Digitalisering

Afbeelding Digitalisering

Het Meerjarenprogramma Digitalisering ondersteunt leden bij het benutten van digitale ontwikkelingen voor versterking van hun bedrijf en marktpositionering. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we (aan de rechterkant van deze pagina) praktische informatie rondom digitalisering in onze sector.

Digitalisering is een verzamelnaam van een steeds grotere diversiteit aan onderwerpen die in een steeds hoger tempo doorontwikkeld worden. Een relatief kleine groep goed ingevoerde specialisten zal hier op bedrijfsniveau hun weg in kunnen (blijven) vinden. Voor veel bouw- en infrabedrijven is dat echter een veel lastigere opgave.

Digitalisering biedt kansen

Het benutten van de kansen die digitalisering bouw- en infrabedrijven biedt, is primair een zaak van de ondernemer en z'n medewerkers zelf. Nagenoeg alle leden van Koninklijke Bouwend Nederland zijn daarop in meer of mindere mate actief. Begin 2019 zijn de resultaten opgeleverd van een 'nulmeting' op dat vlak onder leden van de vereniging en mede onder een groep niet-leden. Dat geeft daar een goed en actueel beeld van.

Waarom is digitalisering belangrijk?

Bedrijven lopen (bevestigd in een recent ledenonderzoek) in onze sector steeds meer tegen grenzen aan die enkel op sectorniveau geslecht kunnen worden. Dat betreft met name het digitaal uitwisselen van data en informatie tussen ketenpartners en met de overheid. Dat is nu nauwelijks/niet mogelijk, omdat elke organisatie z'n eigen, onderling verschillende, keuzes (bijvoorbeeld qua aangeschafte software) maakt. Het vloeiend kunnen uitwisselen van data en informatie met overheid, opdrachtgevers en ketenpartners is in hoog tempo een steeds bepalender factor voor de continuïteit en marktpositionering van alle organisaties in de sector.

Doel Meerjarenprogramma en lopende projecten

Digitalisering ondersteunt leden bij het benutten van digitale ontwikkelingen voor versterking van hun bedrijf en marktpositionering. Kort samengevat: leden kunnen digitalisering beter benutten. Daarbij maken we onderscheid tussen digitaliseringsontwikkelingen op sectorniveau respectievelijk bedrijfsniveau. Daarbinnen worden onderstaande drie subdoelen onderscheiden.

Subdoel 1: bevorderen van informatie-uitwisseling

Met andere stakeholders in de sector scheppen we randvoorwaarden die een vloeiende, digitale uitwisseling van data en informatie tussen ketenpartners en met de overheid mogelijk moeten gaan maken en borgen.

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

Subdoel 2: verhogen van adoptie

We willen ondersteuning bieden bij kennisvergaring, delen van best practices, implementatie en toepassing van digitaliseringmogelijkheden in het eigen bedrijf. We nemen knelpunten weg die de verdergaande toepassing van digitalisering op bedrijfsniveau in de weg staan. Deze subdoelen zijn gericht op bedrijven en organisaties in de sector. Die hebben nu al, en in de komende jaren in toenemende mate, behoefte aan (nieuwe) medewerkers met digitaliseringskennis. Dat vergt een structurele inbedding hiervan in onderwijsprogramma's en aantrekkelijk werkgeverschap zodat studenten en zij-instromers hun digitale vaardigheden kunnen inzetten.

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

  • Bijdrage BIM Loket
  • Ondersteuning Kennisplatform Digitalisering
  • Elektronisch factureren
  • Toolkit veilig e-mailen
  • Campagne ledenvoordeel cyber
  • Cyber Security: Digital Trust Centre (DTC)
  • Nationale BIM Monitor
  • 1-meting ledenonderzoek digitalisering (USP)

Subdoel 3: bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Door digitalisering binnen het regulier onderwijs structureel op peil brengen, zodat het optimaal aansluit bij de behoeften van bouw- en infrabedrijven. Daarbij worden bedrijven en onderwijs bij elkaar gebracht zodat bedrijven (ook) worden gestimuleerd een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Project dat we in dit kader doen:

  • Future Builders: platform voor onderwijs en bedrijfsleven met events zoals een webinar, battle en Future Builders Day.┬á