Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Duurzaamheid en energietransitie
  4. Energietransitie

Energietransitie

De uitstoot van CO2 moet in 2050 met 95 procent zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Nederland heeft daarover internationale afspraken gemaakt. Het vereist een transitie van het systeem van opwekken, distribueren en gebruiken van energie. De bouwsector draagt hieraan bij door het verduurzamen van ruim 7,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen, het realiseren van energiezuinige en aardgasvrije nieuwbouw en de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur.

Verlaging btw-tarief zonnepanelen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de fiscale plannen voor 2023 gepresenteerd. Een van de fiscale maatregelen is de verlaging van het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen van 21 procent naar 0 procent per 1 januari 2023

Landelijk beleid

Het landelijk beleid is verankerd in de Klimaatwet. In deze wet staat in welk tempo ons land de CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) moet terugdringen:

  • 49% minder in 2030;
  • 95% minder in 2050.

Aansluitend hierop heeft de overheid met meer dan honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties in 2019 het Klimaatakkoord gesloten. Hierin staan concrete afspraken voor alle sectoren in de samenleving. In het coalitieakkoord 2021-2025 zijn de klimaatdoelen verder aangescherpt. Ook zijn er nieuwe tussenstappen bepaald: 60% CO2-reductie in 2030, 70% in 2035 en 80% in 2040.

Wat vindt Bouwend Nederland?

Bouwend Nederland onderschrijft de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Voor ons staat daarbij voorop dat de bouwsector zich onder de juiste (markt)condities kan blijven ontwikkelen. Dit vraagt om passende wet- en regelgeving, stimulerende maatregelen, financiële incentives en een continue vraag van opdrachtgevers. Dan kunnen bedrijven investeren in duurzame innovaties, opschaling van activiteiten en het aantrekken en opleiden van vakkrachten. Hier zet Bouwend Nederland zich voor in.

Wat doet Bouwend Nederland?

Onze inzet is uitgewerkt in de programmalijn Energietransitie binnen het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De programmalijn omvat vier onderdelen:

  1. Gebouwde omgeving
  2. Energie-infrastructuur
  3. Beleid en regelgeving
  4. Brancheontwikkeling

Bekijk ook

Duurzaamheid en energietransitie

Ontdek alle relevante informatie over de energietransitie en waar jij rekening mee kan houden.

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Slimme bouwmaatregelen beperken de impact en verbeteren klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Informatiepakketten

Verdiep je in de kansen en eisen van de verduurzamingsmarkt met deze informatiepakketten voor nieuwbouw, renovatie en GWW.