Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Werkuren en reizen
  4. Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet

Werkgevers zijn bij het inzetten van personeel gehouden aan de arbeids- en rusttijden, zoals vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. In deze wet staat hoe lang werknemers (achtereen) mogen werken en wanneer er gerust moet worden.

Toepassing

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedere werknemer in dienst bij een werkgever. Ook stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden vallen onder de regels van deze wet. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoerssectoren, de mijnbouw of de civiele onderwaterbouw.

 

Afwijkende bepalingen in de cao Bouw & Infra

Niet altijd is de Arbeidstijdenwet van toepassing. Als bijvoorbeeld naleven van de regels in plotselinge onvoorziene gevaarlijke situaties het adequaat handelen zou belemmeren, dan blijft de wet buiten beschouwing. Ook kan er bij cao afgeweken worden van de Arbeidstijdenwet. Dit is het geval bij de cao Bouw & Infra.

De cao Bouw & Infra wijkt in het voordeel van de werknemer af van de Arbeidstijdenwet. Zo is er bijvoorbeeld in artikel 23 van de cao afgesproken dat de normale arbeidsduur 40 uur per week en 8 uur per dag bedraagt. Daarnaast geldt voor de bouwplaatswerknemer dat als de arbeidstijd, de in de Normregeling Arbeidstijden in bijlage 3 cao Bouw & Infra voorgeschreven pauze en de werkelijke reistijd tezamen meer bedragen dan 12 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort.

Lees meer over de cao-bepalingen over de basisregelingkaderregeling en overwerk & spaarurenmodel.

 

Verplichtingen werkgever

Je moet een deugdelijke registratie van de gewerkte uren bijhouden. De Arbeidsinspectie moet namelijk kunnen zien of de Arbeidstijdenwet is nageleefd. Hiernaast heb je ook de volgende verplichtingen:

  • Je moet het arbeidspatroon van uw werknemers schriftelijk vastleggen. Veranderingen moeten tijdig worden meegedeeld (zie ook cao-bepalingen)
  • Op grond van de Arbowet ben je verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak op te stellen. Daarin moet aandacht zijn voor de arbeidstijden, de risico’s en de manier waarop je die risico’s wilt beperken.
  • Je moet rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. In de cao is vastgelegd dat op verzoek van de werknemer in onderling overleg de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden worden vastgelegd. Hierbij moeten uiteraard de cao-regels in acht worden genomen.

 

Controle op naleving

Steekproefsgewijs voert de Inspectie SZW  (de voormalige Arbeidsinspectie) controles uit. Wanneer een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, legt de Inspectie SZW - eventueel na een waarschuwing - een boete op. Deze boetes worden berekend per persoon en per dag met een maximum van € 11.250.- (voor natuurlijke personen), en € 45.000,- (voor rechtspersonen). Als binnen twee jaar weer een overtreding plaatsvindt, kan de boete met 50% worden verhoogd.

Een uitzondering van het standaard boetebeleid is het opstellen van een proces-verbaal. De Inspectie SZW doet dit als de overtreding van dien aard is dat daarmee de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in het geding komt.

 

Arboportaal

Meer informatie kun je terugvinden op Arboportaal.nl, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit is opgezet als startpunt voor werkgevers werknemers en arboprofessionals die informatie zoeken over gezond en veilig werken.

Bekijk ook

Arbeidstijdenwet

Bij het inzetten van personeel moet je je houden aan de Arbeidstijdenwet, die bepaalt hoe lang werknemers mogen werken en wanneer rust verplicht is.

Arbeidsduur en werktijden

Welke regels voor arbeidsduur en werktijden gelden voor jouw medewerkers? We vertellen over alles waar je rekening mee moet houden.