De kaderregeling

Student Bouwmensen

Er kan, onder voorwaarden afgeweken worden van de bepalingen uit de Basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden. De zogenoemde kaderregeling wordt in artikel 2.3 cao Bouw & Infra besproken.

Afwijken van basisregeling

Onder de volgende voorwaarden mag er binnen afgesproken kaders (zie hieronder) afgeweken worden van de Basisregeling:

  • Schriftelijke overeenstemming met de OR of PVT;
  • Schriftelijke overeenstemming met tenminste van 70% van de betrokken werknemers;
  • Duur van kaderregeling is gelijk met de looptijd van de cao. Stilzwijgende verlenging van deze regeling is niet toegestaan;
  • De werkgever informeert de cao-partijen over de gemaakte afspraken, via het digitaal loket van het Technisch Bureau Bouw & Infra (TBB). Hij voegt daar bewijzen aan toe van de vereiste overeenstemming met de OR of PVT (zolang de kaderregeling niet is gemeld bij het TBB, geldt in de onderneming nog de basisregeling.
  • De werkgever evalueert de uitvoering van de gemaakte afspraken en informeert cao-partijen wanneer ze daar om verzoeken over de uitkomsten. Dit doet hij via het TBB.

Er mag afgeweken worden van de Basisregeling, binnen de volgende kaders:

Normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per week en gemiddeld 8 uur per dag, allebei gemeten over een periode van 26 weken, resp. 52 weken voor de infra. De maximale ingeroosterde arbeidsduur per dag bedraagt 10 uur per dag.

Dagvenster

Het dagvenster loopt voor bouwplaatswerknemers van 06.00 – 19.00 uur. De werkgever mag de dag buiten het dagvenster inroosteren in dat geval krijgt de werknemer een toeslag op grond van artikel 5.3 (toeslag bijzondere uren).

Maximale arbeidsduur per dag

Voor bouwplaatswerknemers geldt dat indien de arbeidstijd, pauze en de werkelijke reistijd samen meer bedragen dan 12 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort. Hierop zijn twee uitzonderingen van toepassing. Bij overwerk mag dit 13 uur per dag zijn ( zie art. 2.2.3 sub 2). De in de normale arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald (art. 2.2.3 sub 1).

Werkweek

De werkweek omvat niet meer dan gemiddeld 5 werkdagen, gemeten over een periode van 4 weken en loopt van maandag t/m zaterdag (zie tabel 2.2 p. 16).

Werken op zaterdag en zondag

De werknemer kan verplicht worden om op zaterdag te werken. De werknemer kan niet verplicht worden om op zondag te werken (zie tabel 2.2 p. 16 ).

Rooster

De werkgever legt de arbeidstijden en rusttijden vast in een rooster en stelt dit rooster tenminste 14 dagen voor het begin beschikbaar aan de werknemer. De werkgever zorgt bij het opstellen van het rooster voor een zoveel mogelijk regelmatig en voorspelbaar werkpatroon en geeft tevens duidelijk aan wat de start en het einde is van de periode van 26 of 52 weken, waarover de Kaderregeling geldt. Verder heeft de werkgever vooraf redelijk overleg met de werknemer over dit rooster en houdt hij bij de samenstelling van het rooster rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Overwerk 

Er is sprake van overwerk als de bouwplaatswerknemer op een dag meer werkt dan het overeengekomen rooster. De werknemer heeft dan recht op een toeslag zoals vermeld in artikel 5.7 (overwerktoeslag). De werknemer is niet verplicht over te werken (art. 2.8.1).

Een bouwplaatswerknemer in de infra kan verplicht worden tot 5 uur overwerk per week tot een maximum van 128 uur per jaar. Deze uren moeten dan wel gebruikt worden in het kader van het spaarurenmodel uit artikel 2.9 van de cao Bouw & Infra (zie ook tabel 2.2. p. 16).

Arbeidstijdenregeling

De gehele regeling omtrent arbeidsduur en werktijden vind je in hoofdstuk 2 van de cao Bouw & Infra. Verder vind je in bijlage 2 van de cao nog een arbeidsovereenkomst met een voorbeeld basisregeling en in bijlage 3 aanvullende regels werk- en rusttijden.