Onwerkbaar weer | regeling en ww

Onwerkbare dagen bij vorst, droogte, wind of regen

Hoofdkantoor van PGGM Zeist

Soms is het weer zodanig slecht dat er eigenlijk niet gewerkt kan worden. De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra bepaalt wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden. De werkgever beoordeelt in redelijk overleg met de betrokken werknemers, waarbij zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van de werknemers in acht worden genomen, wanneer en hoe lang als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht niet kan worden gewerkt.

Bekijk hier de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra

Vindt de werkgever dat het onwerkbaar weer is? Dan geeft hij de werknemer de opdracht zijn werk te beëindigen. Eenzelfde opdracht geeft hij aan de door hem ingeschakelde onderaannemers en uitzendkrachten die op de desbetreffende bouwplaats soortgelijk werk doen, onder dezelfde weers- of veiligheidsomstandigheden.

Wat houdt de regeling Onwerkbaar weer (WW) in?

De wettelijke regeling onwerkbaar weer bepaalt sinds 1 januari 2020 wanneer er een beroep op een WW-uitkering door de werkgever kan worden gedaan wegens onwerkbaar weer.

 • Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen die voor rekening komen van de werkgever. Het winterseizoen loopt vanaf 1 november tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.
 • Bij andere weersomstandigheden zijn er 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar.
 • Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood heeft afgegeven is er geen sprake van wachtdagen.
 • Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar. Wanneer er op deze dagen niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het loon voor 100% door.

Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kan de werkgever voor zijn werknemers een WW-uitkering aanvragen. De werkgever betaalt de werknemer een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het loon. De premieafdrachten aan de bedrijfstakfondsen moeten op normale wijze worden voldaan.

Voor de werknemer heeft de regeling in praktische zin geen gevolgen. Hij of zij zal altijd het vast overeengekomen loon/ salaris van de werkgever ontvangen, zowel tijdens de wachtdagen als de onwerkbaar weerdagen daarna. Gedurende de bijzondere WW-periode blijft het dienstverband van de werknemer ongewijzigd in stand. Het gaat ook niet ten koste van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer.

Wanneer is sprake van onwerkbaar weer als gevolg van vorst?

De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra bepaalt wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden. Van onwerkbaar weer als gevolg van vorst is sprake als aan de onderstaande criteria wordt voldaan. Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:

 • de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;
 • de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;
 • de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager
 • de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

Of een bepaalde vorstnorm is gehaald, wordt vastgesteld door de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op de website van Volandis.

Naar de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra 

Wat als er geen overeenstemming is tussen werkgever en werknemer?

Als werkgever en werknemer het niet eens worden of er wél of juist niet doorgewerkt kan worden, gelden de volgende bepalingen. De werknemer heeft tijdens vorst bij buitenwerkzaamheden waarbij hij direct aan de buitenlucht is blootgesteld, het zelfstandig recht zijn werkzaamheden te staken, als ten minste één van de volgende twee situaties zich voordoet:

 • de gevoelstemperatuur is -6° Celsius of lager. Hierbij geldt niet de voorwaarde dat sprake moet zijn van vorst; en/of:
 • het vriest en één of meer van de volgende omstandigheden doet zich voor:
  • de werkgever heeft geen winter-/doorwerkkleding ter beschikking gesteld;
  • de rijwegen of looppaden op de bouwplaats zijn niet begaanbaar;
  •  er ligt een laag sneeuw op de werkplek die niet met eenvoudige middelen kan worden verwijderd.

Als om 09.30 uur ten minste één van beide situaties zich nog steeds voordoet, mag de werknemer de bouwplaats verlaten. Of dit het geval is, wordt bepaald door de meting van 09.00 uur door het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op de websites van cao-partijen en op www.volandis.nl.

Ben ik verplicht tot loondoorbetaling?

Als de werknemer niet kan werken vanwege onwerkbaar weer, is de werkgever verplicht om het vast overeengekomen loon (incl. de stortingen in het Individueel Budget en pensioenpremie) door te betalen. Indien een prestatiebevorderend systeem van toepassing is, dan wordt de gemiddelde prestatietoeslag over de in die loonperiode gewerkte dagen meegenomen in het vast overeengekomen loon per niet gewerkte dag. Als de werknemer de hele betalingsperiode niet heeft gewerkt, dan geldt de gemiddelde prestatietoeslag over de voorgaande betalingsperiode als maatstaf. De verplichte loondoorbetaling geldt ook als de werkgever het niet eens is met een besluit van de werknemer om met een beroep op lid 4 te stoppen met werken en/of de bouwplaats te verlaten. De weersomstandigheden zijn geen reden voor ontslag.

Wanneer en waar moet ik melding maken van onwerkbaar weer?

De werkgever moet vóór 10:00 uur een melding hebben gemaakt bij het UWV dat zijn werknemer(s) die dag niet kan/kunnen werken door onwerkbaar weer. De melding kan gedaan worden via het meldingsportaal op de website van het UWV. Deze melding geldt voor de hele dag. Er moet vanaf de allereerste onwerkbare dag een melding zijn gedaan, voor elke daaropvolgende dag moet er opnieuw een melding worden gedaan zolang er sprake is van onwerkbaar weer. Op een bij UWV gemelde dag mag de werkgever de werknemer geen (vervangende) werkzaamheden laten uitvoeren. De werknemers mogen ook niet (nog) op de werkplek aanwezig zijn.

Naar het meldingsportaal van het UWV

Waar kan ik een WW-uitkering vanwege onwerkbaar weer aanvragen?

Werknemers kunnen, als zijn aan de vereisten voldoen, in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het UWV-formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. De werkgever vult het formulier in voor de werknemers. De werknemers moeten de aanvraag wel ondertekenen. In periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee: feestdagen, bijzonder verlof, rustdagen, ATV-uren en roostervrije dagen, vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen, al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers, dagen waarop uw werknemer in detentie is.

Naar het aanvraagformulier van het UWV

Waarom is voor het doen van een melding bij het UWV eHerkenning nodig?

Er is gekozen voor eHerkenning en melding via het werkgeversportaal omdat er BSN’s uitgevraagd  worden en dit de enige veilige manier is om deze gegevens te communiceren. Bouwend Nederland biedt een ledenvoordeel voor eHerkenning, waarmee lidbedrijven korting op de vaste tarieven krijgen.

Wat als ik geen eHerkenning heb. Kan ik iemand anders machtigen?

Ja, dat kan. Als uw accountant of administratiekantoor wel over eHerkenning beschikt kunnen zij namens jou de verzuimmelding doen. Zij loggen met hun eigen eHerkenning in en vervolgens passen zij het loonheffingsnummer handmatig aan in je nummer.  Je dient hen hiervoor wel te machtigen. Overigens raden wij aan  om zelf ook een eHerkenning aan te vragen, omdat je die in de toekomst steeds vaker nodig hebt.

Zit er in het werkgeversportaal van het UWV een kopieerfunctie?

Ja. Aan de rechterkant van het formulier ( na het openen in het werkgeversportaal ) zit een knop ‘opslaan’ om de ingevulde gegevens op een formulier inclusief werknemers op te slaan. En een knop ‘openen’ om eerdere bewaarde gegevens te openen.

Na het openen kan je de gegevens aanpassen, van werknemers, van werkobjecten, etc. Als je dan het formulier overnieuw instuurt wordt dat een nieuwe melding LET OP: dat ook de datum van het verzuim aangepast wordt!

Hoe wis je bij het kopiëren van een melding gegevens van een werknemer?

Selecteer met de linker muisknop het BSN van de werknemer die niet op de nieuwe melding hoeft te staan. Er verschijnt rechts bovenin een klein prullenbakje. Klik dit aan en alle gegevens van het betreffende BSN worden blanco.

Welke risicopremiegroep moet ik invullen bij een melding?

Dit is de categorie 01: overige bedrijven.

Zijn een Onwerkbaar weer- en een A1-verklaring vereist bij een melding?

De A1 verklaring voor Nederlandse werknemers is een foutje en wordt zo snel mogelijk aangepast op de website. De Ai verklaring is alleen van toepassing als de werkgever werknemers in het buitenland heeft werken.

De verklaring onwerkbaar weer is ook van toepassing voor het buitenland omdat het UWV  niet over ( alle ) gegevens van buitenlandse meetstations beschikt. Binnen Nederland zijn alle weersomstandigheden te controleren.

Waar vind ik een overzicht van onwerkbare dagen?

Via de module van het Uitgebreide Bouwweer op de website van Bouwend Nederland kun je per project allerlei weergerelateerde informatie aanvragen, waaronder ook overzichten van onwerkbare dagen. Je kunt deze overzichten opvragen tot 10 jaar terug. Log hiervoor in op de website van Bouwend Nederland en surf naar de weermodule. Via de groene knop [Uitgebreid Bouwweer] kom je in de omgeving waarin je per locatie een rapport van onwerkbare dagen kunt opvragen.

Naar de module van het Uitgebreide bouwweer

Kan ik gladheidsbestrijding aanvragen?

Voor je gangbare bouwprojecten en eventuele kans op onwerkbaarheid door sneeuw of andere winterse omstandigheden, is de module met het Uitgebreid Bouwweer op de site van Bouwend Nederland de meest complete en efficiënte oplossing. Maar als je echt betrokken bent bij gladheidbestrijding, in de uitvoering of zelfs in het nemen van beslissingen om te gaan strooien, dan is GladheidSupport voor jou bedoeld. Je krijgt dan meer ondersteuning om de juiste keuze te kunnen maken.

Meer informatie over gladheidsbestrijding en gladheidssupport

 

Onwerkbare dagen

In onze weermodule kunnen leden onwerkbare dagen tot wel vijf jaar terug opvragen.

Naar de weermodule