Niet alle werknemers werken 40 uur per week. Als een werknemer minder werkt is er sprake van deeltijdwerk. Dit heeft ook gevolgen voor het salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Deze regels kan je vinden in artikel 25 cao Bouw & Infra.

Verzoek tot vermindering arbeidsuren

Als een werknemer minder uren wil werken, moet hij dit schriftelijk aan de werkgever vragen. Als er geen zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, is de werkgever verplicht om op dit verzoek in te gaan. De werkgever moet zijn reactie binnen 4 weken geven nadat het verzoek is ingediend.

Deeltijdwerk voor bouwplaatswerknemers

Als een bouwplaatswerknemer in deeltijd werkt worden de volgende bepalingen van de cao Bouw & Infra naar rato van de omvang van de arbeidsduur, zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst, worden toegepast: artikel 35a (vakantiedagen), 36a (roostervrije dagen), 36c (extra roostervrije dagen oudere werknemers), 38 lid 2 (kort verzuim), 42a t/m c en 44 (garantielonen en loonsverhogingen), 53 (premie schadevrij rijden) en 57 (toeslag steenzetters). Voor artikelen 39 (verlof stervensbegeleiding en rouwverlof), 50 en 51 (reiskosten en reisuren bouwplaatswerknemers) geldt dat deze in geval van deeltijdarbeid in afwijking van bovenstaande artikelen naar rato van het aantal gewerkte dagen per week worden toegepast.

Deeltijdwerk uta-werknemers

Als een uta-werknemer in deeltijd werkt, geldt dat het aantal individuele (extra) roostervrije dagen wordt bepaald door het totaal aantal (extra) roostervrije dagen naar rato van de omvang van de nieuwe arbeidsduur. Daarnaast zullen de bepalingen van deze cao naar rato van de omvang van de arbeidsduur worden toegepast. Dit naar rato-principe geldt echter niet voor toepassing van de artikelen 31 (overwerkregeling) en 54 (reis- en verhuiskostenregeling).