Arbeidsongeval

Excellente opleidingen

Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen direct telefonisch aan de Inspectie SZW te melden. Ernstige arbeidsongevallen zijn ongevallen die geleid hebben tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood. De Inspectie SZW stelt dan een onderzoek in. Op deze pagina vind je informatie over wat je moet doen in geval van een bedrijfsongeval.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Dat kan zijn binnen de poorten van het bedrijf, of erbuiten: op een bouwplaats of bij het werken aan de weg, bruggen, viaducten etc. Kortom, overal waar werknemers aan het werk kunnen zijn. (Verkeers)ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) vallen niet onder deze definitie. Deze hoeven dus niet bij de Inspectie SZW gemeld te worden.

Arbeidsongeval melden

Je moet een arbeidsongeval melden wanneer de werknemer:

  • aan de gevolgen overlijdt;
  • blijvend letsel oploopt. Onder blijvend letsel wordt onder andere verstaan: amputatie, blindheid, of langdurig - chronische - lichamelijke of traumatische klachten;
  • in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Onder ziekenhuisopname wordt verstaan dat een slachtoffer ook daadwerkelijk in een ziekenhuis is opgenomen. Poliklinische behandeling wordt niet als ziekenhuisopname beschouwd.

Wanneer een werkgever heeft verzuimd om een ongeval te melden dan maakt de Inspectie SZW een boeterapport op (art. 9 en 33 Arbowet, boetenormbedrag max. € 50.000).

Zie beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving.

De Inspectie SZW heeft daarvoor een centraal meldpunt ingesteld. Melden kan op de volgende manieren:

Wanneer de Inspectie SZW naar aanleiding van de melding een schriftelijke rapportage vraagt, is daarvoor op de website van de Inspectie SZW een formulier beschikbaar.

Na de melding

Bij melding van een ongeval verzamelt de Inspectie SZW alle actuele en relevante informatie. Op basis hiervan bepaalt de Inspectie SZW of nader onderzoek plaatsvindt. Een arbeidsongeval waarvan melding is verplicht, wordt altijd nader onderzocht.

Ook andere gronden kunnen voor de Inspectie SZW aanleiding zijn een arbeidsongeval te onderzoeken, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat het ongeval gevolg is van een overtreding van wettelijke voorschriften. Wanneer de Inspectie SZW beslist om een ongeval niet te onderzoeken, wordt de werkgever daar telefonisch van op de hoogte gesteld. Later volgt een schriftelijke bevestiging met de motivatie. Ook het slachtoffer ontvangt bericht.

Uitvoering van het onderzoek

Wanneer de Inspectie SZW besluit het ongeval te onderzoeken, is het belangrijk de ongevalssituatie zoveel mogelijk ongewijzigd te laten, zodat de inspecteur de situatie goed kan beoordelen. Het onderzoek wordt zo snel mogelijk na de melding gestart.

Als onderdeel van het onderzoek hoort de inspecteur meestal het slachtoffer, andere betrokkenen (denk bijvoorbeeld aan de uitvoerder) en mogelijke getuigen. De werkgever is verplicht volledig aan het onderzoek mee te werken. Hij moet de inspecteur alle gewenste hulp, gelegenheid en informatie geven.

Soms is het verstandig Bouwend Nederland of juridische bijstand in te schakelen, e.e.a. afhankelijk van de ernst van de zaak.

Indien nodig werkt de Inspectie SZW met andere opsporings- of inspectiediensten samen. Wanneer het slachtoffer als gevolg van het ongeval overlijdt, neemt de inspecteur ook contact op met de nabestaanden.