Toeslagen en vergoedingen

Afbeelding Toeslagen en vergoedingen

Werknemers hebben volgens de cao Bouw & Infra 2018-2019 recht op verschillende toeslagen en vergoedingen. Toeslagen zijn gerelateerd aan het loon en/of arbeidsduur. Hierbij kan je denken aan overwerktoeslag, toeslag bijzondere uren, toeslag bereikbaarheidsdiensten etc. Vergoedingen worden gegeven voor kosten die een werknemer maakt voor het uitoefenen van zijn beroep, zoals reiskosten, reisuren, ziektekostenverzekering etc.

Toeslagen zijn (meestal) verbonden aan de werktijden/arbeidsduur van de werknemer. Als een werknemer bijvoorbeeld overwerkt of werkt op een niet-gangbaar tijdstip, ontvangt hij hiervoor een toeslag op zijn vast overeengekomen loon.

Wil je graag weten hoe je de informatie uit de Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2019 toepast in de praktijk? Schrijf je dan in voor deze training!

Training Lonen & Arbeidsvoorwaarden

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten

Voorlieden- en leermeestertoeslag

In de cao Bouw & Infra is een voorliedentoeslag opgenomen waar zowel voorlieden als leermeesters recht op hebben als zij aan de gestelde eisen voldoen (art. 40 lid 4 en 5 en art. 42a, lid 2 cao Bouw & Infra).

  • Een voorman is een werknemer die leiding geeft aan tenminste vijf werknemers (artikel 40, lid 4).
  • Een leermeester is een werknemer wiens taak in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is afgesloten, en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd productieve arbeid verricht (artikel 40, lid 5 en art. 66).

Werknemers die functioneren als voorlieden of leermeesters hebben recht een toeslag op het vast overeengekomen loon met een voorliedentoeslag zoals vermeld in artikel 42a lid 2 van de cao. Voor leermeesters geldt dit alleen als de werknemer één of meer leerlingen begeleidt. Per 1-7-2019 is de voorlieden- en leermeesterstoeslag €67,50 per week.

Toeslag bijzondere uren

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvenster, op zaterdag of op zondag, heeft de werknemer recht op een toeslag over zijn vast overeengekomen uurloon volgens de onderstaande tabel (artikel 30a cao Bouw & Infra).

Tijdstip

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

00.00  -  07.00*

100%

30%

30%

30%

30%

50%

75%

07.00* - 19.00

         

35%**

100%

19.00  -  24.00

30%

30%

30%

30%

50%

75%

100*


* Bij toepassing van de kaderregeling geldt tussen 6.00 uur en 7.00 uur geen toeslag.
** Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst op grond van artikel 23 lid 5a, geldt een toeslag van 20%.

Overwerktoeslag

Er is sprake van overwerk als een werknemer meer uren werkt dan normale werkdag of waarvoor hij is ingeroosterd.  Een uitzondering hierop zijn de overuren die voor het spaarurenmodel (artikel 28 cao Bouw & Infra) gebruikt worden.  Als hij heeft overgewerkt, kan de werknemer de keuze maken of hij de overuren uitbetaald wilt krijgen of dat hij de overuren in tijd wil opnemen. De werknemer moet zijn keuze hierover binnen 3 werkdagen na het verrichten van het overwerk doorgeven aan zijn werkgever.

Als de werknemer kiest voor uitbetaling van de overuren, wordt het vast overeengekomen loon met de volgende percentages verhoogd:

  •  Voor de eerste 3 uren per dag, mits onmiddellijk voorafgaand of volgend op de normale arbeidsdag: 25%
  •  Voor de overige overuren op een normale werkdag, plaatsvindend tussen maandag 05.00 uur en zaterdag 21.00 uur: 50%
  •  Voor arbeid tussen zaterdag 21.00 en maandag 05.00 uur of op feestdagen: 100%

Er worden in de cao 3 bijzondere situaties aangemerkt ten aanzien van de overwerktoeslag:

  • Als een werknemer op bijzondere uren overwerkt (artikel 30a) geldt het overwerkpercentage tenzij de het toeslagpercentage bijzondere uren hoger is.
  • Bij overwerk tijdens verschoven uren infra (artikel 32) wordt overwerkvergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren zoals genoemd in artikel 32.
  • Bij overwerk tijdens ploegendiensten moeten de voor de ploegendienst (artikel 33) geldende uurlonen (VOL + ploegendiensttoeslag) met de eerder genoemde overwerkvergoedingspercentages.

Verschoven uren infra

Als een opdrachtgever in het bestek dat eist, kan de Basisregeling arbeidstijden (artikel 23 lid 9 cao Bouw & Infra) bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven, met inachtneming van de vaststelling van het arbeidstijdenpatroon na redelijk overleg met zijn werknemers (artikel 32). Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de werknemer recht op een toeslag op zijn vast overeengekomen loon.

Lees meer over de verschoven uren infra.

Ploegendienst

Bij ploegendienst (artikel 33 cao Bouw & Infra) volgens dienstrooster bedraagt de arbeidsduur bij tweeploegendienst per twee weken niet meer dan in totaal 80 uur en bij drieploegendienst per drie weken niet meer dan 120 uur en loopt het venster van maandagochtend 0.00 uur tot vrijdagavond 24.00 uur.

Voor werknemers die in ploegendienst werken – uitgezonderd de Industriële Bouw (zie hiervoor artikel 33 lid 3) – zal hun vast overeengekomen loon worden verhoogd met 10% bij tweeploegendienst en met 15% bij drieploegendienst.

Bij overwerk tijdens ploegendiensten moeten de voor de ploegendienst geldende uurlonen (VOL + ploegendiensttoeslag) met de eerder genoemde overwerkvergoedingspercentages.

Bereikbaarheidsdienst

Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan: het zich buiten het rooster beschikbaar houden voor het zo nodig verrichten van werkzaamheden die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen worden uitgesteld. Een werknemer die in het kader van zijn functie bereikbaarheidsdiensten moet draaien en dit bij aanvang van werken in die functie met zijn werkgever is overeengekomen, heeft een verplichting voor een oproep beschikbaar te zijn.

De werknemer die beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdienst heeft ter zake van die dienst recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld. Per dag bedraagt de vergoeding ten minste:
• maandag t/m vrijdag: € 13,-
• zaterdag:                   € 20,-
• zondag of feestdag:    € 26,-

Als een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te verrichten, wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 30b is van toepassing. 

Door de werkgever zal een rooster voor de bereikbaarheidsdienst in overleg met de betreffende werknemer(s) schriftelijk vastgelegd worden. Bijlage 6 is van overeenkomstige toepassing.

In geval tijdens een bereikbaarheidsdienst arbeid moet worden verricht op een feestdag, niet zijnde een zaterdag of zondag, als bedoeld in artikel 37 heeft de werknemer het recht deze dag op een ander tijdstip op te nemen.

Vergoedingen

In de cao Bouw & Infra zijn diverse vergoedingen opgenomen waarmee de werknemer een vergoeding krijgt voor kosten die hij maakt om zijn werk uit te kunnen oefenen. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 6 cao Bouw & Infra.

Reiskosten en chauffeurstoeslag

Als een werknemer moet reizen heeft hij, onder voorwaarden, recht op een reiskostenvergoeding (artikel 50, cao Bouw & Infra). Als een bouwplaatswerknemer, met eigen auto, minimaal 15 km per dag moet reizen van huis naar het werk heeft hij recht op een reiskostenvergoeding van €0,32 per kilometer. Reist hij met een ander vervoermiddel dan gelden er andere vergoedingen.

Een uta-werknemer heeft voor het woon-werkverkeer recht op een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer. Voor zakelijk verkeer krijgt hij €0,32 per kilometer (artikel 54).

Een bouwplaatswerknemer die, collega's meeneemt om op het werk te komen en daartoe is aangewezen door de werkgever of dat feitelijk 2 weken doet, heeft recht op een chauffeurstoeslag (artikel 52).

Meer lezen over reiskostenvergoeding en chauffeurstoeslag.

Reisuren

De reisurenvergoeding is een vergoeding ter compensatie van de reistijd die een bouwplaatswerknemer nodig heeft om van huis naar het werk te reizen (artikel 50 cao Bouw & Infra). De eerste 60 minuten reistijd per dag zijn voor rekening van de werknemer. De eerste 60 minuten per dag worden wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met een of meer meerijders optreedt. 

De reisuren worden vergoed tegen maximaal het garantieloon behorende bij functiegroep A. Het aantal reisuren wordt bepaald aan de hand van de afstand die een werknemer moet afleggen om via de snelste route van zijn woning naar het werk te rijden. 

Meer lezen over reisuren.

Vakbondscontributie

Op verzoek van de werknemer geeft de werkgever eenmaal per jaar eenmaal per jaar een vergoeding van €50,- netto in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald. De werknemer verstrekt hiervoor aan de werkgever een bewijs van betaling van de FNV/CNV-contributie (artikel 60 cao Bouw & Infra).

Verafgelegen werken

Als het werk zo ver van de woning is, dat de werknemer niet dagelijks van het werk naar huis kan terugkeren, zal de werkgever de kosten vergoeden voor verblijf en voeding vergoeden voor de periode dat de werknemer van huis is. Als de werkgever er voor zorgt dat de werknemer een goed verblijf heeft, krijgt de werknemer een vergoeding van €6,65 voor voeding (artikel 55 cao Bouw & Infra).

Werkkleding en gereedschap

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten kosteloos verstrekt worden aan de werknemers. Als een werknemer geen werkkleding ter beschikking gesteld krijgt van de werkgever, heeft hij recht op een werkkledingvergoeding. Hij heeft ook recht op een vergoeding als hij zijn eigen gereedschap gebruikt voor het werk. Als de werkgever werkkleding en gereedschap kosteloos ter beschikking stelt, vervalt het recht op werkkleding- en gereedschapsvergoeding (artikel 56 cao Bouw & Infra).

Lees meer over vergoeding werkkleding en gereedschap.

Ziektekostenverzekering

Een werknemer heeft recht op een bijdrage van zijn werkgever van €17,50 per maand voor ziektekostenverzekering (artikel 59 cao Bouw & Infra). De werknemer moet hiervoor een aanvullende verzekering op de basisverzekering hebben afgesloten, die tezamen met de basisverzekering ten minste dekking geeft voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg. 

EHBO en BHV

Voor het buiten werktijd en op verzoek van de werkgever behalen van een EHBO-diploma of het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV), de laatste alleen voor uta-werknemers, ontvangt de werknemer een vergoeding van € 149,35 (artikel 58a+58b cao Bouw & Infra), vermeerderd met de gemaakte reiskosten volgens artikel 50 + 54 van de cao.

Relevant

  • Onderwerp