Niet alle werknemers werken 40 uur per week. Als een werknemer minder werkt is er sprake van deeltijdwerk. Dit heeft ook gevolgen voor het salaris en andere arbeidsvoorwaarden.

Deeltijdwerk voor bouwplaatswerknemers

Als een bouwplaatswerknemer in deeltijd werkt worden de volgende bepalingen van de cao Bouw & Infra 2020 naar rato van de omvang van de arbeidsduur, zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst, toegepast: artikel 3.1 (vakantiedagen), 3.2 (roostervrije dagen), 3.3 (extra roostervrije dagen oudere werknemers), 3.5 (verlof stervensbegeleiding en rouwverlof), 3.6 (kort verzuim), artikel 4.2 t/m 4.12 (garantielonen en loonsverhogingen), 5.1 en 5.1.2 (premie schadevrij rijden) en 5.11 (toeslag steenzetters). Voor artikelen 5.9 en 5.10 (reiskosten en reisuren bouwplaatswerknemers) geldt dat deze in geval van deeltijdarbeid in afwijking van bovenstaande artikelen naar rato van het aantal gewerkte dagen per week worden toegepast.

Deeltijdwerk uta-werknemers

Als een uta-werknemer in deeltijd werkt, wordt het aantal individuele (extra) roostervrije dagen bepaald door het totaal aantal (extra) roostervrije dagen, naar rato van de omvang van de nieuwe arbeidsduur (artikel 3.3). Daarnaast zullen de bepalingen van deze cao naar rato van de omvang van de arbeidsduur worden toegepast. Dit naar rato-principe geldt echter niet voor toepassing van de artikelen 2.8 (overwerkregeling) en 5.14 verhuiskostenregeling).