Controle naleving arboregelgeving

Veiligheid op de bouwplaats

Voor de controle op de uitvoering en naleving van de Arbowet heeft de overheid de Nederlandse Arbeidsinspectie aangewezen. Als de veiligheid in ernstige mate in gevaar komt dan mag Arbeidsinspectie overgaan tot onmiddellijke stillegging van het werk. Ook wordt in veel gevallen proces-verbaal opgemaakt en kan er een boete worden opgelegd (”het lik op stuk beleid”).

De werkgever is verplicht om mee te werken aan onder andere projectinspecties, controles en werkplekonderzoeken van de Arbeidsinspectie.