Europese aanbestedingsplicht dreigt voor woningcorporaties

donderdag 23 mei 2019

Europa wil woningcorporaties Europese aanbestedingsregels opleggen die nu al gelden voor de overheid. Woningcorporatiekoepel Aedes verzet zich omdat Nederlandse corporaties zelfstandig zijn en de Europese eis verduurzaming van de woningvoorraad bemoeilijkt.

Brussel vindt dat woningcorporaties een Europese aanbestedingsplicht hebben. Deze Europese plicht is van toepassing op overheidsorganisaties en heeft als doel om aanbestedingen helder en transparant te laten verlopen. In ons land oefent de overheid geen directe invloed uit op de woningcorporaties. Dit is vastgelegd in de Woningwet.

Niet afdwingen

De Nederlandse overheid vindt dat corporaties niet onder de aanbestedingsrichtlijn vallen. Dat heeft het ministerie van BZK reeds in 2017 aan de Europese Commissie laten weten. Aedes stimuleert wel actief het professioneel opdrachtgeverschap van corporaties.

Verschillen

Binnen Europa zijn er verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de positie van de woningcorporaties. Zo zijn er Europese landen waar woningcorporaties eenvoudigweg eigendom van de overheid zijn, bijvoorbeeld van gemeenten. Nederland is met zijn zelfstandige woningcorporaties een uitzondering op die praktijk en daarom claimt de Nederlandse regering dat de aanbestedingsplicht voor ons land niet opgaat.

Gedetailleerde verschillen

De invoer van een Europese aanbestedingsplicht zou moeten gaan gelden voor corporaties die bij het inkopen van werken, diensten of leveringen boven een bepaald bedrag uitkomen. Het gaat hier volgens Aedes om gedetailleerde Europese regels die extra aandacht vragen en die onnodige administratie, tijd en kosten vergen. De koepelorganisatie schat de extra onkosten op 30 miljoen euro per jaar en stelt dat voor dit geld 750 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd.

Verduurzamingsslag

Bouwers en woningcorporaties streven naar een volledig CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Om het doel te kunnen realiseren, moeten er gemiddeld duizend huizen per dag worden gerenoveerd. Aedes ziet voor woningcorporaties een enorme uitdaging om dit doel op een kosteneffectieve manier te bereiken.

Kennis borgen

Grote aantallen woningen die moeten worden verduurzaamd zijn eigendom van de woningcorporaties. Om die verduurzaming goed op te pakken, moeten bouwers niet alleen kennis opdoen, maar deze ook borgen. Dat proces gaat volgens Aedes makkelijker met vaste ketenpartners. Dat is een proces van samen onderzoeken, innoveren en leren; dat zich niet zo goed verhoudt met de Europese aanbestedingsplicht.

Ketenpartners

Het samenwerken met ketenpartners binnen een van te voren afgesproken tijdsbestek heeft als voordeel dat er tijd is om te innoveren, nieuwe inzichten door te ontwikkelen en opgedane kennis te delen. Europese aanbestedingsregels schrijven voor dat er projectmatig moet worden gewerkt, waardoor voor elk project met nieuwe partners het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.

Procederen

De visie van Europa is nu nog geen regelgeving. Mocht Brussel deze regels uiteindelijk aan Nederland willen opleggen, dan moet ons land de eigen wetgeving hierop aanpassen. Er is in die situatie uiteindelijk ook de mogelijkheid om te procederen bij het Europese Hof, maar zo ver is dat nu nog niet.