Woningbouw Randstad Noord in cijfers

Afbeelding Woningbouw Randstad Noord in cijfers
vrijdag 19 april 2019

Naar verwachting van het EIB (‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2019’) vlakt de groei van de woningbouwproductie in ons land dit jaar verder af. De gunstige economische condities en volle orderportefeuilles dragen nog bij aan verdere groei, maar deze wordt gedrukt door een stabilisatie in het aantal vergunningen in 2018. De productiegroei is het meest bescheiden in Randstad Noord, hoewel het niveau hier wel het hoogst is.

Utrecht

Na twee zeer sterke jaren vertraagde de groei van de Utrechtse bouw in 2018 sterk. Ook in de woningbouw maakte de nieuwbouw een pas op zijn plaats, terwijl de renovatieproductie nog wel substantieel groeide. Dit jaar stijgt de bouwproductie naar verwachting met 3% en blijft daarmee opnieuw achter bij de landelijke groei. De nieuwbouwproductie van woningen blijft voor het derde jaar op rij op vrijwel hetzelfde niveau. De productie bij de renovatie van woningen stijgt opnieuw met dubbele cijfers.

Noord-Holland

Na een jaar van sterke krimp herstelde de bouwproductie in 2018 enigszins, al bleef de groei achter bij het landelijke gemiddelde. Dit kwam op rekening van de woningbouw, waar zowel bij de nieuwbouw als bij de renovatie de productie ongeveer op het niveau van vorig jaar bleef. Net als in 2017 laat de Noord-Hollandse bouw in 2019 de minst sterke prestatie van alle provincies zien. De bouwproductie stijgt met 2%. De woningnieuwbouw maakt naar verwachting een pas op de plaats, terwijl herstel en verbouw sterk afnemen. De daling in het aantal transacties van bestaande koopwoningen en de afronding van de transformaties van kantoren remmen de productie.

Forse daling aantal vergunningen

Van oktober 2017 tot en met september 2018 werd voor de bouw van 12.750 woningen in de provincies Utrecht en Noord-Holland een vergunning verleend (bron: ABF Research – Woningmarktmonitor). Fors minder dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. In een jaar tijd daalde het aantal verleende vergunningen met bijna een kwart ofwel 4.000 woningen. Niet in alle regio’s is het beeld echter hetzelfde. Wat in de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld opvalt, is dat in de regio Groot-Amsterdam sprake is van een stevige daling, terwijl de vergunningenafgifte in de rest van de provincie per saldo op peil blijft (zie grafiek). De terugval in de regio Groot-Amsterdam kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de ontwikkeling in de gemeente Amsterdam. In de afgelopen jaren was Amsterdam goed voor ongeveer driekwart van de woningbouwvergunningen in de regio. Dit aandeel is inmiddels teruggezakt naar circa 45%.

De forse daling in het aantal verleende vergunningen zal voor een niet onbelangrijk deel een gevolg zijn van het huidige beleid, dat sterk stuurt op binnenstedelijk bouwen. Binnenstedelijke locaties worden immers vaker dan uitleglocaties geconfronteerd met een stapeling van belemmeringen, zoals hoge verwervingsprijzen, onvoorziene saneringskosten en belemmeringen rond milieucontouren en eisen rond infrastructuur.

Jan Overtoom regiomanager regio randstad noord