Digitalisering

Afbeelding Digitalisering

Het Meerjarenprogramma Digitalisering ondersteunt leden bij het benutten van digitale ontwikkelingen voor versterking van hun bedrijf en marktpositionering. Op deze pagina lees je ons beleid, welke projecten er lopen en bieden we (aan de rechterkant van deze pagina) praktische informatie rondom digitalisering in onze sector.

Digitalisering is een verzamelnaam van een steeds grotere diversiteit aan onderwerpen die in een steeds hoger tempo doorontwikkeld worden. Een relatief kleine groep goed ingevoerde specialisten zal hier op bedrijfsniveau hun weg in kunnen (blijven) vinden. Voor veel bouw- en infrabedrijven is dat echter een veel lastigere opgave.

Digiscan Bouw

Speciaal voor mkb-bedrijven en zzp’ers in de bouw hebben we de Digiscan Bouw ontwikkeld. Waar staat jouw bedrijf in digitalisering?

Start de scan

Digitalisering biedt kansen

Het benutten van de kansen die digitalisering bouw- en infrabedrijven biedt, is primair een zaak van de ondernemer en z'n medewerkers zelf. Nagenoeg alle leden van Koninklijke Bouwend Nederland zijn daarop in meer of mindere mate actief. Begin 2019 zijn de resultaten opgeleverd van een 'nulmeting' op dat vlak onder leden van de vereniging en mede onder een groep niet-leden. Dat geeft daar een goed en actueel beeld van.

Waarom is digitalisering belangrijk?

Bedrijven lopen (bevestigd in een recent ledenonderzoek) in onze sector steeds meer tegen grenzen aan die enkel op sectorniveau geslecht kunnen worden. Dat betreft met name het digitaal uitwisselen van data en informatie tussen ketenpartners en met de overheid. Dat is nu nauwelijks/niet mogelijk, omdat elke organisatie z'n eigen, onderling verschillende, keuzes (bijvoorbeeld qua aangeschafte software) maakt. Het vloeiend kunnen uitwisselen van data en informatie met overheid, opdrachtgevers en ketenpartners is in hoog tempo een steeds bepalender factor voor de continuïteit en marktpositionering van alle organisaties in de sector.

Doel Meerjarenprogramma en lopende projecten

Digitalisering ondersteunt leden bij het benutten van digitale ontwikkelingen voor versterking van hun bedrijf en marktpositionering. Kort samengevat: leden kunnen digitalisering beter benutten. Daarbij maken we onderscheid tussen digitaliseringsontwikkelingen op sectorniveau respectievelijk bedrijfsniveau. Daarbinnen worden onderstaande drie subdoelen onderscheiden.

Subdoel 1: bevorderen van informatie-uitwisseling

Met andere stakeholders in de sector scheppen we randvoorwaarden die een vloeiende, digitale uitwisseling van data en informatie tussen ketenpartners en met de overheid mogelijk moeten gaan maken en borgen.

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

Subdoel 2: verhogen van adoptie

We willen ondersteuning bieden bij kennisvergaring, delen van best practices, implementatie en toepassing van digitaliseringmogelijkheden in het eigen bedrijf. We nemen knelpunten weg die de verdergaande toepassing van digitalisering op bedrijfsniveau in de weg staan. Deze subdoelen zijn gericht op bedrijven en organisaties in de sector. Die hebben nu al, en in de komende jaren in toenemende mate, behoefte aan (nieuwe) medewerkers met digitaliseringskennis. Dat vergt een structurele inbedding hiervan in onderwijsprogramma's en aantrekkelijk werkgeverschap zodat studenten en zij-instromers hun digitale vaardigheden kunnen inzetten.

Projecten die we in dit kader (gaan) doen:

  • Bijdrage BIM Loket
  • Ondersteuning Kennisplatform Digitalisering
  • Elektronisch factureren
  • Toolkit veilig e-mailen
  • Campagne ledenvoordeel cyber
  • Cyber Security: Digital Trust Centre (DTC)
  • Nationale BIM Monitor
  • 1-meting ledenonderzoek digitalisering (USP)

Subdoel 3: bevorderen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Door digitalisering binnen het regulier onderwijs structureel op peil brengen, zodat het optimaal aansluit bij de behoeften van bouw- en infrabedrijven. Daarbij worden bedrijven en onderwijs bij elkaar gebracht zodat bedrijven (ook) worden gestimuleerd een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Project dat we in dit kader doen:

  • Future Builders: platform voor onderwijs en bedrijfsleven met events zoals een webinar, battle en Future Builders Day.

Het programma Digitalisering loopt tot eind 2022.

Resultaten Digitalisering in tweede helft 2021

Subsidie DigiGO

Toekenning €10 miljoen subsidie aan DigiGO en start programma-organisatie en projectteams. In Q4 is de programmaboard ingericht en afgestemd met de Bouw Digitaliseringraad en de projectleiders voor zes actieprogramma's zijn geworven. Hierbij zijn we actief betrokken in de Programmaboard en projectleiding.

Fase 2 van de ILS Configurator gestart

De ILS Configurator moet het opstellen van een project ILS versnellen en vereenvoudigen. Met dit project wordt de eerste stap gezet om dit te bewerkstelligen en het gebruik van ILS-en modulair en schaalbaar te maken. Met onze steun is dit vervolgproject mogelijk. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkrijgen van de EU-REACT subsidie om dit omvangrijke project te bekostigen. Bij fase 2 van ILS Configurator zijn leden betrokken. Zo zijn Van Wijnen, Dura Vermeer, VORM bouw, Vink bouw, De Nijs, Jansen de Jong en SMT Bouw en vastgoed betrokken.

Elektronisch factureren verplicht

Grote bouwers (TBI, Dura Vermeer, BAM, etc.) en koplopers uit het mkb stellen elektronisch factureren verplicht. Samen met materiaalleveranciers en softwareleveranciers begeleiden zij de invoering van elektronisch factureren met de DICO standaard. Er zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld.

Uitgebreid software-overzicht

Onze website is uitgebreid met informatie over veel gebruikte software in onze sector. De onderdelen Bouwbegeleiding, Projectmanagement en Voorbereiding en Uitvoering zijn toegevoegd. 

Onderzoek naar (intellectueel) eigendom van data en informatie is opgestart

Samen met een klankbordgroep van vijf leden zijn tien relevante thema's benoemd. Bijvoorbeeld 'Auteursrecht in de bouw', 'Samenwerking in BIM en delen van data' en 'Werken met bedrijfsgeheimen en knowhow'.

Future Builders draait door

Met het Future Builders platform kunnen onderwijs (studenten en docenten) en onze leden kennis delen rondom BIM en digitalisering. Er wordt een campagne voorbereid om het gebruik van het platform te stimuleren. Op 31 maart 2022 heeft Future Builders Day 2022 plaatsgevonden.

Resultaten Digitalisering in eerste helft 2021

Leidraad BIM en cyberactiviteiten

Uitrol BIM en cyberactiviteiten bij onze lokale afdelingen en vakgroepen met behulp van de hiervoor ontwikkelde leidraad (afdelingen Zeeland, Brabant Mid-West, Oost-Brabant, Limburg, Veenendaal en Zaanstreek).

Future Builders Day

We organiseerden op 15 april 2021 Future Builders Day. Hierbij waren betrokken: 550 deelnemers (studenten, leraren en leden), sponsoring door ongeveer tien leden van Bouwend Nederland, betrokkenheid en inhoudelijke bijdrage van stakeholders en leden zoals Rijkswaterstaat, ING, Plegt-Vos, TNO, trendwatchers en Witteveen + Bos.

Platform Future Builders online

In het tweede kwartaal is het platform Future Builders gelanceerd tijdens de Future Builders Day. Met dit platform kunnen onderwijs (studenten en docenten) en leden van Bouwend Nederland kennis delen rondom BIM en digitalisering.

Ophalen subsidie DigiGO

Toekenning €10 miljoen subsidie aan DigiGO. Namens KBNL was Dennis Mollet in het tweede kwartaal van 2021 voorzitter van het Digiteam.

Tweede fase ILS Configurator van start

Fase twee van de ILS Configurator kan in het derde kwartaal van 2021 starten. De ILS Configurator moet het opstellen van een project ILS versnellen en vereenvoudigen. Met dit project wordt de eerste stap gezet om dit te bewerkstelligen en het gebruik van ILS'en modulair en schaalbaar te maken. Met steun van Bouwend Nederland is dit vervolgproject mogelijk. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkrijgen van EU-REACT subsidie om dit omvangrijke project te bekostigen.

Resultaten Digitalisering in tweede helft 2020

Future Builders

Het Future Builders-platform is technisch gereed. Met dit platform kunnen onderwijs (studenten en docenten) en onze leden kennisdelen rondom BIM en digitalisering. In Q1 en Q2 van 2021 wordt dit platform gevuld met kennis en start het kennis delen. In Q2 wordt het platform gelanceerd tijdens de Future Builders Day.

Nulmeting

Bij aanvang van het meerjarenprogramma Digitalisering (2018) is er een 0-meting gedaan naar de stand van zaken rondom digitalisering binnen de sector. Eind 2020 is in een vervolgonderzoek onder leden een 1-meting uitgevoerd. Ten opzichte van de 0-meting is digitalisering toegenomen en heeft met name het kleine(re) mkb een inhaalslag gemaakt. De uitkomsten bieden aanknopingspunten om het meerjarenprogramma Digitalisering en ons beleid aan te scherpen.

Project traceerbaar bouwen (verkenning mogelijkheden binnen sector)

Hergebruik en traceerbaarheid van bouwmaterialen zijn onmogelijk als de sector dit niet eenduidig organiseert. Het doel van dit project is een methodiek van werken te vinden die voorziet in de behoeften van traceable bouwen en installeren, die uniformiteit nastreeft, de impact op de administratieve handelingen minimaliseert en toepasbaar is voor de gehele sector. Er zijn in Q3 en Q4 van 2020 drie pilots geformeerd (geleiderail, kanaalplaatvloeren en dakbedekking). De uitkomsten van de pilots leveren (ook) input op voor het Digitaal stelsel (DigiGO en DSGO).

Digital Trust Center

We zijn partner geworden van het Digital Trust Center van de overheid. Onze website is op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging uitgebreid (onder meer vijf basisprincipes van cyberveiligheid). Leden kunnen de Basisscan Cyberweerbaarheid invullen.

ILS-configurator

Fase 1 van het project ILS-configurator is afgerond. Twee lidbedrijven zijn betrokken bij de ontwikkeling. Ruim 200 bedrijven gaan er gebruik van maken. Het toepassen van een ILS moet laagdrempelig worden. In de eenvoud ligt de grootste kracht. Nu is het tijdrovend en niet eenduidig. Dit komt mede doordat men in Excel als gebruiker alle data gelijktijdig beschikbaar en in beeld heeft. Daarnaast is Excel heel gemakkelijk aan te passen, waardoor de basisinhoud en opzet niet te waarborgen zijn. De ILS-configurator moet het opstellen van een project versnellen en vereenvoudigen. Met dit project wordt de eerste stap gezet om dit op te lossen en het gebruik van ILS-en modulair en schaalbaar te maken.