Toeslagen en vergoedingen

Afbeelding Toeslagen en vergoedingen

Werknemers hebben volgens de cao Bouw & Infra recht op verschillende toeslagen en vergoedingen. Toeslagen zijn gerelateerd aan het loon en/of de arbeidsduur. Hierbij kan je denken aan overwerktoeslag, toeslag bijzondere uren, toeslag bereikbaarheidsdiensten etc. Vergoedingen worden gegeven voor kosten die een werknemer maakt voor het uitoefenen van zijn beroep, zoals reiskosten, reisuren, ziektekostenverzekering etc. Deze toeslagen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van de cao Bouw & Infra.

Toeslagen zijn (meestal) verbonden aan de werktijden/arbeidsduur van de werknemer. Als een werknemer bijvoorbeeld overwerkt of werkt op een niet-gangbaar tijdstip, ontvangt hij hiervoor een toeslag op zijn vast overeengekomen loon.

Lonen & Arbeidsvoorwaarden in de praktijk

Wil je graag weten hoe je de informatie uit de Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2023 toepast in de praktijk? Schrijf je dan in voor deze training!

Lonen & Arbeidsvoorwaarden in de praktijk

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Modellen en modelcontracten

Voorlieden- en leermeestertoeslag

In de cao Bouw & Infra is een voorliedentoeslag opgenomen waar zowel voorlieden als leermeesters recht op hebben als zij aan de gestelde eisen voldoen (art. 5.16).

 • Een voorman is een bouwplaatswerknemer die leiding geeft aan tenminste vijf werknemers (artikel 5.16.1.) Een leermeester is een werknemer wiens taak in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is afgesloten, en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd productieve arbeid verricht (artikel 6.1.6).

Toeslag bijzondere uren

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvenster, op zaterdag of op zondag, heeft de werknemer recht op een toeslag over zijn vast overeengekomen uurloon volgens de onderstaande tabel (artikel 5.3 cao Bouw & Infra).

Tijdstip

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

00.00  -  07.00*

100%

30%

30%

30%

30%

50%

75%

07.00* - 19.00

- - - - -

35%**

100%

19.00  -  00.00

30%

30%

30%

30%

50%

75%

100*


* Bij toepassing van de kaderregeling is dit tussen 06.00 uur en 07.00, respectievelijk 06:00 - 19.00 uur.
** Voor de zaterdagen die de werkgever als werkdag aanwijst bij toepassing van de basisregeling, zie tabel 2.2 van de cao, geldt een toeslag van 20%.

Overwerktoeslag

Er is sprake van overwerk als een werknemer meer uren werkt dan normale werkdag of waarvoor hij is ingeroosterd.  Een uitzondering hierop zijn de overuren die voor het spaarurenmodel (artikel 2.9) gebruikt worden.  Als hij heeft overgewerkt, kan de werknemer de keuze maken of hij de overuren uitbetaald wil krijgen of dat hij de overuren in tijd wil opnemen. De werknemer moet zijn keuze hierover binnen 3 werkdagen na het verrichten van het overwerk doorgeven aan zijn werkgever (art. 5.7).

Als de werknemer kiest voor uitbetaling van de overuren, wordt het vast overeengekomen loon met de volgende percentages verhoogd:

 • Voor de eerste 3 uren per dag, mits onmiddellijk voorafgaand of volgend op de normale arbeidsdag: 25%.*
 • Voor de overige overuren op een normale werkdag, plaatsvindend tussen maandag 05.00 uur en zaterdag 21.00 uur: 50%.*
 • Voor overwerkuren tussen zaterdag 21.00 en maandag 05.00 uur of op een in de cao erkende feestdag: 100%.*
 • * (zie tabel 5.7.1)

Er worden in de cao 3 bijzondere situaties aangemerkt ten aanzien van de overwerktoeslag:

 • Als een werknemer op bijzondere uren overwerkt (artikel 5.3 cao Bouw & Infra), dan geldt het overwerkpercentage, tenzij het toeslagpercentage bijzondere uren hoger is dan de overwerktoeslag.
 • Bij overwerk tijdens verschoven uren infra (artikel 5.3.2 cao Bouw & Infra) wordt de overwerkvergoeding berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven uren zoals genoemd in art 5.15.
 • Bij overwerk tijdens ploegendiensten wordt de overwerktoeslag berekend over het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag ploegendienst.(artikel 5.8.1 cao Bouw & Infra).

Verschoven uren infra

Als een opdrachtgever dit in het bestek eist, kan de Basisregeling arbeidstijden (artikel 2.2 cao Bouw & Infra) bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven, met inachtneming van de vaststelling van het arbeidstijdenpatroon na redelijk overleg met zijn werknemers (artikel 2.4). Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, heeft de werknemer recht op een toeslag op zijn vast overeengekomen loon.

Lees meer over de verschoven uren infra.

Ploegendienst

De ploegendienst bepalingen en de ploegendiensttoeslag zijn van toepassing op bouwplaatswerknemers. Bij ploegendienst (artikel 2.6) volgens dienstrooster gelden de volgende regels voor de arbeidsduur en het dagvenster:

 • bij tweeploegendienst is de arbeidsduur maximaal 80 uur per twee weken;
 • bij drieploegendienst is deze maximaal 120 uur per drie weken;
 • Het dagvenster loopt van maandagochtend 00.00 uur tot vrijdagavond 24.00 uur.

Bouwplaatswerknemers die in ploegendienst werken hebben recht op de ploegendiensttoeslag uit tabel 5.8 van de cao Bouw & Infra:

Algemene regeling

Toeslag

Tweeploegendienst

10%

Drieploegendienst

15%

Industriële bouw

Bij begin voor 06.00 uur of einde na 19.00 uur (exclusief overwerkuren):

Toeslag

Uren tussen 06.00 uur en 19.00 uur

5%

Uren tussen 19.00 uur en 06.00 uur

25%

Bij overwerk in ploegendienst wordt de overwerktoeslag berekend over het vast overeengekomen loon inclusief de toeslag ploegendienst (artikel 5.8.1 sub 2 cao Bouw & Infra).

Bereikbaarheidsdienst

Onder bereikbaarheidsdienst in de cao zichtbaar onder het kopje beschikbaarheidsdienst, wordt verstaan: het zich buiten het rooster beschikbaar houden voor het zo nodig verrichten van werkzaamheden die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen worden uitgesteld (artikel 2.7.1). Een werknemer die in het kader van zijn functie bereikbaarheidsdiensten moet draaien en dit bij aanvang van werken in die functie met zijn werkgever is overeengekomen, heeft een verplichting voor een oproep beschikbaar te zijn.

De werknemer die beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdienst heeft ter zake van die dienst recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld. Per dag bedraagt de vergoeding ten minste:

 • maandag tot en met vrijdag: €13
 • zaterdag: €20
 • zondag of feestdag: €26

* Deze bedragen vind je terug in artikel 5.2.

Als een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te verrichten, wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 5.7 is dan van toepassing. 

Door de werkgever zal een rooster voor de bereikbaarheidsdienst in overleg met de betreffende werknemer(s) schriftelijk vastgelegd worden. Bijlage 3 van de cao Bouw & infra is van overeenkomstige toepassing.

Werkt de werknemer tijdens zijn beschikbaarheidsdienst op een in de CAO feestdag? En is dit een dag die in zijn normale werkweek valt? Dan mag de werknemer voor die feestdag een andere dag vrij nemen (zie artikel 2.7.3).

Je kan met de Ondernemingsraad een afwijkende regeling voor beschikbaarheidsdiensten overeenkomen, zie hierover artikel 10.9.

Vergoedingen

In de cao Bouw & Infra zijn diverse vergoedingen opgenomen waarmee de werknemer een vergoeding krijgt voor kosten die hij maakt om zijn werk uit te kunnen oefenen. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 5 cao Bouw & Infra.

Reiskosten en chauffeurstoeslag

Als een werknemer moet reizen heeft hij, onder voorwaarden, recht op een reiskostenvergoeding (artikel 5.9).

Bouwplaatswerknemer
Als een bouwplaatswerknemer, met eigen auto, minimaal 15 kilometer per dag moet reizen van huis naar het werk heeft hij recht op een reiskostenvergoeding van €0,32 per kilometer. Dit geldt ook als hij tijdens zijn werk met eigen vervoer moet reizen, als hij bij ziekte de arbodienst moet bezoeken en als hij op verzoek van zijn werkgever  tijdens het vorstverlet reist (artikel 5.9.1). Reist hij met een ander vervoermiddel, dan gelden er andere vergoedingen.

Reist de werknemer met een ander vervoersmiddel, zoals de fiets, bromfiets, een motor of met het openbaar vervoer, dan vind je de vergoedingen hiervoor terug in tabel 5.9.1 p. 50).

Een bouwplaatswerknemer die, één of meer collega's meeneemt om op het werk te komen en terug en die daartoe is aangewezen door de werkgever of dat feitelijk twee weken doet, heeft recht op een chauffeurstoeslag (artikel 5.9.3). Deze toeslag geldt voor elke werkdag dat de werknemer één of meer collega’s meeneemt. De werknemer krijgt deze toeslag aan het eind van iedere betalingsperiode uitgekeerd. De hoogte van de toeslag is terug te vinden in tabel 5.9.3.

Uta-werknemer
Een uta-werknemer heeft voor het woon-werkverkeer recht op een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer. Voor zakelijk verkeer krijgt hij met de auto €0,32 per kilometer en met de motor €0,22 per kilometer (artikel 5.9.4 en 5.9.5).

Meer lezen over reiskostenvergoeding en chauffeurstoeslag.

Reisuren

De reisurenvergoeding is een vergoeding ter compensatie van de reistijd die een bouwplaatswerknemer nodig heeft om van huis naar het werk te reizen en terug (artikel 5.10). De eerste 60 minuten reistijd per dag zijn voor rekening van de werknemer. De eerste 60 minuten per dag worden wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met een of meer meerijders optreedt.

De reisuren worden vergoed tegen maximaal het garantieloon behorende bij functiegroep A. Het aantal reisuren wordt bepaald aan de hand van de afstand die een werknemer moet afleggen om via de snelste route van zijn woning naar het werk te rijden (artikel 5.10.3).

Meer lezen over reisuren.

Vakbondscontributie

Op verzoek van de werknemer geeft de werkgever eenmaal per jaar eenmaal per jaar een vergoeding van €50 netto in de kosten van de vakbondscontributie die de werknemer heeft betaald. De werknemer verstrekt hiervoor aan de werkgever een bewijs van betaling van de FNV/CNV-contributie (artikel 5.12.1 cao Bouw & Infra).

Verafgelegen werken

Als het werk zo ver van de woning is afgelegen dat het onredelijk zou zijn om van de werknemer te verwachten dat hij dagelijks van het werk naar huis kan terugkeren? Dan zal de werkgever de kosten vergoeden voor verblijf en voeding, voor de periode dat de werknemer van huis is. Als de werkgever ervoor zorgt dat de werknemer een goed verblijf heeft dan hoeft de werkgever geen vergoeding voor die kosten te geven, maar dan krijgt de werknemer wel een vergoeding van €6,65 per dag voor voeding (artikel 5.13).

Werkkleding en gereedschap

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten kosteloos verstrekt worden aan de werknemers. Als een werknemer geen werkkleding ter beschikking gesteld krijgt van de werkgever, heeft hij recht op een werkkledingvergoeding. Hij heeft ook recht op een vergoeding als hij zijn eigen gereedschap gebruikt voor het werk. Als de werkgever werkkleding en gereedschap kosteloos ter beschikking stelt, vervalt het recht op werkkleding- en gereedschapsvergoeding (artikel 5.17 cao Bouw & Infra).

Lees meer over vergoeding werkkleding en gereedschap.

Ziektekostenverzekering

Een werknemer heeft recht op een bijdrage van zijn werkgever van €17,50 per maand voor ziektekostenverzekering (artikel 5.18 cao Bouw & Infra). De werknemer moet hiervoor een aanvullende verzekering op de basisverzekering hebben afgesloten, die tezamen met de basisverzekering ten minste dekking geeft voor de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg. 

EHBO en BHV

Als de werknemer op verzoek van de werkgever een erkend EHBO- of BHV-diploma heeft behaald, dan vergoedt de werkgever het lesgeld, de examen- en diplomakosten en de kosten van het cursusmateriaal. Wanneer de werknemer de EHBO of BHV- cursus buiten werktijd heeft gevolgd, dan betaalt de werkgever hem bovendien een eenmalig bedrag van €149,35 en een vergoeding voor de gemaakte reiskosten (artikel 5.9).

Als de werknemer na twee jaar, op verzoek van de werkgever, een herhalingscursus moet doen om de geldigheid van het diploma te behouden, dan vergoedt de werkgever ook de kosten van het lesgeld en de verlenging van het diploma (artikel 5.4.1). Als de werknemer zowel een EHBO als BHV-diploma heeft en aan de bovenstaande criteria voldoet, ontvangt hij een vergoeding voor beide trajecten.