Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Veiligheid op de bouwplaats

In hoofdstuk 8 van de cao Bouw & Infra worden de onderwerpen met betrekking tot veiligheid en gezondheid besproken: individueel pakket preventiezorg (artikel 68), arbo- & verzuimbeleid (artikel 69), bijzondere veiligheids- en arbobepalingen (artikel 70a t/m 72), voorziening bij ongeval (artikel 75). In dit hoofdstuk zijn ook de 'werken bij ongunstig weer'- regeling en de bepalingen over de Vorst-WW opgenomen.

Lees meer over de Regeling werk bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden (artikel 73).
Lees meer over Vorst WW (artikel 74).

Arbo- en verzuimbeleid

Volgens de arbowetgeving, artikel 68 en bijlage 12 cao Bouw & Infra, is een bedrijf verplicht om een arbo- en verzuimbeleid op te stellen en te hanteren. Doel van dit beleid is het beschermen van de veiligheid en gezondheid van werknemers met de arbeid te integreren met het bedrijfsbeleid. Daarnaast moet het arbo- en verzuimbeleid ervoor zorgen dat het ziekteverzuim wordt teruggedrongen, met name door preventieve maatregelen. Onderdelen van het arbo- en verzuimbeleid zijn de RI&E, de organisatie van de arbodienstverlening en de preventiemedewerker. 

Individueel gerichte pakket preventiezorg

Omdat werken in de bouw & infra zwaar is en een aanslag op de gezondheid kan zijn, biedt de cao Bouw & Infra werknemers de mogelijkheid om op regelmatige basis een gezondheidsonderzoek te laten ondergaan (artikel 68 en bijlage 11 cao Bouw & Infra).

Intredekeuring

Bij indiensttreding is een voor veel bouwplaatsfuncties een intredekeuring verplicht. Voor de overige functies kan de werkgever ervoor kiezen om de kandidaat-werknemer een intredekeuring te laten ondergaan.

PAGO en Duurzame Inzetbaarheidsanalyse

In de cao is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2017 het bekende preventief medisch onderzoek (PAGO) wordt uitgebreid met een adviesgesprek. Deze adviesgesprekken worden uitgevoerd door Volandis. Tezamen noemen we dit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA) voor werknemers.

Gericht Periodiek Onderzoek

De werknemer heeft - in aanvulling op het PAGO - in de hieronder genoemde beroepen en/of werkzaamheden recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO):

  • machinisten van torenkraan, mobiele kraan of heistelling: elke twee jaar of frequenter op indicatie. Vanaf het 40e levensjaar kan met de uitvoering van dit GPO als onderdeel van het PAGO worden volstaan;
  • werknemers, die werkzaam zijn op terreinen van de chemische industrie dan wel werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water: elk jaar; 
  • werknemers die hun werk doen met behulp van persluchtapparatuur: tot 50e levensjaar eens per twee jaar, daarna elk jaar;
  • werknemers die werken met asbest: voor aanvang van het werk waarbij blootstelling aan asbest boven het actieniveau mogelijk is, daarna tot 40e levensjaar eens per twee jaar. Vanaf het 40e levensjaar kan met de uitvoering van dit GPO als onderdeel van het PAGO worden volstaan;
  • werknemers die werken met overdruk: vóór aanvang werkzaamheden en verder jaarlijks; 
  • bouwwerknemers in de offshore: tot 40e levensjaar eens per twee jaar, daarna elk jaar.

Het GPO wordt met de extra frequentie in aanvulling op het PAGO uitgevoerd. Daarbij kan de werknemer op de PAGO-gerechtigde leeftijden op normale wijze van het PAGO gebruik maken.

De werkgever dient (voor zover het GPO niet met het PAGO kan worden gecombineerd) zelf afspraken met de arbodienst te maken en de kosten daarvoor ook zelf te dragen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst met Volandis heeft.

Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen voor bouwplaats- en utawerknemers

In artikel 70a t/m 72 cao Bouw & Infra staan de bijzondere veiligheids- en arbobepalingen voor werknemers in de bouw. Denk hierbij aan instructies over het dragen van veiligheidskleding, tillen van zware lasten, volgen van veiligheidscursussen, werken met gevaarlijke stoffen e.d.

Voorziening bij ongeval

Bij een ongeval in diensttijd of tijdens het woon-werkverkeer bestaat, onder de voorwaarden vastgelegd in de collectieve ongevallenregeling, recht op een bruto uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit. De tekst van de ‘collectieve ongevallenregeling’ en de hierbij geldende voorwaarden maken deel uit van de cao BTER Bouw & Infra.