2022

Het kabinet heeft de ontwerp-, bouw- en technieksector eindelijk erkend als onmisbare schakel binnen het nationale Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB). De erkenning is een belangrijke stap om te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Niet alleen gaat het kabinet fors meer inzetten op innovatieontwikkeling in de sector, per saldo betekent dit meer investeringen in de gebouwde omgeving en een stimulans voor betere samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs-/kennisinstellingen.

De innovatieopgaven voor de gebouwde omgeving krijgen gestalte in drie meerjarenprogramma's, die óók nieuw(bouw) en infrastructuuropgaven omvatten. Het gaat om de programma's Circulaire Bouw en Infrastructuur, Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving, en Klimaatadaptief, Natuurinclusief en Omgevingsbewust bouwen. In elk van deze programma's wordt ook specifiek aandacht besteed aan industrialisatie, digitalisering en human capital.

Voorbeeld

Het programma Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving sluit aan op de ambitie om richting 2040 te komen tot een veilige, robuuste en duurzaam gebouwde omgeving. De komende decennia zullen 85.000 civiele kunstwerken moeten worden aangepast, vervangen, onderhouden of moet de levensduur worden verlengd. Voor woningen en utiliteitsgebouwen geldt dat levensduurverlenging een essentieel onderdeel is van een toekomstgerichte nieuwbouw, onderhoud en renovatie.

Om die ambitie te halen zet het programma op innovatietrajecten die bijvoorbeeld gericht zijn op geautomatiseerde data- en inspectietechnieken, de toepassing van nieuwe (biobased) materialen, maar ook op scholing en opleiding. Alles met het doel om bestaande gebouwen en civiele kunstwerken veilig en duurzaam te kunnen blijven gebruiken, én met een langere levensduur.

Stichting TKI-Bouw&Techniek

Voor het uitwerken van de programma's en het leveren van de benodigde ondersteuning en kennisdeling voor onder andere het bedrijfsleven wordt het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Bouw & Techniek opgericht (TKI-Bouw&Techniek). De TKI-Bouw&Techniek is een voortzetting van het drie jaar geleden, met actieve steun van Bouwend Nederland, gestarte Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door de omvorming naar een TKI wordt aangesloten op de werkwijze binnen het nationale innovatiebeleid.

De TKI-Bouw&Techniek zal zorgen voor een onafhankelijke en structurele verbinding tussen kennisinstellingen, onderwijs, overheid, opdrachtgevers, opdrachtnemers en de al bestaande TKI's. Met als specifiek aandachtsgebied de innovatieopgaven in de gebouwde omgeving die nog onvoldoende in het nationale innovatiebeleid waren geborgd. Daarmee is het een belangrijke toevoeging op het vlak van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Bedrijven kunnen meer dan voorheen in hun (behoefte aan) innovatieontwikkelingen worden voorzien.

De TKI-Bouw&Techniek is op 1 juli 2022 formeel van start gegaan en op basis van de behoefte van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid de innovatieprioriteiten inventariseren, prioriteren en de praktische ontwikkeling, toepassing en deling van innovaties faciliteren.