In hoofdstuk 3 cao Bouw & Infra kan je de arbeidsduur- en tijdenregelingen vinden. De basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden bestaat uit artikel 23 (de basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden), 28 (spaarurenmodel), 32 (verschoven uren infra), 33 (ploegendiensten), 36a (Roostervrije dagen bouwplaatswerknemer) en 36b (roostervrije dagen uta-werknemers) van de cao Bouw & Infra.

Normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per werkweek en gemiddeld 8 uur per dag, beide gemeten over een periode van 13 weken. De maximale ingeroosterde arbeidsduur bedraagt 9 uur per dag.

Dagvenster

Het dagvenster, de grenzen waarbinnen de werkdag mag worden ingeroosterd, loopt voor bouwplaatswerknemers van 07.00 – 19.00 uur.

Maximale arbeidsduur per dag

Voor bouwplaatswerknemers geldt dat, indien de arbeidstijd, de in de Normregeling Arbeidstijden voorgeschreven pauze en de werkelijke reistijd tezamen meer bedragen dan 12 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort tot 12 uur per dag. Bij overwerk is dit 13 uur per dag (artikel 28 lid 3d en artikel 29 lid 2). De in de normale arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden uitbetaald.

Werkweek

De werkweek omvat 5 werkdagen en loopt van maandag t/m vrijdag.

Werken op zaterdag en zondag

De zaterdag wordt niet als normale werkdag beschouwd. Er zijn hierop 2 uitzonderingen:

 1. Per kalenderjaar mag de werkgever maximaal 5 zaterdagen als werkdag aanwijzen. Ook in dat geval omvat de normale werkweek 5 werkdagen. Op deze zaterdagen ontvangt de werknemer een bijzondere urentoeslag zoals vermeld in artikel 30a.
 2. Onderhoudswerk: de werkgever mag de werknemer op zaterdag onderhouds- en reparatiewerkzaamheden laten uitvoeren.Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Het wordt door de opdrachtgever in de voorwaarden geëist.
  • De werknemer is hier niet toe verplicht.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het dagvenster.
  • De werknemer krijgt een toeslag op grond van artikel 30a.
  • De werknemer heeft recht op een compensatie in de vorm van een vaste vrije dag naar keuze in de periode maandag tot en met vrijdag, die niet wordt betaald.
  De zondag wordt niet als normale werkdag beschouwd. De werknemer kan niet verplicht worden om op zondag te werken.

Rooster

De werkgever legt de arbeidstijden en rusttijden vast in een rooster en stelt dit rooster tenminste 14 dagen voor het begin beschikbaar aan de werknemer. De werkgever geeft tevens duidelijk aan wat de start en het einde is van de periode van 26 of 52 weken waarover de Basisregeling geldt.

Overwerk

Er is sprake van overwerk als de bouwplaatswerknemer op een dag meer werkt dan het overeengekomen rooster. De werknemer heeft dan recht op een toeslag zoals vermeld in artikel 30b (overwerktoeslag).
Een bouwplaatswerknemer verplicht worden tot 3 uur overwerk per week tot een maximum van 64 uur per jaar. Deze uren moeten dan wel gebruikt worden in het kader van het spaarurenmodel uit artikel 28 van de cao.

Arbeidstijdenregeling

Voor de overige onderdelen van de arbeidstijden is bijlage 6, kolom basisregeling, van toepassing.
Het is mogelijk om van de Basisregeling af te wijken door een Kaderregeling in het bedrijf af te spreken.

Lees meer informatie over de kaderregeling.