Overwerk en spaarurenmodel

Student Bouwmensen

Het kan zijn dat een werknemer buiten het dagvenster (tussen 7.00 - 19.00 uur moet werken). Dan zijn er in de cao Bouw & Infra speciale regels opgenomen. Deze kan je vinden in artikel 28 cao Bouw & Infra (overwerk en spaarurenmodel voor bouwplaatswerknemers), artikel 30a (toeslag bijzondere uren), artikel 30 b (overwerktoeslag). De regels over overwerk door uta-werknemers vind je in artikel 31 cao Bouw & Infra.

Overwerk bouwplaatswerknemers

Er is sprake van overwerk als een werknemer op een dag meer werkt dan het overeengekomen rooster. Structureel overwerk is niet toegestaan. Een werknemer kan niet worden verplicht overwerk te verrichten, tenzij er sprake is van overwerk ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering zoals vermeld in artikel 28 lid 1 (spaarurenmodel) cao Bouw & Infra. Als een werknemer overwerkt heeft hij recht op een overwerktoeslag zoals vermeld in artikel 30b (overwerktoeslag).

Werknemers kunnen verplicht worden tot maximaal 3 uur overwerk per week gedurende maximaal 26 weken per jaar. In de kaderregeling kunnen bouwplaatswerknemers in de Infra verplicht worden tot 5 uur overwerk per week gedurende maximaal 26 weken per jaar.
Per dag mag maximaal 13 uur worden besteed aan (over)werk, reistijd en pauze. Indien de arbeidstijd, de in bijlage 6 voorgeschreven pauze (kolom basisregeling bij toepassing van de basisregeling en kolom kaderregeling bij toepassing van de kaderregeling) en de werkelijke reistijd samen meer bedragen dan 13 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort. De in de arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald.

Spaarurenmodel

Bouwplaatswerknemers van 18 jaar of ouder met een volledig dienstverband kunnen, per kalenderjaar gedurende maximaal 26 weken, ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering, worden verplicht 80 spaaruren per kalenderjaar op te bouwen door middel van verplicht overwerk en/of inleg van reisuren. 

Bij toepassing van de kaderregeling, kan voor de Infra een maximum van 160 verplichte spaaruren worden afgesproken. De voorwaarden voor het spaarurenmodel zijn:

  • Om de 80 of 160 (infra) spaaruren te realiseren, kunnen werknemers naast overwerkuren ook reisuren inleggen. Samen kan dit niet meer zijn dan 80 spaaruren.
  • Tegenover 1 overwerkuur staat, afhankelijk van de hoogte van de overwerkvergoeding, minimaal 1,25 spaaruren. Het aantal spaaruren dat tegenover 1 reisuur staat, wordt berekend door het garantie-uurloon dat geldt voor een reisuur, waarvoor als maximum het garantie-uurloon van groep A van loontabel I (bijlage 10a) geldt, te delen door het garantie-uurloon van de werknemer.
  • Een werknemer die kiest voor de inleg van reisuren en een hoger garantieloon heeft dan loongroep A, zal door de omrekenfactor minder spaaruren opbouwen. Het tekort aan spaaruren dat hierdoor ontstaat, kan niet door de werkgever worden aangevuld met overwerkuren, waardoor de werkgever dus minder spaaruren kan inzetten voor de opvang van discontinuïteit.
  • De spaaruren worden in het TSF op een aparte rekening gestort.
  • De spaaruren moeten binnen 9 maanden na de storting in het TSF door de werkgever worden ingezet voor opvang van discontinuïteit, en wel uitsluitend in hele dagen en uiterlijk zeven dagen voorafgaand daaraan schriftelijk gemeld. Over de dagen dat de werkgever spaaruren inzet, is hij geen loon meer verschuldigd. De werknemer wordt geacht hiervoor gebruik te maken van het bedrag dat op zijn Tijdspaarfondsrekening is gestort.
  • De spaaruren die niet worden opgenomen in het kader discontinuïteit worden in april aan de werknemer uitgekeerd door het TSF.

Overwerk uta-werknemers

Een uta-werknemer kan niet worden verplicht overwerk te verrichten. Structureel overwerk dient in beginsel te worden vermeden (artikel 31).
Aan de werknemers zal schriftelijk worden bekendgemaakt op welke wijze compensatie wordt gegeven voor door de werkgever opgedragen overwerk van aanmerkelijke omvang. Voor het geval een werkgever niet schriftelijk bekend heeft gemaakt op welke wijze hij overwerk compenseert, alsmede indien per saldo minder dan het uurloon wordt gecompenseerd, worden de overuren van werknemers in de functies tot en met niveau drie minimaal vergoed tegen het geldende salaris per uur dan wel tijd voor tijd.