De basisregeling

Student Bouwmensen

In hoofdstuk 2 cao Bouw & Infra kan je de arbeidsduur- en tijdenregelingen vinden. De basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden bestaat uit artikel 2.1 en 2.2. (de basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden), 2.8 en 2.9 (spaarurenmodel), 2.4 (verschoven uren infra) en 2.6 (ploegendiensten).

Normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per werkweek en gemiddeld 8 uur per dag, beide gemeten over een periode van 13 weken. De maximale ingeroosterde arbeidsduur bedraagt 9 uur per dag.

Dagvenster

Het dagvenster, de grenzen waarbinnen de werkdag mag worden ingeroosterd, loopt voor bouwplaatswerknemers van 07.00 – 19.00 uur. Bij tijwerk van 06:00 – 19:00 uur. Het rooster moet binnen dit dagvenster blijven.

Maximale arbeidsduur per dag

Voor bouwplaatswerknemers geldt dat de werktijd, voorgeschreven pauze(s) en werkelijke reistijd van de bouwplaatswerknemer, samen niet langer mogen duren dan twaalf uur per dag. Zo nodig wordt de werktijd ingekort om binnen deze grens te blijven. De reisuren die daardoor in werktijd vallen, worden als gewerkte uren betaald. Bij overwerkt geldt een maximum van dertien uur per dag (artikel 2.2.3).

Werkweek

De werkweek omvat 5 werkdagen en loopt van maandag t/m vrijdag.

Werken op zaterdag en zondag

De zaterdag wordt niet als normale werkdag beschouwd. Er zijn hierop 2 uitzonderingen:

 1. Per kalenderjaar mag de werkgever maximaal 5 zaterdagen als werkdag aanwijzen. Ook in dat geval omvat de normale werkweek 5 werkdagen. Op deze zaterdagen ontvangt de werknemer een bijzondere urentoeslag zoals vermeld in artikel 5.3.
 2. Onderhoudswerk: de werkgever mag de werknemer op zaterdag onderhouds- en reparatiewerkzaamheden laten uitvoeren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  • Het wordt door de opdrachtgever in de voorwaarden geëist.
  • De werknemer is hier niet toe verplicht.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het dagvenster.
  • De werknemer krijgt een toeslag op grond van artikel 5.3.
  • De werknemer heeft recht op een compensatie in de vorm van een vaste vrije dag naar keuze in de periode maandag tot en met vrijdag, die niet wordt betaald. De zondag wordt niet als normale werkdag beschouwd. De werknemer kan niet verplicht worden om op zondag te werken.

Rooster

De werkgever legt de arbeidstijden en rusttijden vast in een rooster en stelt dit rooster tenminste 14 dagen voor het begin beschikbaar aan de werknemer, dit mag alleen later gebeuren als de werknemer daarmee instemt. De werkgever geeft in het rooster tevens duidelijk aan wat de begin en eindtijd van de werkdag is.

Overwerk

Er is sprake van overwerk als de bouwplaatswerknemer op een dag meer werkt dan het overeengekomen rooster. De werknemer heeft dan recht op een toeslag zoals vermeld in artikel 5.7 (overwerktoeslag). Structureel overwerk is verboden. Een bouwplaatswerknemer kan verplicht worden tot 3 uur overwerk per week tot een maximum van 64 uur per jaar. Verplicht extra uren werken gebeurt in eenheden van minstens een halfuur. Deze uren moeten dan wel gebruikt worden in het kader van het spaarurenmodel uit artikel 2.9 van de cao.

De werkgever moet per project een overwerklijst bijhouden waarop hij per werknemer het aantal overwerkuren per week en de keuze van de werknemer voor een vergoeding in tijd of in geld noteert (artikel 5.7).

Arbeidstijdenregeling

De gehele regeling omtrent arbeidsduur en werktijden vind je in hoofdstuk 2 van de cao Bouw & Infra. Verder vind je in bijlage 2 van de cao nog een arbeidsovereenkomst met een voorbeeld basisregeling en in bijlage 3 aanvullende regels werk- en rusttijden.