Controle naleving arboregelgeving

Veiligheid op de bouwplaats

Voor de controle op de uitvoering en naleving van de Arbowet is door de overheid Inspectie SZW (voorheen “de Arbeidsinspectie”) aangewezen. Als de veiligheid in ernstige mate in gevaar komt dan mag Inspectie SZW overgaan tot onmiddellijke stillegging van het werk. Tevens wordt in veel gevallen proces-verbaal opgemaakt en kan er een boete worden opgelegd ( ”het lik op stuk beleid”).

De werkgever is verplicht mee te werken aan projectinspecties, controles, werkplekonderzoeken e.d. van Inspectie SZW. Inspectie SZW mag te allen tijde metingen en tests verrichten, foto's en tekeningen maken, monsters nemen, voorwerpen meenemen voor onderzoek en ongevallen onderzoeken.