Er kan, onder voorwaarden afgeweken worden van de bepalingen uit de Basisregeling arbeidsduur en arbeidstijden. De zogenoemde kaderregeling wordt in artikel 24 cao Bouw & Infra besproken.

Afwijken van basisregeling

Onder de volgende voorwaarden mag er binnen afgesproken kaders (zie hieronder) afgeweken worden van de Basisregeling:

  • Schriftelijke overeenstemming met de OR of PVT
  • Instemming van 70% van de betrokken werknemers
  • Duur van kaderregeling is gelijk met de looptijd van de cao Bouw & Infra 2017-2018
  • Werkgever meldt de kaderregeling aan bij Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid

Er mag afgeweken worden van de Basisregeling, binnen de volgende kaders:

Normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per week en gemiddeld 8 uur per dag, allebei gemeten over een periode van 26 weken, resp. 52 weken voor de infra. De maximale ingeroosterde arbeidsduur per dag bedraagt 10 uur per dag.

Dagvenster

Het dagvenster loopt voor bouwplaatswerknemers van 06.00 – 19.00 uur. De werkgever mag de dag buiten het dagvenster inroosteren in dat geval krijgt de werknemer een toeslag op grond van artikel 30a (toeslag bijzondere uren).

Maximale arbeidsduur per dag

Voor bouwplaatswerknemers geldt dat indien de arbeidstijd, pauze en de werkelijke reistijd samen meer bedragen dan 12 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort. Hierop zijn twee uitzonderingen van toepassing. Bij overwerk mag dit 13 uur per dag zijn ( Zie artikel 28 lid 3d en artikel 29 lid 2). De in de normale arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald.

Werkweek

De werkweek omvat gemiddeld 5 werkdagen , gemeten over een periode van 4 weken en loopt van maandag t/m zaterdag.

Werken op zaterdag en zondag

De werknemer kan verplicht worden om op zaterdag te werken. De werknemer kan niet verplicht worden om op zondag te werken.

Rooster

De werkgever legt de arbeidstijden en rusttijden vast in een rooster en stelt dit rooster tenminste 14 dagen voor het begin beschikbaar aan de werknemer. De werkgever geeft tevens duidelijk aan wat de start en het einde is van de periode van 26 of 52 weken waarover de Kaderregeling geldt.

Overwerk 

Er is sprake van overwerk als de bouwplaatswerknemer op een dag meer werkt dan het overeengekomen rooster. De werknemer heeft dan recht op een toeslag zoals vermeld in artikel 30b (overwerktoeslag).

Een bouwplaatswerknemer in de infra kan verplicht worden tot 5 uur overwerk per week tot een maximum van 128 uur per jaar. Deze uren moeten dan wel gebruikt worden in het kader van het spaarurenmodel uit artikel 28 van de cao.

Arbeidstijdenregeling

Voor de overige onderdelen van de arbeidstijden is cao Bouw & Infra bijlage 6, kolom kaderregeling, van toepassing.